Government of India

तालुका / प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी

तालुका / प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी यांचे कार्यालयांची यादी

अ.क्र. विभाग जिल्हा तालुका कार्यालयाचे नाव कार्यालयाचा पत्ता कार्यालय फोन कार्यालय ई मेल
1 कोकण ठाणे ठाणे शहर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे शहर गावदेवी भाजी मंडई ईमारत, १ ला मजला, गावदेवी मंदीराजवळ, ठाणे (प.) 022-25416066 dyr[dot]tna[dot]thanecity[at]gmail[dot]com
2 कोकण ठाणे ठाणे तालुका तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे तालुका राष्ट्रसंत आचार्य श्री पदमसागर सुरेश वर्गी, भवन, मिराभाईंदर पालिका इमारत, शांतीगार्डन, रामनगर, मिरारोड (पु) , ठाणे तालुका 022-25378385 dyr[dot]tna[dot]thanetaluka[at]gmail[dot]com
3 कोकण ठाणे कल्याण तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ता.कल्याण मल्हार कॉम्पलेक्स, मोहिंदरसिंग काबुलसिंग शाळेच्या समोर, कल्याण (प.) 0251-2209908 deputyregistrarkalyan[at]gmail[dot]com
4 कोकण ठाणे डोंबिवली तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली शितल ॲनेक्स, तर्टे प्लाझा, गांधीनगर, डोंबिवली (पु.) 0251-2822440 dyreg[dot]dom[at]gmail.com
5 कोकण ठाणे अंबरनाथ तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. अंबरनाथ नवरे आर्केड, सत्यम टायर्स, २ रा मजला, शिवमंदीर रोड, अंबरनाथ (पु.) 0251-2607555 arcs[dot]tna[dot]ambernath[at]gmail[dot]com
6 कोकण ठाणे उल्हासनगर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. उल्हासनगर साईविहार बिल्डिंग, गुरुदेव हॉटेलवर, 2 रा मजला, 208, कल्याण (प.) 0251-2313173 ar[dot]ulhasnagar[at]gmail[dot]com
7 कोकण ठाणे मुरबाड तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. मुरबाड एकनाथ महाजन यांचे घर, गणेश आळी, जुनी स्टेट बँकजवळ, मुरबाड 2524224544 arcs[dot]murbad[at]gmail[dot]com
8 कोकण ठाणे भिवंडी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. भिवंडी दत्तात्रय बिल्डिंग, 3 रा मजला, सेंट्रल हॉस्पिटलच्या वर, जकात नाका, भिवंडी 2522232004 ar[dot]bhiwandi[at]gmail[dot]com
9 कोकण ठाणे शहापूर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. शहापूर सहकार भवन, पंडीत गुरुजी मार्ग, शहापूर 912527270270 arcs[dot]shahapur[at]gmail[dot]com
10 कोकण ठाणे ठाणे शहर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, एसआरए ठाणे ठाणे महानगरपालिका मंडई इमारत, खेवरा सर्कल, ग्लॅडीअल्वारिस रस्ता, मानपाडा, ठाणे (पश्चिम) - 400310 022 - 25847300 thane[at]sra[dot]gov[dot]in
11 कोकण पालघर वसई तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ता. वसई तामतलाव, वसई (प.),ता. वसई, जि.पालघर 2502322861 dyrvasai[at]gmail[dot]com
12 कोकण पालघर पालघर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पालघर मच्छिमार संघ इमारत, पालघर (प.), ता.जि. पालघर 252552665 arpalghar[at]yahoo[dot]in
13 कोकण पालघर ता. डहाणू तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. डहाणू इराणी रोड, रुपाली पार्क अपार्टमेंट, ता. डहाणू, जि. पालघर 2528222304 ardahanu[at]rediffmail[dot]com
14 कोकण पालघर वाडा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. वाडा कल्याण जनता बँक शाखा, वाडा भिवंडी रोड, ता. वाडा, जि.पालघर फोन नाही arcswada5[at]gmail[dot]com
15 कोकण पालघर विक्रमगड तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. विक्रमगड विक्रमगड रोड, ता. विक्रमगड, जि. पालघर फोन नाही arcsvikramgad[at]gmail[dot]com
16 कोकण पालघर तलासरी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहकारी अधिकारी श्रे.1, सहकारी संस्था, ता. तलासरी. स्टेट बँक शाखा तलासरी, ता. तलासरी फोन नाही --
17 कोकण पालघर जव्हार तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहकारी अधिकारी श्रे.1, सहकारी संस्था, ता. जव्हार. वाडा-जव्हार रोड, ता. जव्हार, जि. पालघर फोन नाही rajendra[dot]markad[at]yahoo[dot]com
18 कोकण पालघर मोखाडा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहकारी अधिकारी श्रे.1, सहकारी संस्था, ता. मोखाडा. मोखाडा रोड, ता. मोखाडा, जि.पालघर फोन नाही --
19 कोकण रायगड अलिबाग तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग जि. रायगड पहिला मजला, श्रीराम मंदीर, ब्राम्हण आळी, अलिबाग जि रायगड 02141-221897 arcsalibag[at]rediffmail[dot]com
20 कोकण रायगड पेण तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण जि. रायगड रूपेश सदन, जवाहर नगर, चिंचपाडा, ता.पेण जि.रायगड 02141-252823 ARCSPEN[at]rediffmail[dot]com
21 कोकण रायगड पनवेल तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल जि. रायगड मिडलक्लास हौसिंग सोसायटी लि.,प्लॉट नं.83, सुशिला निवास ता.पनवेल जि.रायगड 022-27452983 arcspanvel[at]rediffmail[dot]com
22 कोकण रायगड उरण तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, उरण‍ जि. रायगड फॅलट नं.01, द्वारकेश हौ.सोसा.वाणी आळी, उरण ता. उरण जि. रायगड 022-27220345 arcsuran[at]rediffmail[dot]com
23 कोकण रायगड कर्जत तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत जि. रायगड देशमुख सदन, पहिला माळा, धापया मंदिरा जवळ, ता.कर्जत जि.रायगड 02148-222214 arcskjtrgd[at]rediffmail[dot]com
24 कोकण रायगड खालापूर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, खालापूर जि. रायगड पहिला मजला,सोमेश्वर सहकारी गृ.नि. संस्था, गणेशकृपा बिल्डींग, ता.खालापूर जि.रायगड 02192/275027 arcskhalapur[at]rediffmail[dot]com
25 कोकण रायगड सुधागड तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, सुधागड जि. रायगड साफल्य बंगला, धारिया निवास, मु.पो.पाली ता.सुधागड जि.रायगड 02142/242983 arcssudhagad[at]rediffmail[dot]com
26 कोकण रायगड रोहा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, रोहा जि. रायगड रोहा तालुका महिला उद्योग समितीची इमारत, भाटे वाचनालय जवळ, ता.रोहा जि.रायगड 02194/235641 arcsroha[at]rediffmail[dot]com
27 कोकण रायगड तळा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, तळा जि. रायगड किरण देशमुख बिल्डींग, बाजारपेठ ता.तळा जि.रायगड फोन नाही arcstala[at]rediffmail[dot]com
28 कोकण रायगड मुरुड तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, मुरुड जि. रायगड अनंत जंजिरकर यांचे घर 2/58, दत्तवाडी, शिवाजी चौक, मुरूड जि.रायगड 02144/274003 arcsmurud[at]rediffmail[dot]com
29 कोकण रायगड माणगांव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था,माणगांव जि. रायगड ॲड.जयंत गांधी यांचे घर, जुना एस.टी.स्टॅन्ड समोर, मुंबई-गोवा हायवे, ता.माणगाव जि.रायगड 02140/263026 arcsmangaon[at]rediffmail[dot]com
30 कोकण रायगड महाड तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था,महाड जि. रायगड सावंत निवास, बुरुड आळी, नवेनगर, महाड ता. महाड जि. रायगड 02145/222655 arcsmahad[at]rediffmail[dot]com
31 कोकण रायगड म्हसळा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहकार अधिकारी श्रे.1, सहकारी संस्था,म्हसळा जि. रायगड जुन्या पोलीस स्टेशन जवळ, म्हसळा ता. म्हसळा जि. रायगड 02149/233797 arcs_mhasala[at]rediffmail[dot]com
32 कोकण रायगड श्रीवर्धन तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहकार अधिकारी श्रे.1, सहकारी संस्था,श्रीवर्धन जि. रायगड तहसिल कार्यालयाजवळ, मु.पो. श्रीवर्धन, ता. श्रीवर्धन जि. रायगड फोन नाही arcs_shrivardhan[at]rediffmail[dot]com
33 कोकण रायगड पोलादपूर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहकार अधिकारी श्रे.1, सहकारी संस्था,पोलादपूर जि. रायगड शिवाजी नगर, मु. पो. पोलादपूर, ता. पोलादपूर जि. रायगड 02191/240060 arcs_pldr[at]rediffmail[dot]com
34 कोकण रत्नागिरी रत्नागिरी तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहायक निबंधक सहकारी सस्था रत्नगिरी मा.जिल्हाधिकारी आवार रत्नागिरी ता जि रत्नागिरी 02352/2223009 arcs[dot]rtg[dot]rtg[at]gmail[dot]com
35 कोकण रत्नागिरी चिपळुण तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहायक निबंधक सहकारी सस्था चिपळुण परकार कॉम्लेक्स नगरपरीषदेजवळ चिपळुण जि.रत्नागिरी 02355/260800 arcs[dot]rtg[dot]cpn[at]gmail[dot]com
36 कोकण रत्नागिरी राजापुर तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहायक निबंधक सहकारी सस्था राजापुर गाडेतळ राजापुर ता जि रत्नागिरी 02353/22115 arcs[dot]rtg[dot]rjr[at]gmail[dot]com
37 कोकण रत्नागिरी लांजा तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहकारी अधिकारी श्रे-1 सहकारी संस्था लांजा लांजा विकास संस्था इमारत बँक ऑफ महा.जवळ लांजा ता लांजा जि रत्नागिरी 02351/230116 co1[dot]rtg[dot]lnj[at]gmail[dot]com
38 कोकण रत्नागिरी संगमेश्वर तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहायक निबंधक सहकारी सस्था देवरूख-संगमेश्वर विवेक भागवत यांचे घर शिवाजी चौक देवरुख ता संगमेश्वर जि रत्नागिरी 02354/260241 arcs[dot]rtg[dot]sgr[at]gmail[dot]com
39 कोकण रत्नागिरी गुहागर तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहकारी अधिकारी श्रे-1 सहकारी संस्था गुहागर बँक आफॅ इंडिया शृंगारतळी शाखा जवळ शृंगारतळी ता गुहागर जि रत्नागिरी 02359/244019 co1[dot]rtg[dot]ghr[at]gmail[dot]com
40 कोकण रत्नागिरी खेड तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहायक निबंधक सहकारी संस्था खेड पेठे मंगल कार्यालयाजवळ खेड ता खेड जि रत्नागिरी 02356/263862 arcs[dot]rtg[dot]khd[at]gmail[dot]com
41 कोकण रत्नागिरी मंडणगड तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहकारी अधिकारी श्रे-1 सहकारी संस्था मंडणगड श्री भोसले यांचे घर पाट रोड मंडणगड ता मंडणगड जि रत्नागिरी 02350/225204 co1[dot]rtg[dot]mgd[at]gmail[dot]com
