Government of India

नमुना क्रमांक -1 Back

नमुना क्रमांक - 1 पुढील वर्षी निवडणूकीस पात्र असणा-या कृषी उत्पन बाजार समितीच्या निवडणूकांच्या तपशिलासंबंधात राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने ठेवावयाची कृषी उत्पन बाजार समितीची नावे दर्शविणारी नोंदवही.

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक शेरा
< 2 3 4 5 6 >
43 पुणे सातारा जावळी कृषी उत्पन्न बाजार समिती जावळी तालुका जावळी जिल्हा सातारा 30 2 11 24/08/2015 23/08/2020 NULL
44 कोकण सिंधुदुर्ग कुडाळ कृषी उत्पन्न बाजार समिती सिंधुदुर्ग तालुका जिल्हा सिंधुदुर्ग 0 2 11 15/10/2015 14/10/2020 NULL
45 पुणे सांगली पलूस कृषी उत्पन्न बाजार समिती पलूस तालुका पलुस जिल्हा सांगली 8 2 11 21/07/2015 20/07/2020 NULL
46 पुणे सांगली आटपाडी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आटपाडी तालुका आटपाडी जिल्हा सांन्गली 26 2 11 01/08/2015 31/07/2020 NULL
47 नाशिक जळगाव धरणगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती धरणगांव तालुका धरणगाव जिल्हा जळगाव 26 2 11 23/09/2015 22/09/2020 NULL
48 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा कृषी उत्पन्न बाजार समिती बुलडाणा तालुका जिल्हा बुलढाणा 0 2 11 16/07/2015 15/07/2020 NULL
49 अमरावती अकोला पातूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती पातुर तालुका पातुर जिल्हा अकोला 0 2 11 14/10/2015 13/10/2020 NULL
50 अमरावती वाशिम मंगरूळपीर कृषी उत्पन्न बाजार समिती मंगरूळपीर तालुका मंगळूरपीर जिल्हा वाशिम 0 2 11 07/09/2015 06/09/2020 NULL
51 अमरावती अमरावती तिवसा कृषी उत्पन्न बाजार समिती तिवसा तालुका तिवसा जिल्हा अमरावती 0 2 11 09/10/2015 08/10/2020 NULL
52 अमरावती अमरावती दर्यापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती दर्यापुर तालुका दर्यापुर जिल्हा अमरावती 0 2 11 18/09/2015 17/09/2020 NULL