Government of India

नमुना क्रमांक -1 Back

नमुना क्रमांक - 1 पुढील वर्षी निवडणूकीस पात्र असणा-या कृषी उत्पन बाजार समितीच्या निवडणूकांच्या तपशिलासंबंधात राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने ठेवावयाची कृषी उत्पन बाजार समितीची नावे दर्शविणारी नोंदवही.

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक शेरा
< 4 5 6 7 8 >
68 छत्रपती संभाजीनगर जालना अंबड कृषी उत्पन्न बाजार समिती आष्टी तालुका आष्टी जिल्हा जालना 0 2 11 22/09/2015 21/09/2020 NULL
70 नाशिक नाशिक नांदगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती नांदगांव तालुका नांदगाव जिल्हा नाशिक 8 2 11 20/08/2015 19/08/2020 NULL
71 नाशिक नाशिक चांदवड कृषी उत्पन्न बाजार समिती चांदवड तालुका चंदवड जिल्हा कोल्हापुर 8 2 11 17/08/2015 16/08/2020 NULL
72 नाशिक नाशिक सिन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समिती सिन्नर तालुका सिन्नर जिल्हा नाशिक 26 2 11 21/08/2015 20/08/2020 NULL
73 कोकण रायगड अलिबाग कृषी उत्पन्न बाजार समिती अलिबाग तालुका आलिबाग जिल्हा रायगड 0 2 11 01/08/2015 31/07/2020 NULL
74 कोकण रायगड महाड कृषी उत्पन्न बाजार समिती महाड तालुका महाड जिल्हा रायगड 0 2 11 29/07/2015 28/07/2020 NULL
75 नाशिक अहमदनगर नेवासा कृषी उत्पन्न बाजार समिती नेवासा तालुका नेवासा जिल्हा अहमदनगर 0 2 11 09/08/2015 08/08/2020 NULL
76 नाशिक अहमदनगर शेवगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेवगांव तालुका शेवगाव जिल्हा अहमदनगर 0 2 11 09/08/2015 08/08/2020 NULL
77 छत्रपती संभाजीनगर बीड अंबेजोगाई  कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंबाजोगाई तालुका अंबाजोगाई जिल्हा बीड 0 2 11 30/09/2015 29/09/2020 NULL
80 पुणे सातारा फलटण कृषी उत्पन्न बाजार समिती फलटण तालुका फलटण जिल्हा सातारा 30 2 11 19/08/2015 18/08/2020 NULL