42 कोकण रत्नागिरी दापोली तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहायक निबंधक सहकारी संरस्था दापोली आयसीआयसी बँकेजवळ पोष्ट गल्ली दापोली ता दापोली जि रत्नागिरी 02358/280034 arcs[dot]rtg[dot]dpl[at]gmail[dot]com
43 कोकण सिंधुदुर्ग देवगड तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, देवगड डॉ. हिंदळेकर यांचे बाजूला, ता. देवगड, जि. सिंधुदुर्ग 02364-261222 arcs[dot]sin[dot]devgad[at]gmail[dot]com
44 कोकण सिंधुदुर्ग कणकवली तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, कणकवली खोत कॉम्प्लेक्स, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग 02367-232149 arcs[dot]sin[dot]kankavli[at]gmail[dot]com
45 कोकण सिंधुदुर्ग वैभववाडी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहकारी अधिकारी श्रे.1 सहकारी संस्था, वैभववाडी श्री. भोगले यांचे घर, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या बाजूला, ता. वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग 02367-237017 co1[dot]sin[dot]vaibhavwadi[at]gmail[dot]com
46 कोकण सिंधुदुर्ग मालवण तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, मालवण श्री. कामत यांचे घर, मेढा, ता. मालवण, जि. सिंधुदुर्ग 02365-252142 arcs[dot]sin[dot]malvan[at]gmail[dot]com
47 कोकण सिंधुदुर्ग कुडाळ तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, कुडाळ श्री. पोईपकर यांचे घर, नक्षत्र टॉवर समोर, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग 02362-222274 arcs[dot]sin[dot]kudal[at]gmail[dot]com
48 कोकण सिंधुदुर्ग वेंगुर्ला तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहकारी अधिकारी श्रे.1 सहकारी संस्था, वेंगुर्ला श्री. तांडेल बिल्डींग, पंचायत समिती समोर, ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग 02366-262368 co[dot]sin[dot]vengurla[at]gmail[dot]com
49 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, सावंतवाडी साई कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, तारा हॉटेलजवळ, ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग 02363-272305 arcs[dot]sin[dot]sawantwadi[at]gmail[dot]com
50 कोकण सिंधुदुर्ग दोडामार्ग तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, दोडामार्ग महालक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, पंचायत समिती शेजारी, मु.पो.ता. दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग 02363-256740 arcs[dot]sin[dot]dodamarg[at]gmail[dot]com
51 मुंबई मुंबई 1 अे प्रभाग प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, अे विभाग, मुंबई मल्होत्रा हाऊस 6 वा मजला जी. पी. ओ. समोर, फोर्ट मुंबई 400 001 फोन नाही deputyregistraraward[at]gmail[dot]com
52 मुंबई मुंबई 1 बी प्रभाग तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, बी विभाग, मुंबई मुंबई मोरुका चॅरिटेबल ट्रस्ट, ट्रान्सपोर्ट हाऊस 5 वा मजला, 128/बी, पुना स्ट्रीट, मस्जीद बंदर, पूर्व मुंबई 400 009 022-23700616 bwardmumbai[at]gmail[dot]com
53 मुंबई मुंबई 1 सी प्रभाग तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, सी विभाग, मुंबई मुंबई मोरुका चॅरिटेबल ट्रस्ट, ट्रान्सपोर्ट हाऊस 5 वा मजला, 128/बी, पुना स्ट्रीट, मस्जीद बंदर, पूर्व मुंबई 400 009 022-23700616 assistantregistrarcward[at]gmail[dot]com
54 मुंबई मुंबई 1 डी प्रभाग प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, डी विभाग, मुंबई मल्होत्रा हाऊस 6 वा मजला जी. पी. ओ. समोर, फोर्ट मुंबई 400 001 फोन नाही mumbaidward[at]gmail[dot]com
55 मुंबई मुंबई 1 ई प्रभाग तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, ई विभाग, मुंबई मुंबई मोरुका चॅरिटेबल ट्रस्ट, ट्रान्सपोर्ट हाऊस 5 वा मजला, 128/बी, पुना स्ट्रीट, मस्जीद बंदर, पूर्व मुंबई 400 009 022-23700616 ddrmum1we[at]gmail[dot]com
56 मुंबई मुंबई 1 एफ/एन प्रभाग तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, एफ/एन विभाग, मुंबई मल्होत्रा हाऊस 6 वा मजला जी. पी. ओ. समोर, फोर्ट मुंबई 400 001 फोन नाही djrmum_wfn[at]rediffmail[dot]com
57 मुंबई मुंबई 1 एफ/एस प्रभाग तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, एफ/एस विभाग, मुंबई 2 वेणू अपार्टमेंट, यशवंत सहकारी बँक मर्या. (अवसायनात) बी. जे. देवरुखकर रोड, केशर बाग, कंपाउंड नायगाव, दादर (पू) मुंबई 400 014 फोन नाही mumbaifsward[at]gmail[dot]com
58 मुंबई मुंबई 1 जी/एन प्रभाग प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, जी/एन विभाग, मुंबई मल्होत्रा हाऊस 6 वा मजला जी. पी. ओ. समोर, फोर्ट मुंबई 400 001 फोन नाही gnwardmumbai[at]gmail[dot]com
59 मुंबई मुंबई 1 जी/एस प्रभाग प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, जी/एस विभाग, मुंबई मल्होत्रा हाऊस 6 वा मजला जी. पी. ओ. समोर, फोर्ट मुंबई 400 001 फोन नाही gsward25[at]gmail[dot]com
60 मुंबई मुंबई 2 एल प्रभाग प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, एल विभाग, मुंबई कक्ष क्र. 311, 3 रा मजला, कोकण भवन, नवी मुंबई 4000614 022-27565083 djrmum_wl[at]rediffmail[dot]com
61 मुंबई मुंबई 2 एम प्रभाग प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, एम विभाग, मुंबई कक्ष क्र. 202, 2 रा मजला, कोकण भवन, नवी मुंबई 4000614 022-27574966 coop[dot]mward[dot]maharashtra[at]gmail[dot]com
62 मुंबई मुंबई 2 एन प्रभाग प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, एन विभाग, मुंबई कक्ष क्र. 311, 3 रा मजला, कोकण भवन, नवी मुंबई 4000614 022-27575250 djrmum_wn[at]rediffmail[dot]com
63 मुंबई मुंबई 2 एस प्रभाग तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था एस विभाग, मुंबई कक्ष क्र. 202, 2 रा मजला, कोकण भवन, नवी मुंबई 4000614 022-27565082 coop[dot]sward[dot]maharashtra[at]gmail[dot]com
64 मुंबई मुंबई 2 टी प्रभाग प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, टी विभाग, मुंबई ए. सी. सी. कंपाउंड, जे. एस. डी. मार्ग, मुलूंड, (पश्चिम) मुंबई 400080 022-25681070 drcstward[at]rediffmail[dot]com
65 मुंबई मुंबई 3 एच-पूर्व प्रभाग तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था एच-पूर्व विभाग, मुंबई दुसरा मजला, भंडारी बँक भवन, 2 रा मजला, पी. एल. काळे, गुरुजी मार्ग, दादर (प) मुंबई 28 फोन नाही arregistrar_heward[at]rediffmail[dot]com
66 मुंबई मुंबई 3 एच-पश्चिम प्रभाग प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, एच पशचिम विभाग, मुंबई भंडारी बँक इमारत, 2 रा मजला, प्र. ल. काळे गुरुजी मार्ग, 2 रा मजला, मुंबई 28 022-24366542 Dyregistrar_ hwward[at]rediffmail[dot]com
67 मुंबई मुंबई 3 के-पूर्व प्रभाग प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, के-पूर्व विभाग, मुंबई बिल्डींग नं. ए/1 रु. नं. 315तिसरा मजला, वडाळा ट्रक टर्मिनल, आर. टी. आरे, ऑफिसजवळ, वडाळा पूर्व मुंबई 37 फोन नाही Dyregistrar_ keward[at]rediffmail[dot]com
68 मुंबई मुंबई 3 के पशचिम प्रभाग प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, के पशचिम विभाग, मुंबई गृहनिर्माण भवन, (म्हाडा), तळमजला, कक्ष क्र. 69, बांद्रा (पूर्व) मुंबई 4000051 2226591738 Dyregistrar_ kwward[at]rediffmail[dot]com
69 मुंबई मुंबई 4 पी प्रभाग प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, पी विभाग, मुंबई रुम नं. 303, 3 रा मजला,अ विंग, बीएमसी गोडावून विल्डींग, संस्कृती कॉम्प्लेक्स जवळ, 90 फुट रोड, ठाकूर कॅम्प, कांदीवली, मुंबई 101 फोन नाही djrmum_wp[at]rediffmail[dot]com
70 मुंबई मुंबई 4 आर उत्तर प्रभाग प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, आर (नॉर्थ) विभाग, मुंबई रुम नं. 303, 3 रा मजला,अ विंग, बीएमसी गोडावून विल्डींग, संस्कृती कॉम्प्लेक्स जवळ, 90 फुट रोड, ठाकूर कॅम्प, कांदीवली, मुंबई 101 फोन नाही djrmum_wr[at]rediffmail[dot]com
71 मुंबई मुंबई 4 आर दक्षिण प्रभाग प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, आर (साउथ) विभाग, मुंबई रुम नं. 303, 3 रा मजला,अ विंग, बीएमसी गोडावून विल्डींग, संस्कृती कॉम्प्लेक्स जवळ, 90 फुट रोड, ठाकूर कॅम्प, कांदीवली, मुंबई 101 फोन नाही djrmum_wrs[at]rediffmail[dot]com
72 मुंबई एसआरए 1 एसआरए 1 तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, मुंबई 3 रा मजला, प्रशासकीय इमारत, अनंत काणेकर मार्ग, बांद्रे (पूर्व) मुंबई 400 051   jtr[at]sra[dot]gov[dot]in
73 मुंबई एसआरए 2 एसआरए 2 तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, मुंबई 3 रा मजला, प्रशासकीय इमारत, अनंत काणेकर मार्ग, बांद्रे (पूर्व) मुंबई 400 051   jtr[at]sra[dot]gov[dot]in
74 पुणे पुणे शहर पुणे शहर 1 प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, पुणे शहर 1 पुणे. 582/डी, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 37 020-24262958 drcspune1[at]gmail[dot]com
75 पुणे पुणे शहर पुणे शहर 2 प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, पुणे शहर 2 पुणे. साखर संकुल, शिवाजी नगर, पुणे 411005 020-24262958 drcspunecity2[at]gmail[dot]com
76 पुणे पुणे शहर पुणे शहर 3 प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, पुणे शहर 3 पुणे. जिजाउ सांस्कृतिक भवन संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे 18 020-25538330 drcspune3[at]gmail[dot]com
77 पुणे पुणे शहर पुणे शहर 4 प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, पुणे शहर 4 पुणे. भुविकास बँक इमारत तळमजला, गुलटेकडी, मार्केटयार्ड, पुणे 37 020-27420717 dyrcity4[at]gmail[dot]com
78 पुणे पुणे शहर पुणे शहर 5 प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, पुणे शहर 5 पुणे. ऑफीस नं.5, पहिला मजला, कृष्णा प्लाझा, स.नं.46, प्लॉट नं.7 व 8 सीटीएस नं. 6179, बॉम्बे सॅपर्स कॉलनी, वडगांवशेरी, पुणे 14 020-24261993 drcspune5[at]gmail[dot]com
79 पुणे पुणे शहर पुणे शहर 6 प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, पुणे शहर 6 पुणे. साई निकेतन बिल्डींग दुसरा मजला, अशोक हॉटेल मागे, मुंबई-पुणे रोड, दापोडी 12 020-25530083 drcspune6[at]gmail[dot]com
80 पुणे पुणे शहर एसआरए प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, एस आर ए पुणे. मुथा चेंबर्स 2, सेनापती बापट रोड, प्रकाश भवन जवळ, पूणे 16 020-27147978 vishalrate[at]gmail[dot]com
81 पुणे पुणे ग्रामीण बारामती तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, बारामती पुणे. प्रशासकीय भवन, दुसरा मजला, इंदापूर रोड, बारामती 413102 02112-222792 arcsbaramati[at]gmail[dot]com
82 पुणे पुणे ग्रामीण इंदापूर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, इंदापूर पुणे. शेतकरी निवास, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, इंदापूर,जि.पुणे 02111-223309 arcsindapur[at]gmail[dot]com
83 पुणे पुणे ग्रामीण दौंड तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, दौंड पुणे. सहकार भवन, पहिला मजला, नगरमोरी, पाटसरोड, ता.दौंड, जि.पुणे 02117-262204 arcsdaund[at]gmail[dot]com
84 पुणे पुणे ग्रामीण जून्नर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, जुन्नर पुणे. "सिंधू" शिवकृपा कॉलनी, नवीन एस.टी.स्टँन्डजवळ, बोडकेनगर, जुन्नर 410502 2132-222188 arcsjunnar[at]gmail[dot]com
85 पुणे पुणे ग्रामीण आंबेगाव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, आंबेगाव पुणे. मार्केट कमिटी आवार, मंचर, ता.आंबेगाव, जि.पुणे 02133-223272 arcsambegaon[at]gmail[dot]com
86 पुणे पुणे ग्रामीण खेड तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, खेड पुणे. कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पहिला मजला, खेड, ता.खेड, जि.पुणे 02135-222162 arcskhed[at]gmail[dot]com
87 पुणे पुणे ग्रामीण मावळ तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, मावळ पुणे. पोटोबा मंदीर, महाराष्ट्र बँकेचे वर, वडगांव, ता.मावळ 02114-235583 arcsmawal[at]gmail[dot]com
88 पुणे पुणे ग्रामीण मुळशी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, मुळशी पुणे. मुळशी तालुका देखरेख संघ इमारत पौड, (भूमी अभिलेख कार्यालया शेजारी) ता.मुळशी जि.पुणे 020-22943159 arcsmulshi[at]gmail[dot]com
89 पुणे पुणे ग्रामीण पुरंदर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, पुरंदर पुणे. खरेदी विक्री संघ इमारत दुसरा मजला, मार्केट यार्ड, सासवड, ता.पुरंदर,जि.पुणे 02115-222443 arcspurandar[at]gmail[dot]com
90 पुणे पुणे ग्रामीण शिरुर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, शिरुर पुणे. नवीन मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, शिरूर, जि.पुणे 02138-222334 arcsshirur[at]gmail[dot]com
91 पुणे पुणे ग्रामीण भोर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, भोर पुणे. राजवाडा,भोर, ता.भोर,जि.पुणे 02113-222742 arcsbhor[at]gmail[dot]com
92 पुणे पुणे ग्रामीण वेल्हा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, वेल्हा पुणे. मु.पो.ता.वेल्हा, जि.पुणे 412212 02130-221244 arcsvelhe[at]gmail[dot]com
93 पुणे पुणे ग्रामीण पुणे शहर 4 प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, पुणे शहर 4 पुणे. भुविकास बँक इमारत तळमजला, गुलटेकडी, मार्केटयार्ड, पुणे 37 020-27420717 dyrcity4[at]gmail[dot]com
94 पुणे सोलापूर सोलापूर शहर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, सोलापूर शहर सोलापूर. वैष्णवी रेसिडेन्सी पहिला मजला फलॅट नं.2, अंत्राळीकर नगर भाग 2, मजरेवाडी, सोलापूर 0217-2324840 dycscitysolapur[at]gmail[dot]com
95 पुणे सोलापूर उत्तर सोलापूर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, उत्तर सोलापूर सोलापूर. 45/2,श्रीखंडे बंगला, रेल्वे लाईन, सोलापूर 0217-2729809 arcsnorthsolapur[at]gmail[dot]com
96 पुणे सोलापूर दक्षिण सोलापूर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था,‍ दक्षिण सोलापूर सोलापूर. 45/2,श्रीखंडे बंगला, रेल्वे लाईन, सोलापूर 0217-2324782 arcssouthsolapur[at]gmail[dot]com
97 पुणे सोलापूर मोहोळ तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, मोहोळ सोलापूर. गायकवाड बिल्डींग,मेन रोड,मोहोळ 02189-232269 arcsmohol[at]gmail[dot]com
98 पुणे सोलापूर पंढरपूर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, पंढरपूर सोलापूर. गाळा क्रं.32,इंद्रप्रस्थ व्यापारी संकुल पंढरपूर. 2186-223165 arcspandharpur[at]gmail[dot]com
99 पुणे सोलापूर अक्कलकोट तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, अक्कलकोट सोलापूर. स्वामी समर्थ सहकारी बँक अक्कलकोट 2181-221030 arcsakkalkot[at]gmail[dot]com
100 पुणे सोलापूर सांगोला तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, सांगोला सोलापूर. एस.टी.स्टॅन्ड समोर सांगोला 2187-220138 arcssangola[at]gmail[dot]com
101 पुणे सोलापूर माळशिरस तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, माळशिरस सोलापूर. मार्केट यार्ड अकलूज, ता.माळशिरस 2185-222449 arcsakluj[at]gmail[dot]com
102 पुणे सोलापूर करमाळा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, करमाळा सोलापूर. तहसील कचेरी आवार करमाळा 2182-220443 arcskarmala[at]gmail[dot]com
103 पुणे सोलापूर मंगळवेढा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, मंगळवेढा सोलापूर. शाहू शिक्षण संस्था,दुर्गामाता नगर,कारखाना रोड,मंगळवेढा 2188-220209 arcsmangalwedha[at]gmail[dot]com
104 पुणे सोलापूर बार्शी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, बार्शी सोलापूर. प्लॉट नं.डी-1,कृउ.बा.स.(मार्केट यार्ड मुख्य आवार,बार्शी 2184-222278 arcsbarshi[at]gmail[dot]com
105 पुणे सोलापूर माढा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, माढा सोलापूर. कृषि उत्पन्न बाजार समिती आवार, स्टॅन्ड बाजूला माढा 2183-234054 arcsmadha[at]gmail[dot]com
106 कोल्हापूर कोल्हापूर कोल्हापूर शहर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ता कोल्हापुर शहर उपनिबंधक, सहकारी संस्था कोल्हापूर शहर,रविवार पेठ,,भाजीमंडई समोर कोल्हापूर 0231-2640739 dyrcskolhapur[at]gmail[dot]com
107 कोल्हापूर कोल्हापूर हातकणंगले तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उप निबंधक, सहकारी संस्था, ता हातकणंगले नवीन प्रशासकिय इमारत पहिला मजला, स्टेशन रोड, हातकणंगले, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर 0230-2483160 hatkanagaledyrcs[at]gmail[dot]com
108 कोल्हापूर कोल्हापूर आजरा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता आजरा भूदरगड पत संस्था दुसरा मजला आजरा, ता. आजरा, जि. कोल्हापूर 02323-246381 ajaraarcs[at]gmail[dot]com
109 कोल्हापूर कोल्हापूर शाहुवाडी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता शाहुवाडी मोरे बिल्डिंग एस. टी. स्टॅण्ड, समोर, मु. पो.येळाणे, मलकापूर, ता. शाहुवाडी जि. कोल्हापूर 02329-224142 shahuwadiarcs[at]gmail[dot]com
110 कोल्हापूर कोल्हापूर कागल तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता कागल देखरेख सहकारी संघ इमारत, मेन रोड कागल, ता. कागल जि. कोल्हापूर 02325-244105 kagalarcs[at]gmail[dot]com
111 कोल्हापूर कोल्हापूर गगनबावडा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता गगनबावडा प्रशासकिय इमारत मु. पो.ता. गगनबावडा 02326-222027 arcsgaganbawda[at]gmail[dot]com
112 कोल्हापूर कोल्हापूर पन्हाळा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता पन्हाळा 02328-235060 arcs[dot]panhala[at]gmail[dot]com
113 कोल्हापूर कोल्हापूर भुदरगड तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता भुदरगड भोसले बिल्डिंग, मेन रोड, गारगोटी, ता. भुदरगड जि. कोल्हापूर 02324-220098 arcsbhudhargad[at]gmail[dot]com
114 कोल्हापूर कोल्हापूर करवीर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता करवीर कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समिती प्लॉट नं एम 15 जी हॉल नं 1 एस.बी. आय बँक रोड छ. शाहु मार्केट यार्ड कोल्हापूर 0231-2641245 arcskarvir[at]gmail[dot]com
115 कोल्हापूर कोल्हापूर चंदगड तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता चंदगड मध्यवर्ती प्रशासकिय इमारत, पहिला मजला चंदगड 02320-224156 arcschandgad[at]gmail[dot]com
116 कोल्हापूर कोल्हापूर शिरोळ तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता शिरोळ मध्यवर्ती प्रशासकिय इमारत, पहिला मजला दक्षिण बाजू मु. पो. शिरोळ 02322-236589 shirolarcs[at]gmail[dot]com
117 कोल्हापूर कोल्हापूर राधानगरी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता राधानगरी सहकार भवन, गावठाण रोड, ता. राधानगरी जि. कोल्हापूर 02321-234049 radhanagariarcs[at]gmail[dot]com
118 कोल्हापूर कोल्हापूर गडहिंग्लज तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता गडहिंग्लज गडहिंग्लज तालुका देखरेख संघ इमारत/संकेश्वर रोड गडहिंग्लज ता. गडहिंग्लज 02327-222664 arcsgadhinglaj[at]gmail[dot]com
119 कोल्हापूर सांगली मिरज तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उपनिबंधक सहकारी संस्था तालुका मिरज शामराव बंडुजी पाटीज दुय्यम बाजार आवार स्टेट बॅंकेमागे शिवाजी रोड मिरज 0233-2223118 drcsmiraj[at]rediffmail[dot]com
120 कोल्हापूर सांगली तासगांव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था तासगांव मार्केट यार्ड,तासगांव तासगांव ता.तासगांव जि.सांगली 02346-240099 arcstasgaon[at]gmail[dot]com
121 कोल्हापूर सांगली जत तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था जत मार्केट यार्ड,विजापूर रोड ता.जत, जि.सांगली 02344/246342 arcsjat[at]rediffmail[dot]com
122 कोल्हापूर सांगली कवठेमहांकाळ तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था कवठेमहांकाळ नवीन प्रशासकीय इमारत पहिला मजला कवठेमहांकाळ ता.कवठेमहांकाळ जि.सांगली 02341-222013 arcskavathemahankal[at]rediffmail[dot]com
123 कोल्हापूर सांगली पलुस तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था पलुस प्रशासकीय इमारत दुसरा मजला,पंचायत समितीजवळ पलूस 02346-228766 arcspalus2015[at]gmail[dot]com
124 कोल्हापूर सांगली वाळवा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था वाळवा इस्लामपूर मार्केट कमिटी शेजारी इस्लामपूर 02342-220308 ar_walwva[at]gmail[dot]com
125 कोल्हापूर सांगली खानापूर -विटा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था विटा मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत विटा ता. खानापूर जि. सांगली 02347-272924 arcsvita[at]gmail[dot]com
126 कोल्हापूर सांगली शिराळा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था शिराळा मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, शिराळा 02345- 272154 arshirala२०११[at]rediffmail[dot]com
127 कोल्हापूर सांगली कडेगाव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था कडेगाव मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत तडसर रोड कडेगाव जि. सांगली 02347-242443 arcskadegaon[at]gmail[dot]com
128 कोल्हापूर सांगली आटपाडी तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था आटपाडी प्रशासकीय इमारत पहिला मजला,दिघंची रोड तहसिल ऑफिस शेजारी आटपाडी ता. आटपाडी 02343-220203 arcsatpadi[at]gmail[dot]com
129 कोल्हापूर सातारा सातारा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था,सातारा सहकार मंदीर,2 रा मजला, अजिंक्य कॉलनी, सदरबझार, सातारा 02162-234461 arcssatara[at]rediffmail[dot]com
130 कोल्हापूर सातारा कराड तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उप निबंधक,सहकारी संस्था,कराड मार्केट यार्ड,कराड 02164-222238 arcskarad[at]rediffmail[dot]com
131 कोल्हापूर सातारा पाटण तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था,पाटण मार्केट यार्ड,पाटण 02372-283064 arcspatan[at]rediffmail[dot]com
132 कोल्हापूर सातारा कोरेगांव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था,कोरेगांव मार्केट यार्ड,सहकार मंदीर,कोरेगांव 02163-220273 arcskoregaon[at]rediffmail[dot]com
133 कोल्हापूर सातारा खटाव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था,वडूज ता खटाव नवीन प्रशासकीय इमारत,वडूज ता खटाव 02161-231262 arcsvaduj[at]rediffmail[dot]com
134 कोल्हापूर सातारा माण तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था,दहिवडी ता माण तहलिसदार कार्यालयाशेजारी,दहिवडी 02165-220608 arcsman3[at]rediffmail[dot]com
135 कोल्हापूर सातारा फलटण तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था,फलटण मार्केट यार्ड,फलटण 02166-220608 arcsphaltan[at]rediffmail[dot]com
136 कोल्हापूर सातारा खंडाळा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था,खंडाळा प्राथमिक जिल्हा परिषद शाळेसमेार,ता.खंडाळा जि सातारा 02169-252116 arcskhandala[at]gmail[dot]com
137 कोल्हापूर सातारा वाई तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था,वाई शिवाजी बागेसमोर,मोहिते बिल्डिंग,वाई 02167-220264 arcswai[at]gmail[dot]com
138 कोल्हापूर सातारा मेढा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था,जावली ता मेढा पवार बिल्डिंग,मेढा मोहोट रोड,वेण्णा चौक मेढा ता जावली 02378-285257 arcsmedha[at]gmail[dot]com
139 कोल्हापूर सातारा महाबळेश्वर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था, महाबळेश्वर महाबळेश्वर अर्बन बँक लि.महाबळेश्वर ईमारत,512 डॉ.साबणे रोड,महाबळेश्वर 02168-260130 arcsmahabaleshwar[at]gmail[dot]com
140 लातूर नांदेड नांदेड तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ता.नांदेड. बल्लेवार फर्निचरच्या वर शिवाजीनगर, नांदेड 02462-230078 dyrcsnanded[at]gmail[dot]com
141 लातूर नांदेड अर्धापूर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था,ता.अर्धापूर . लंगडे कॉम्पलेक्स, बँक ऑफ इंडियाच्या शेजारी मेनरोड अर्धापूर फोन नाही arcsardhapur[at]rediffmail[dot]com
142 लातूर नांदेड मुदखेड तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, मुदखेड. देना बॅंकेजवळ, सोनी बिल्डींग, मुदखेड फोन नाही arcs_mudkhed[at]rediffmail[dot]com
143 लातूर नांदेड उमरी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता.उमरी. भारतीय स्टेट बँक शाखा उमरी यांच्या बिल्डींगवर फोन नाही arcsumri[at]gmail[dot]com
144 लातूर नांदेड धर्माबाद तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. धर्माबाद. काकाणी बिल्डींग, मेनरोड धर्माबाद. फोन नाही mtsarcs[at]gmail[dot]com
145 लातूर नांदेड बिलोली तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता.बिलोली . गांधीनगर, बिलोली फोन नाही arcs_biloli[at]rediffmail[dot]com
146 लातूर नांदेड मुखेड तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता.मुखेड बाऱ्हाळी रोड, मुखेड फोन नाही arcsmukhed3[at]gmail[dot]com
147 लातूर नांदेड नायगांव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता.नायगांव. हेडगेवार चौक, नांदेड नरसी रोड लगत, नायगाव फोन नाही arcs.naigaon[at]rediffmail[dot]com
148 लातूर नांदेड देगलूर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, देगलूर. कृषी उत्पन्न बाजार समिती बिल्डीग देगलूर. फोन नाही arcs_degloor[at]rediffmail[dot]com
149 लातूर नांदेड कंधार तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता.कंधार. फर्जाना मंजील मेनरोड कंधार फोन नाही arcskandhar[at]gmail[dot]com
150 लातूर नांदेड लोहा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता.लोहा. चव्हाण कॉम्पेक्स, नांदेडरोड लोहा. फोन नाही arcsloha17[at]rediffmail[dot]com
151 लातूर नांदेड हदगाव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. हदगाव. कमलाई अपार्टमेंट पहिला मजला, तामसा रोड, हदगाव फोन नाही arcshadgaon123[at]gmail[dot]com
152 लातूर नांदेड भोकर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता.भोकर. मुर्तुजा पटेल यांची इमारत बिलालनगर, रेल्वेस्टेशनसमोर भोकर फोन नाही arcsbhokar50[at]rediffmail[dot]com
153 लातूर नांदेड हिमायतनगर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता.हिमायतनगर. मेनरोड हिमायतनगर फोन नाही arcshyt[at]gmail[dot]com
154 लातूर नांदेड किनवट तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता.किनवट. राजेंद्रनगर, किनवट फोन नाही arcskinwat[at]gmail[dot]com
155 लातूर नांदेड माहूर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. माहूर. कपील नगर, दर्गारोड, माहूर फोन नाही arcsmahur[at]gmail[dot]com
156 लातूर बीड बीड तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उपनिबंधक, सहकारी संस्था,ता. बीड सहकार शक्ती इमारत स्टेडीअम कॉम्प्लेक्स, जालना रोड बीड 0242-222707 dyr_bhr99[at]rediffmail[dot]com
157 लातूर बीड अंबाजोगाई तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ता.अंबाजोगाई महेक बिल्डींग प्रंशात नगर (खतीब) अंबाजोगाई फोन नाही arcs[dot]bid[dot]ambajogai[at]gmail[dot]com
158 लातूर बीड परळी वै. तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ता.परळी वैजनाथ अरुणोदय मार्केट नाथ टॉकीजजवळ जागृती ना.सह.पतसंस्थेच्या वरील मजल्यावर परळी वै. फोन नाही arparali17[at]gmail[dot]com
159 लातूर बीड केज तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ता.केज कृ.उ.बा.समितीच्या बाजुला नवा मोंढा केज फोन नाही arkaij2012[at]gmail[dot]com
160 लातूर बीड धारुर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ता.धारुर स.नि.स.सं.केज रोड धारुर फोन नाही ardharur2012[at]gmail[dot]com
161 लातूर बीड आष्टी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ता.आष्टी पंचायत समिती समोर,गुट्टे हॉस्पीटल शेजारी,झांजे निवास आष्टी फोन नाही arcsashti[at]gmail[dot]com
162 लातूर बीड पाटोदा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ता.पाटोदा नगर पंचायतच्या पाठीमागे ,पाटोदा 02444-242750 arcs[dot]patoda555[at]gmail[dot]com
163 लातूर बीड शिरुर कासार तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ता.शिरुर कासार इंद्रायणी इमारत, राक्षसभुवन रोड शिरुर का. फोन नाही ar123shirur[at]rediffmail[dot]com
164 लातूर बीड गेवराई तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता.गेवराई राजधानी लॉज 1ला मजला,जुन्या बसस्टँड जावळ गेवराई 02447-262226 arcs_georai[at]rediffmail[dot]com
165 लातूर बीड माजलगांव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ता.माजलगांव शाहुनगर,शिक्षक पतसंस्थेच्या 1 ल्या मजल्यावर माजलगांव 02443-234202 arcsmajalgoanbeed[at]gmail[dot]com
166 लातूर बीड वडवणी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ता.वडवणी कृ.उ.बा.समिती बिल्डींग मोंढा वडवणी 02443- 257359 arwadwani1234w[at]gmail[dot]com
167 लातूर लातूर लातूर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता.लातूर मध्यवर्ती प्रशासकीय ईमारत, तळमजला, दक्षीण बाजू,शिवाजीचौक, लातूर 02382-251521 arcs_latur[at]rediffmail[dot]com
168 लातूर लातूर देवणी तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था,ता. देवणी दुसरा मजला,म्हेत्रे बिल्डींग,मेन रोड, देवणी, जि.लातूर. फोन नाही arcs_deoni[at]redifffmail[dot]com
169 लातूर लातूर अहमदपूर तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था, ता.अहमदपूर शासकीय गोदामाजवळ, बसस्टँडच्या मागे, अहमदपूर ता. अहमदपूर जि. लातूर 02381-262013 arcs_ahmadpur[at]rediffmail[dot]com
170 लातूर लातूर निलंगा तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था, ता.निलंगा शेटकार बिल्डींग, दत्तनगर, निलंगा ता.निलंगा जि. लातूर 02384-242084 arcs_nilanga[at]rediffmail[dot]com
171 लातूर लातूर जळकोट तालुका सहकारी निवडणूकअधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था ता. जळकोट कृषी उत्पन्न बाजार समिती इमारत, मार्केट आवार, जळकोट ता. जळकोट 02385- 275557 arcs_jalkot[at]rediffmail[dot]com
172 लातूर लातूर औसा तालुका सहकारी निवडणूकअधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था ता. औसा मध्यवर्ती प्रशासकीय ईमारत, दसरा मजला, मेन रोड, तहसिल कार्यालयाच्या बाजूस, औसा ता.औसा जि. लातूर 02383-222074 arcs_ausa[at]rediffmail[dot]com
173 लातूर लातूर उदगीर तालुका सहकारी निवडणूकअधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था ता. उदगीर जूने शासकीय विश्रामगृहा समोर, उदगीर ता. उदगीर जि. लातूर 02385-256662 arcs‍_udgir[at]rediffmail[dot]com
174 लातूर लातूर चाकूर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी, तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता.चाकूर मेन रोड चाकूर ता. चाकूर जि. लातूर 02381 252630 arcs_chakur[at]rediffmail[dot]com
175 लातूर लातूर रेणापूर तालूका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था ता.रेणापूर जिल्हा परिषद प्रशाला इमारत मेन रोड रेणापूर ता.रेणापूर जि.लातूर फोन नाही arcs_renapur[at]rediffmail[dot]com
176 लातूर लातूर शिरुरअनंतपाळ तालुका सहकारी निवडणूकअधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था ता. शिरुरअनंतपाळ कुमारस्वमी नगर, शिरुरअनंतपाळ, ता. शिरुरअनंतपाळ जि. लातूर फोन नाही arcs_shiruranantpal[at]rediffmail[dot]com
177 लातूर उस्मानाबाद उस्मानाबाद तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , ता.उस्मानाबाद मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत उस्मानाबाद 02472-222236 ar[dot]osmanabad[at]gmail[dot]com
178 लातूर उस्मानाबाद परंडा तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था,ता. परंडा मंडई पेठ,कल्याणसागर बँकेच्या मागे परंडा फोन नाही arcsprd[at]gmail[dot]com
179 लातूर उस्मानाबाद भुम तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था,ता. भुम मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत भुम 02478-27204 arbhoom[at]gmail[dot]com
180 लातूर उस्मानाबाद वाशी तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था,ता. वाशी ग्रामिण रुग्णालय समोर,वाशी 02478-276013 arwashi[at]rediffmail[dot]com
181 लातूर उस्मानाबाद कळंब तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था,ता. कळंब मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत कळंब 02473-262250 arcsko15[at]gmail[dot]com
182 लातूर उस्मानाबाद तुळजापुर तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था,ता. तुळजापुर नवीन बसस्टँडच्या बाजुस,तुळजापुर 02471-242057 arcs[dot]sahakartuljapur[at]gmail[dot]com
183 लातूर उस्मानाबाद लेाहारा तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था,ता. लोहारा जुना तहसिल बीएसएन ऑफीस मागे हिप्परगा रोड लोहारा फोन नाही loharaarcs[at]gmail[dot]com
184 लातूर उस्मानाबाद उमरगा तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था,ता. उमरगा दत्त मंदीर परीसर,उमरगा फोन नाही ar[dot]omerga[at]rediffmail[dot]com
185 औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा उपनिबंधक, सहकारी संस्था ता.औरंगाबाद लक्ष्मी अपार्टमेंट ,निराला बाजार औरंगाबाद 2402320355 drcs[dot]aurangabad[at]gmail[dot]com
186 औरंगाबाद औरंगाबाद कन्नड तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा,सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ता.कन्नड नागदकर बिल्डींग,पिशेार नाका कन्नड 02435-221106 arcs[dot]knd[at]gmail[dot]com
187 औरंगाबाद औरंगाबाद वैजापुर तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा,सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ता.वैजापुर मोंढा मार्केट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वैजापुर 02436-222195 arcs[dot]vaijapur[at]gmail[dot]com
188 औरंगाबाद औरंगाबाद गंगापुर तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा,सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ता.गंगापुर महाराणा कॉम्प्लेक्स गंणपती मंदीर समोर ता.गंगापुर 02433-221411 arcs[dot]gangapur[at]gmail[dot]com
189 औरंगाबाद औरंगाबाद पैठण तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा,सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ता.औरंगाबाद मार्केट यार्ड नारळा ता.पैठण 02431-223233 arcs[dot]paithan[at]gmail[dot]com
190 औरंगाबाद औरंगाबाद फुलंब्री तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा,सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ता.फुलंब्री मध्यवर्ती प्रशासकिेय इमारत पहिला मजला दरी रोड ता.फुलंब्री फोन नाही arcs[dot]phulambrii[at]gmail[dot]com
191 औरंगाबाद औरंगाबाद सिल्लोड तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा,सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ता.सिल्लोड सराफा मार्केट ,जिजामाता हायस्कुल समोर ,ता.सिल्लोड 02430-224599 arcs[dot]sillod[at]gmail[dot]com
192 औरंगाबाद औरंगाबाद खुलताबाद तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा,सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ता.खुलताबाद सहाय्य्क निबंधक सहकारी संस्था , ता. .खुलताबाद मंगलविश्व कॉम्प्लेक्स, मोठी आळी. भद्रा मारुती रोड, ता. खुलताबाद 02437-241062 arcs[dot]ktbad[at]gmail[dot]com
193 औरंगाबाद औरंगाबाद सोयगाव तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा,सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ता.सोयगाव खरेदी विक्री संघ इमारत ,मेन रोड ता.सोयगाव फोन नाही arcs[dot]soygaon[at]gmail[dot]com
194 औरंगाबाद जालना जालना तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था,जालना भुविकास बँक इमारत,एस.पी.ऑफीस समोर,स.नं.488,ता.जि. जालना फोन नाही Arcs[dot]jal[dot]jalna[at]gmail[dot]com
195 औरंगाबाद जालना जाफ्राबाद तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था,ता.जाफ्राबाद कृ.उ.बाजार समिती इमारत,जाफ्राबाद फोन नाही Arcs[dot]jal[dot]jafrabad[at]gmail[dot]com
196 औरंगाबाद जालना घनसावंगी तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था,ता.घनसावंगी घनसावंगी रोड,देशमुख बिल्डींग,घनसावंगी फोन नाही Arcs[dot]jalna[dot]ghansawangi[at]gmail[dot]com
197 औरंगाबाद जालना अंबड तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था,ता.अंबड कृ.उ.बाजार समिती इमारत,अंबउ फोन नाही Arcs[dot]jal[dot]ÓÓÓaambad[at]gmail[dot]com
198 औरंगाबाद जालना बदनापुर तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था,ता.बदनापुर शिवा कलेक्शन,औरंगाबाद हायवे रोड,बदनापुर फोन नाही Arcs[dot]jal[dot]Óbadnapur[at]gmail[dot]com
199 औरंगाबाद जालना परतुर तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था,ता.परतुर परतुर जुना मोंढा फोन नाही Arcs[dot]jalna[dot]partur[at]gmail[dot]com
200 औरंगाबाद जालना मंठा तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था,ता.मंठा मार्केड यार्ड,मंठा फोन नाही Arcs[dot]jal[dot]mantha[at]gmail[dot]com
201 औरंगाबाद जालना भोकरदन तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था,ता.भोकरदन मार्केड कमिटी यार्ड,सिल्लोड रोड,भोकरदन फोन नाही Arcs[dot]jal[dot]bkokardan[at]gmail[dot]com
202 औरंगाबाद परभणी परभणी तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था,ता.परभणी मार्केट यार्ड नवा मोंढा परभणी फोन नाही arcs_pbn123[at]rediffmail[dot]com
203 औरंगाबाद परभणी सेलु/ पाथरी तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता.सेलु/ पाथरी आदर्श नगर, सेलु ता. सेलु 02451-222215 arcsselu[at]gmail[dot]com
204 औरंगाबाद परभणी पुर्णा तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था,ता.पुर्णा मार्केट यार्ड, पुर्णा फोन नाही ar_purna[at]rediffmail[dot]com
205 औरंगाबाद परभणी पालम तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था,ता.पालम संत मोतीराम महाराज नगर, पालम फोन नाही samadhanpawar568[at]gmail[dot]com
206 औरंगाबाद परभणी सोनपेठ तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता.सोनपेठ बाहेती कॉम्पलेक्स, बीटा रोड सोनपेठ फोन नाही arcssonpeth[at]gmail[dot]com
207 औरंगाबाद परभणी गंगाखेड तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता.गंगाखेड मार्केट यार्ड, गंगाखेड फोन नाही arcs_gangakhed123[at]gmail[dot]com
208 औरंगाबाद परभणी जिंतुर तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था,ता.जिंतुर मार्केट यार्ड, जिंतुर 02457-221647 arcsjintur221647[at]rediffmail[dot]com
209 औरंगाबाद परभणी मानवत तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था,ता.मानवत मार्केट यार्ड, मानवत फोन नाही armanwath240229[at]rediffmail[dot]com
210 औरंगाबाद हिंगोली हिंगोली तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,
सहकारी संस्था, ता.हिंगोली
तहसिल कार्यालय शेजारी,
अकोला रोड, हिंगोली
(02456) 222 426
बंद आहे.
arcs[dot]hingoli2018[at]gmail[dot]com
211 औरंगाबाद हिंगोली वसमत तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता.वसमत सोसायटी कॉम्प्लेक्स,
मामा चौक, वसमत
(02455) 220 018
बंद आहे.
arcs_vsmt[at]rediffmail[dot]com
212 औरंगाबाद हिंगोली कळमनुरी तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता.कळमनुरी प्रशासकीय इमारत,
हिंगोली रोड, कळमनुरी
(02455) 220 018
बंद आहे.
arcs[dot]kri[dot]1517[at]gmail[dot]com
213 औरंगाबाद हिंगोली सेनगांव तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता.सेनगांव चतुर्भुज सारडा यांचा बंगला,
बसस्टँड समोर, सेनगांव
फोन नाही arcs[dot]sgn[dot]1517[at]gmail[dot]com
214 औरंगाबाद हिंगोली औंढा (ना) तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता.औंढा (ना) पहिला मजला, स्वरुप लॉज शेजारी, बसस्टँडजवळ, औंढा फोन नाही arcs[dot]atch[dot]1517[at]gmail[dot]com
215 नाशिक नाशिक नाशिक तालुका सहकारी निवडणूकअधिकारी तथा उनि, सह.संस्था, नाशिक तालुका सहकार संकुल, नॅशनल उर्दु हायस्कुल जवळ, सारडा सर्कल, नाशिक 0253-2508222 drcs_nsk[at]rediffmail[dot]com
216 नाशिक नाशिक सिन्नर तालुका सहकरी निवडणुक अधिकारी तथा, सनि, सहकारी संस्था,सिन्नर जि.नाशिक सिन्नर व्यापारी सहकारी बॅक मर्या (अवसायनात) सिन्नर इमारत, 2 रा मजला सिन्नर 4212103 02551- 220706 arofficesinnar[at]gmail[dot]com
217 नाशिक नाशिक दिंडोरी तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी सनि, सहकारी संस्था (आऊयो) दिंडोरी, ता. दिंडोरी,जि. नाशिक निळवंडी रोड, पंचायत समिती समोर, दिंडोरी ता.दिंडोरी जि.नाशिक फोन नाही ar_dindori[at]rediffmail[dot]com
218 नाशिक नाशिक निफाड तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सनि, सहकारी संस्था, निफाड सहकार भवन, निफाड-पिंपळगाव बसवंत, ता.निफाड, जि.नाशिक फोन नाही ar_niphad[at]rediffmail[dot]com
219 नाशिक नाशिक चांदवड तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, चांदवड घोडके नगर, व्दारकाधिश हॉस्पिटल शेजारी, बस स्टॅण्ड च्या पाठीमागे, चांदवड ता.चांदवड जि.नाशिक फोन नाही ar[dot]chandwad[at]gmail[dot]com
220 नाशिक नाशिक सटाणा तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, सटाणा मालेगांव रोड, मार्केट यार्ड, सटाणा ता.सटाणा फोन नाही me_arsatana[at]rediffmail[dot]com
221 नाशिक नाशिक ईगतपुरी व त्र्यंबकेश्वर तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, इगतपुरी जुने तहसिल कार्यालय, पोलीस स्टेशन शेजारी, खालची पेठ, इगतपुरी ता.इगतपुरी फोन नाही arcsigatpuri[at]gmail[dot]com
222 नाशिक नाशिक कळवण तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, कळवण नविन प्रशासकीय इमारत, तळमजला, मु.पो.मानुर ता.कळवण 02592-250035 arcs[dot]nsk[dot]kalwan[at]gmail[dot]com
223 नाशिक नाशिक नांदगाव तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, नांदगांव नविन प्रशासकीय इमारत, तहसिल कार्यालया शेजारी, इतर शासकीय कार्यालय रुम क्र.5, औरंगाबाद रोड, नांदगांव ता.नांदगांव 02552-242648 ndn_ar[at]rediffmail[dot]com
224 नाशिक नाशिक येवला तालुका सहकारी निवडणूकअधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह.संस्था, येवला प्रशासकीय संकुल, प्रांत कार्यालय शेजारी, कोपरगाव रोड, येवला ता येवला जि नाशिक 02559-265186 ar_yeola111[at]gmail[dot]com
225 नाशिक नाशिक सुरगाणा तालुका सहकारी निवडणूकअधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह.संस्था, सुरगाणा 1 ला मजला, देना , ता.सुरगाणा 0296-223340 ar_surgana11[at]rediffmail[dot]com
226 नाशिक नाशिक मालेगाव तालुका सहकारी निवडणूकअधिकारी तथा उपनिबंधक, सह.संस्था, मालेगांव मालेगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिती आवार, मालेगांव ता.मालेगांव फोन नाही drcs[dot]nsk[dot]malegaon[at]gmail[dot]com
227 नाशिक नाशिक देवळा तालुका सहकारी निवडणूकअधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह.संस्था, देवळा मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, वाजगाव रोड, देवळा ता.देवळा 02592-228080 arcsdeola[at]gmail[dot]com
228 नाशिक नाशिक पेठ तालुका सहकारी निवडणूकअधिकारी तथा सहकार अधिकारी (प्र.श्रे.) अधिन सहाय्यक निबंधक, सह.संस्था, (आऊयो) दिंडोरी-पेठ ता.पेठ भोये सदन , पेठ - धरमपूर रोड पेठ ता.पेठ जि. नाशिक फोन नाही gr1[dot]peth[at]gmail[dot]com
229 नाशिक अहमदनगर नगर तालुका तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा उपनिबंधक सहकारी संस्था नगर तालुका महात्मा फुल चौक मार्केट यार्ड अहमदनगर 0241-2353859 drnagartaluka[at]gmail[dot]com
230 नाशिक अहमदनगर संगमनेर तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा उनि सहकारी संस्था संगमनेर यशवंतराव चव्हाण मध्यवर्ती प्रशासकीय भवन तिसरा मजला नविन नगर रोड संगमनेर 02425-225392 dr_sangmner[at]rediffmail[dot]com
231 नाशिक अहमदनगर अकोले तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था अकोले सारडा पेट्रल पंपासमोर कोल्हार घोटी रोड अकोले 02424-221216 ar_akole[at]rediffmail[dot]com
232 नाशिक अहमदनगर कोपरगांव तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था कोपरगांव कोर्ट रोड देखरेख संघ इमारत कोपरगांव ता.कोपरगांव 02423-222347 ar_kopergaon111[at]rediffmail[dot]com
233 नाशिक अहमदनगर राहाता तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, राहाता मार्केटयार्ड आवार साकुरी ता. राहाता 02423-240058 ar_rahata[at]rediffmail[dot]com
234 नाशिक अहमदनगर राहुरी तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था राहुरी मार्केट यार्ड राहुरी ता. राहुरी 02426-235309 ar_rahuree[at]rediffmail[dot]com
235 नाशिक अहमदनगर श्रीरामपुर तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था श्रीरामपुर किशोर टॉकीज समोर शिवाजी रोड श्रीरामपुर ता.श्रीरामपुर 02422-222232 ar_shrirampur[at]rediffmail[dot]com
236 नाशिक अहमदनगर नेवासा तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था नेवासा बसस्टॅडजवळ देखरेख संघ इमारत नेवासा ता. नेवासा 02427-241242 ar_newasa[at]rediffmail[dot]com
237 नाशिक अहमदनगर शेवगांव तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था शेवगांव प्रशासकीय इमारत पहिला मजला नगररोड शेवगांव ता.शेवगांव 02429-221298 ar_shevgaon[at]rediffmail[dot]com
238 नाशिक अहमदनगर पाथर्डी तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था पाथर्डी नाथनगर नगर पाथर्डी रोड पाथर्डी ता. पाथर्डी 02428-222313 ar_pathardi[at]rediffmail[dot]com
239 नाशिक अहमदनगर जामखेड तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था जामखेड कोर्टासमोर जामखेड ता. जामखेड 02421-221401 ar_jamkhed[at]rediffmail[dot]com
240 नाशिक अहमदनगर कर्जत तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था कर्जत प्रभातनगर कुळधरण रोड कर्जत ता. कर्जत 02489-222350 ar_karjat[at]rediffmail[dot]com
241 नाशिक अहमदनगर श्रीगोंदा तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था श्रीगोंदा मार्केट यार्ड दौंड रोड श्रीगोंदा ता. श्रीगोंदा 02487-222113 ar_shrigonda1[at]rediffmail[dot]com
242 नाशिक अहमदनगर पारनेर तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था पारनेर कॉलेजरोड चेडे बिल्डींग पारनेर ता. पारनेर 02488-221568 ar.parner[at]rediffmail[dot]com
243 नाशिक नंदुरबार नंदुरबार तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सह.संस्था, नंदुरबार प्लॉट नं.12,भुवेश्वर कॉलनी कोरीट रोड नंदुरबार फोन नाही ar_nbr[at]redffmail[dot]com
244 नाशिक नंदुरबार शहादा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सह.संस्था,शहादा पुरुषोत्तम माकेर्ट 56 गाळे दुसरा मजला,दोडाईचा रोड शहादा फोन नाही arshahada[at]redffmail[dot]com
245 नाशिक नंदुरबार नवापुर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सह.संस्था,नवापुर काग्रेस भवन शेजारी तहसिल रोड,नवापुर फोन नाही ar_nvr[at]redffmail[dot]com
246 नाशिक नंदुरबार अक्क्लकुवा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सह.संस्था,अक्कलकुवा इंदिरा नगर दुसरा मजला मार्केट कमिटीच्या मागे अक्कलकुवा फोन नाही ar_akw[at]redffmail[dot]com
247 नाशिक नंदुरबार तळोदा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सह.संस्था,तळोदा मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत दुसरा मजला तळेादा फोन नाही ar_tldr[at]redffmail[dot]com
248 नाशिक नंदुरबार धडगांव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सह.संस्था,धडगांव ग्रामिण रुगाणालया समोर ग.स बॅकेच्या मागे फोन नाही ar_dhd[at]redffmail[dot]com
249 नाशिक धुळे धुळे तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे जुने जिल्हधिकारी कार्यालय आवार, प्रशासकीय संकुल धुळे 02565-229630 dyrdle[at]gmail[dot]com
250 नाशिक धुळे साक्री तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, साक्री 22 नेहरु नगर, हौसिंग सोसायटी साक्री 02568-242425 arcsskr[at]rediffmail[dot]com
251 नाशिक धुळे शिंदखेडा तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, शिंदखेडा मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत पहिला मजला शिंदखेडा 02566-222332 ar_shindkheda[at]rediffmail[dot]com
252 नाशिक धुळे शिरपूर तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, शिरपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती अवार शिरपूर जि.धुळे 02563-255259 ar[dot]shirpur[at]rediffmail[dot]com
253 नाशिक जळगांव जळगांव शहर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, जळगांव तालुका. प्रिती अपार्टमेंट, भोईटे शाळेसमोर एम.जे.कॉलेज रोड, जळगांव फोन नाही drcsjalgaon[at]gmail[dot]com
254 नाशिक जळगांव भुसावळ तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, भुसावळ गंगाराम प्लॉट, म्युन्सीपल शाळेमागे, जामनेर रोड, भुसावळ फोन नाही arbhusawal[at]gmail[dot]com
255 नाशिक जळगांव यावल तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, यावल कृषि उत्पन्न बाजार समिती अवार, यावल फोन नाही ar[dot]yawal[at]coop[dot]maharashtragov[dot]in
256 नाशिक जळगांव रावेर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, रावेर देखरेख संघ बिल्डींग, देशमुख प्लॉट, आयडीबीआय बँकेजवळ, स्टेशन रोड, रावेर फोन नाही arcsjlarvr[at]gmail[dot]com
257 नाशिक जळगांव मुक्ताईनगर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, मुक्ताईनगर ग्राम पंचायत जवळ, जैन मंदीरासमोर, मुक्ताईनगर फोन नाही ar[dot]muktainagar[at]coop[dot]maharashtragov[dot]in
258 नाशिक जळगांव बोदवड तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, बोदवड देखरेख संघ बिल्डींग, बोदवड फोन नाही ar[dot]bodwad[at]gmail[dot]com
259 नाशिक जळगांव जामनेर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, जामनेर सिध्दगढ मार्केट, पाचोरा रोड, जामनेर 02580-230008 arcsjamner[at]gmail[dot]com
260 नाशिक जळगांव पाचोरा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, पाचोरा सहकार भवन, देखरेख संघ बिल्डींग, कृषि उत्पन्न बाजार समिती समोर, पाचोरा फोन नाही arcspchr[at]gmail[dot]com
261 नाशिक जळगांव भडगांव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, भडगांव जयकिसन हौसिंग सोसायटी, पाचोरा रोड, भडगांव फोन नाही ar[dot]bhadgaon[at]coop[dot]maharashtragov[dot]in
262 नाशिक जळगांव चाळीसगांव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, चाळीसगांव शेतकी संघ आवार, कोर्टासमोर, धुळे रोड, चाळीसगांव फोन नाही ar[dot]chalisgaon[at]coop[dot]maharashtragov[dot]in
263 नाशिक जळगांव पारोळा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, पारोळा नवनाथ कृपा, शेलार नगर, नॅश्नल हायवे नं.6, जळगांव रोड, पारोळा   ar[dot]parola[at]coop[dot]maharashtragov[dot]in
264 नाशिक जळगांव अमळनेर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, अमळनेर अब्दुल रहेमान पेढीच्या वर, अमळनेर 02587-224038 ar[dot]amalner[at]coop[dot]maharashtragov[dot]in
265 नाशिक जळगांव चोपडा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, चोपडा कृषि उत्पन्न बाजार समिती आवार पहिला मजला, चोपडा   archopda00[at]gmail[dot]com
266 नाशिक जळगांव धरणगाव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, धरणगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिती आवार, धरणगांव   ar[dot]dharangaon[at]coop[dot]maharashtragov[dot]in
267 नाशिक जळगांव एरंडोल तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सनि सह. संस्था, एरंडोल दत्त कॉलनी, धरणगांव रोड, एरंडोल   arcserandol2018[at]gmail[dot]com
268 अमरावती अमरावती अमरावती तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उपनिबंधक सहकारी संस्था, अमरावती सहकार संकुल, कांता नगर, अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालया समोर, 1ला माळा, डावी बाजु ता.जि.अमरावती 0721-2560473 dyr[dot]amr[dot]amravati[at]gmail[dot]com
269 अमरावती अमरावती भातकुली तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक ,सहकारी संस्था, भातकुली उपनिबंधक सहकारी संस्था, ता. अमरावती दुसरा मजला, भारतीय स्टेट बॅकेच्या वर, जुने कॉटन मार्केट, मालवीय चौक, अमरावती 0721-2560474 g1cs[dot]amr[dot]bhatkuli[at]gmail[dot]com
270 अमरावती अमरावती नांदगाव खंडेश्वर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथासहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, नांदगाव खंडेश्वर सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, नांदगाव खंडेश्वर, पाठक कॉम्पेक्स, पहिला माळा, चांदुर रेल्वे रोड, नादंगाव खंडेश्वर जि. अमरावती 07221-222637 arcs[dot]amr[dot]nandgaonkh[at]gmail[dot]com
271 अमरावती अमरावती मोर्शी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, मोर्शी सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था,मोर्शि, देशमुख बिल्डींग ग्रामीण रुग्णालया जवळ, मोर्शी जि. अमरावती 07228-222524 arcs[dot]amr[dot]morshi[at]gmail[dot]com
272 अमरावती अमरावती वरुड तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, वरुड सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, वरुड,संत्रा मंडी, ता. वरुड जि. अमरावती. 07229-232333 arcs[dot]amr[dot]varud[at]gmail[dot]com
273 अमरावती अमरावती चांदूर रेल्वे तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, चांदूर रेल्वे सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, चांदुर रेल्वे, सेवा सहकारी संस्था , चांदुर रेल्वे यांच्या इमारती मध्ये, धनराज नगर, स्टेट बॅके समोर, चांदुर रेल्वे 07222-227293 arcs[dot]amr[dot]chandurrly[at]gmail[dot]com
274 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, धामणगाव रेल्वे सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, धामणगाव रेल्वे कौशल कॉम्पेक्स, भगतसिंग चौक, धामणगाव रेल्वे 07225-252655 arcs[dot]amr[dot]dhamangaonrly[at]gmail[dot]com
275 अमरावती अमरावती तिवसा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, तिवसा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, तिवसा, नविन प्रशासकीय इमारत, तहसिल कार्यालया समोर जवळ, सुरवाडी ता. तिवसा जि. अमरावती 07224-234192 arcs[dot]amr[dot]tiwasa[at]gmail[dot]com
276 अमरावती अमरावती दर्यापुर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, दर्यापुर सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, दर्यापुर कृषी उत्पन्न बाजार समिती परीसर, दर्यापुर जि. अमरावती 07223-220397 arcs[dot]amr[dot]daryapur[at]gmail[dot]com
277 अमरावती अमरावती अचलपुर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, अचलपुर सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, अचलपुर, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, टी.एम.सी. यार्ड ता. अचलपुर जि. अमरावती   arcs[dot]amr[dot]achalpur[at]gmail[dot]com
278 अमरावती अमरावती धारणी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था, धारणी सहकार श्रेणी अधिकारी -1, सहकारी संस्था, धारणी, टिंग-या रोड , धारणी   g1cs[dot]amr[dot]dharni[at]gmail[dot]com
279 अमरावती अमरावती चिखलदरा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था, चिखलदरा सहकार श्रेणी अधिकारी -1, सहकारी संस्था, चिखलदरा, शासकीय मुंलाचे वसतीगृह, नगर परिषद कॉर्टर चिखलदरा 07224-242254 g1cs[dot]amr[dot]chikhaldara[at]gmail[dot]com
280 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, अंजनगाव सुर्जी सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, अंजनगाव सुर्जी कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसर, आकोट रोड, अंजनगाव सुर्जी जि. अमरावती. 07227-243170 arcs[dot]amr[dot]anjangaonsrj[at]gmail[dot]com
281 अमरावती अमरावती चांदुर बाजार तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, चांदुर बाजार. सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, चांदुर बाजार, तहसिल कार्यालय परिसर, चांदुर बाजार.   arcs[dot]amr[dot]chandurbz[at]gmail[dot]com
282 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ प्रशासकिय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, यवतमाळ, 445001   arcs[dot]yml[dot]yml[at]gmail[dot]com
283 अमरावती यवतमाळ बाभुळगांव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, बाभुळगांव श्री काटकर यांची इमारत, वर्मा लेआउट, बाभुळगांव 07203-270544 arcs[dot]yml[dot]bhn[at]gmail[dot]com
284 अमरावती यवतमाळ कळंब तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहकार अधिकारी श्रेणी-1, सहकारी संस्था, कळंब प्रशासकिय इमारत, तहसील कार्यालय परिसर, कळंब, पिन-445401 07201-226154 arcs[dot]yml[dot]kalamb[at]gmail[dot]com
285 अमरावती यवतमाळ दारव्हा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, दारव्हा गोळीबार चौक, दारव्हा फोन नाही arcs[dot]yml[dot]darwha[at]gmail[dot]com
286 अमरावती यवतमाळ नेर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहकार अधिकारी श्रेणी-1, सहकारी संस्था, नेर गांधी नगर, बस स्टँड जवळ, नेर फोन नाही arcsyml[dot]ner[at]gmail[dot]com
287 अमरावती यवतमाळ दिग्रस तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, दिग्रस नविन मध्यवर्ती प्रशासकिय इमारत, तहसील कार्यालय परिसर, दिग्रस फोन नाही arcs[dot]yml[dot]digras[at]gmail[dot]com
288 अमरावती यवतमाळ आर्णी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, आर्णी ग्रामीण रुग्णालयाचे मागे, आर्णी फोन नाही arcs[dot]yml[dot]arni[at]gmail[dot]com
289 अमरावती यवतमाळ पुसद तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, पुसद शेषराव पाटील जिनिंग प्रेसिंग परीसर, पुसद फोन नाही arcs[dot]yml[dot]pusad[at]gmail[dot]com
290 अमरावती यवतमाळ महागांव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहकार अधिकारी श्रेणी-1, सहकारी संस्था, महागांव मध्यवर्ती प्रशासकिय इमारत, दुसरा मजला, महागांव फोन नाही arcs[dot]yml[dot]mhg[at]gmail[dot]com
291 अमरावती यवतमाळ उमरखेड तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, उमरखेड वसंत नगर, उमरखेड 07231-232268 arcs[dot]yml[dot]ukd[at]gmail[dot]com
292 अमरावती यवतमाळ राळेगांव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, राळेगांव शासकिय मध्यवर्ती इमारत, राळेागांव फोन नाही arcs[dot]yml[dot]rgn[at]gmail[dot]com
293 अमरावती यवतमाळ पांढरकवडा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, पांढरकवडा जोशी कॉम्प्लेक्स, शिबला पॉईंट, पांढरकवडा फोन नाही arcspkd[dot]yml[at]gmail[dot]com
294 अमरावती यवतमाळ मारेगांव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहकार अधिकारी श्रेणी-1, सहकारी संस्था, मारेगांव खरेदी विक्री संघ, घोन्सा रोड, मारेगांव फोन नाही kishortalware75[at]gmail[dot]com
295 अमरावती यवतमाळ झरी जामणी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, झरी जामणी जि.म.स.बँक समोर, झरी जामणी फोन नाही arcszari[at]rediffmail[dot]com
296 अमरावती यवतमाळ घाटंजी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, घाटंजी आठवडी बाजार, घाटंजी फोन नाही arcs[dot]yml[dot]ghatanji[at]gmail[dot]com
297 अमरावती यवतमाळ वणी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, वणी गणेशपुर रोड, वणी फोन नाही arcs_wani[at]rediffmail[dot]com
298 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, सिंदखेड राजा सहकार संकूल, बोथा रोड, सुंदरखेड, बुलडाणा , 07262 242814 Arcs[dot]bud[dot]bul[at]gmail[dot]com
299 अमरावती बुलडाणा चिखली तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसर, चिखली 07264 242144 Arcs[dot]bud[dot]chl[at]gmail[dot]com
300 अमरावती बुलडाणा देऊळगांव राजा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, सिंदखेड राजा कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसर, देऊळगाव राजा 07261 232025 Arcs[dot]bud[dot]draja[at]gmail[dot]com
301 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, सिंदखेड राजा राम राठोड यांची ईमारत टि. पॉईंट जवळ सिंदखेड राजा 07269 234851 Arcs[dot]bud[dot]sraja[at]gmail[dot]com
302 अमरावती बुलडाणा जळगांव जामोद तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथासहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ज. जामोद कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसर, जळगांव जामोद 07266 221560 Arcs[dot]bud[dot]jjmd[at]gmail[dot]com
303 अमरावती बुलडाणा मेहकर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, सिंदखेड राजा कॉटन मार्केट रोड, मेहकर 07268 225060 Arcs[dot]bud[dot]mhr[at]gmail[dot]com
304 अमरावती बुलडाणा मोताळा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, मोताळा पंचायत समिती समोर, मोताळा 0767 245252 Arcs[dot]bud[dot]mtl[at]gmail[dot]com
305 अमरावती बुलडाणा मलकापुर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथासहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, मलकापुर मलकापुर जिनिंग प्रोसेसिंग ईमारत एल आय. सी कार्यालयासमोर मलकापुर 07267 222498 Arcs[dot]bud[dot]ndr[at]gmail[dot]com
306 अमरावती बुलडाणा नांदुरा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथासहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, नांदुरा कृष्णा नगर मोताळा रोड नांदुरा 07265 221138 Arcs[dot]bud[dot]ndr[at]gmail[dot]com
307 अमरावती बुलडाणा लोणार तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, लोणार स्टेट बँकेच्या बाजूला गितम लॉज ईमारत लोणार 07260 220233 co1[dot]bud[dot]lnr[at]gmail[dot]com
308 अमरावती बुलडाणा संग्रामपुर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, संग्रामपुर खरेदी विक्री सहकारी संस्था संग्रामपूर चे आवारात 07266 232147 co1[dot]bud[dot]sgrmp[at]gmail[dot]com
309 अमरावती बुलडाणा शेगांव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, शेगांव धानुका कम्पाऊंड शिवनेरी चौक तिवारी यांचे घर 07265 252163 Arcs[dot]bud[dot]sgn[at]gmail[dot]com
310 अमरावती बुलडाणा खामगांव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था,खामगांव नविन प्रशासकिय ईमारत रुम क्र.11 खामगांव 07263 253136 Arcs[dot]bud[dot]kgn[at]gmail[dot]com
311 अमरावती अकोला अकोला तालुका तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, अकोला गंगाधर प्लॉट,स्टेशन रोड ,अकोला 0724-2426719
( बंद आहे)
dyr[dot]akola[at]gmail[dot]com
312 अमरावती अकोला बार्शिटाकळी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक,सहकारी संस्था,बार्शिटाकळी माधव आखाडे बिल्डींग,जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा बार्शिटाकळीच्या बाजुला 07255-242024
( बंद आहे)
arcs[dot]akl[dot]bata[at]gmail[dot]com
313 अमरावती अकोला अकोट तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक,सहकारी संस्था,अकोट कृषि उत्पन्‍न बाजार समिती,परिसर 07258-222249
( बंद आहे)
arcs[dot]akot[dot]akl[at]gmail[dot]com
314 अमरावती अकोला तेल्हारा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक,सहकारी संस्था,तेल्हारा कृषि उत्पन्‍न बाजार समिती,परिसर 07258-221214
( बंद आहे)
artelhara[at]gmail[dot]com
315 अमरावती अकोला मुर्तिजापुर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक,सहकारी संस्था,मुर्तिजापुर कृषि उत्पन्‍न बाजार समिती,परिसर 07256-243562
( बंद आहे)
arcs2013[at]rediffmail[dot]com
316 अमरावती अकोला पातुर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक,सहकारी संस्था,पातुर कृषि उत्पन्‍न बाजार समिती,परिसर ,पातुर 07254-243253
( बंद आहे)
arcs_patur[at]rediffmail[dot]com
317 अमरावती अकोला बाळापुर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक,सहकारी संस्था,बाळापुर गुजरातीपुरा बाळापुर 07257-222105
( बंद आहे)
arcs_balalpur[at]rediffmail[dot]com
318 अमरावती वाशिम वाशिम तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, ता.वाशिम कृषी उत्पन्न बाजार समिती वाशिम यार्ड वाशिम 725222147 arcs[dot]wsm[dot]wsm[at]gmail[dot]com
319 अमरावती वाशिम मालेगांव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था,ता. मालेगांव कृषी उत्पन्न बाजार समिती मालेगाव यार्ड मालेगांव 7254271307 arcsmlg[at]rediffmail[dot]com
320 अमरावती वाशिम रिसोड तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, ता. रिसोड कृषी उत्पन्न्‍ा बाजार समिती व्यापारी संकुल, लोणी रोड रिसोड 7251222310 arcsrsd[at]gmail[dot]com
321 अमरावती वाशिम मंगरूळपीर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, ता. मंगरूळपीर अकोला रोड मंगरूळपीर 7253260354 arcsmpir[at]gmail[dot]com
322 अमरावती वाशिम मानोरा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था,ता. मानोरा देशमुख कॉम्प्लेक्स दिग्रस चौक मानोरा 7253263259 arcsmnr[at]gmail[dot]com
323 अमरावती वाशिम कारंजा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, ता. कारंजा नगरपरिषद कॉलनी, उपजिल्हा रूगणालयाच्या मागे, कारंजा 7256222064 arcskrj_wsm[at]rediffmail[dot]com
324 नागपूर नागपुर हिंगणा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था तालुका हिंगणा श्री प्रदीपकुमार बंग यांचेघरी रायपुर हिंगणा तालुका हिंगणा फोन नाही arofchingna[at]gmail[dot]com
325 नागपूर नागपुर सावनेर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था तालुका सावनेर जुने सेतु कार्यालय, तहसिल कार्यालय परिसर, सावनेर फोन नाही arsaoner[dot]2012[at]rediffmail[dot]com
326 नागपूर नागपुर रामटेक तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था तालुका रामटेक मच्छीमार मल्टीपरपज को ऑप सोसायटीचे इमारत तहसिल रोड रामटेक फोन नाही arramtek[dot]2012[at]rediffmail[dot]com
327 नागपूर नागपुर पारशिवनी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था तालुका पारशिवनी सौ.शुभांगी भास्कर कावळे यांचे घरी, घर क्र.2937/1, प्रभाग क्र.7, सोनारपुरा, गांधी चौक, पारशिवनी, ता.पारशिवनी, जि.नागपूर - 411105. फोन नाही arparshivani[dot]2012[at]rediffmail[dot]com
328 नागपूर नागपुर नागपुर ग्रामिण तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था तालुका नागपुर (ग्रामिण) प्लॉट नं.8, सहकार सदन, हिन्दुस्थान कॉलनी, अमरावती रोड, नागपूर फोन नाही arcs_nagpur[at]rediffmail[dot]com
329 नागपूर नागपुर कामठी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था तालुका कामठी तहसिल कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, ता.कामठी जि.नागपुर फोन नाही arcskamptee[at]rediffmail[dot]com
330 नागपूर नागपुर मौदा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था तालुका मौदा मौदा बस स्टॅण्ड समोर , मौदा फोन नाही arcs_mouda[at]rediffmail[dot]com
331 नागपूर नागपुर उमरेड तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था तालुका उमरेड उमरेड कृषि उत्पन्न बाजार समिती समोर, भिवापुर रोड उमरेड फोन नाही arcsumred[at]rediffmail[dot]com
332 नागपूर नागपुर भिवापुर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहकार अधिकारी श्रेणी 01 भिवापुर जनबंधु बिल्डींग, बँक ऑफ इंडीया जवळ‍ भिवापुर रोड, भिवापुर फोन नाही arcsbhivapur[at]rediffmail[dot]com
333 नागपूर नागपुर नरखेड तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था तालुका नरखेड श्री.संजय कृष्णराव कोहळे, यांच्या घरी, बँक ऑफ इंडीया च्या बाजुला नरखेड फोन नाही arcsnarkhed[at]rediffmail[dot]com
334 नागपूर नागपुर कुही तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था तालुका कुही प्रशासकीय इमारत, वडोदा मार्ग कुही फोन नाही coopsockuhi[at]gmail[dot]com
335 नागपूर नागपुर शहर 01 तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उपनिबंधक सहकारी संस्था नागपुर शहर 01 प्लॉट नं.32 अ, प्रगति कॉलनी, तिसरा माळा, छत्रपति चौक, वर्धा रोड नागपुर 15 फोन नाही dyrcs1[at]rediffmail[dot]com
336 नागपूर नागपुर शहर 02 तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उपनिबंधक सहकारी संस्था नागपुर शहर 02 प्लॉट नं.8, सहकार सदन, हिन्दुस्थान कॉलनी, अमरावती रोड, नागपूर फोन नाही ddrngpcity2[at]gmail[dot]com
337 नागपूर नागपुर शहर 03 तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उपनिबंधक सहकारी संस्था नागपुर शहर 03 शिवजकृपा प्लॉट नं.818 , स्टेट बँक ऑफ इंडीया शाखा नंदनवन शाखेच्या वर दुसरा माळा नंदनवन मेन रोड नागपुर फोन नाही dyrcsngpr3[at]rediffmail[dot]com
338 नागपूर नागपुर काटोल तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था तालुका काटोल प्रशासकीय इमारत, पहीला माळा, ता काटोल जि.नागपुर फोन नाही arkatol[dot]2012[at]rediffmail[dot]com
339 नागपूर नागपुर कळमेश्वर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था तालुका कळमेश्वर प्रशासकीय इमारत, कक्ष क्रमांक 05, पहिला माळा ब्राम्हणी फाटा ता.कळमेश्वर फोन नाही arcskalmeshwar[at]gmail[dot]com
340 नागपूर वर्धा वर्धा तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , वर्धा केसरीमल कन्या शाळेसमोर, आरती चौक, नागपुर रोड, वर्धा 07152-252889 arcswardha[at]rediffmail[dot]com
341 नागपूर वर्धा सेलु तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , वधा सेलु देवतारे ले आउट तळवेकर बिल्डींग विकास चौक सेलु फोन नाही arcssello[at]rediffmail[dot]com
342 नागपूर वर्धा आर्वी तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , आर्वी मातुसेवा संघ, पदमावती चौक, आर्वी फोन नाही arcsarvi[at]gmail[dot]com
343 नागपूर वर्धा देवळी तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , आर्वी प्रशासकीय इमारत, पुलगाव रोड, देवळी फोन नाही arcsdeoli[at]rediffmail[dot]com
344 नागपूर वर्धा हिगणघाट तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , हिगणघाट कोचर बिल्डीग, गांधी वार्ड, सुतीकागुह समोर फोन नाही arcs_hgt[at]rediffmail[dot]com
345 नागपूर वर्धा समुद्रपुर तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , समुद्रपुर पंचायत समितीच्या मागे श्री. मुरमारे पाटिल यांचे घरी , समुद्रपुर फोन नाही arcssamudrapur[at]gmail[dot]com
346 नागपूर वर्धा कारंजा तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , कांरजा गोपाल विविध कार्यकारी यांचे कॉम्‍पलेक्स, बस स्टॅन्ड जवळ फोन नाही arcskaranja[at]gmail[dot]com
347 नागपूर वर्धा आष्टी तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , कांरजा बाजार चौक, विविध कर्मचारी पंतसस्थेच्या बाजुला फोन नाही -
348 नागपूर चंद्रपूर कोरपना तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, कोरपना व्दारा श्री.आबीदद अली, गडचांदूर रोड, कोरपना फोन नाही arcschd[dot]korp[at]gmail[dot]com
349 नागपूर चंद्रपूर गोंडपिपरी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, गोंडपिपरी व्दारा श्री.उल्हास करपे, नविन बसस्टॉप जवळ, शिवाजी चौक, अहेरी रोड, गोंडपिपरी फोन नाही arcschd[dot]gonda[at]gmail[dot]com
350 नागपूर चंद्रपूर चंद्रपूर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, चंद्रपूर प्रशासकीय भवन, 2 रा माळा, मुल रोड, चंद्रपूर, जि.चंद्रपूर फोन नाही arcschd[dot]cha[at]gmail[dot]com
351 नागपूर चंद्रपूर चिमूर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, चिमूर आझाद वार्ड, पोस्ट ऑफीस चे बाजुला चिमूर,जि.चंद्रपूर फोन नाही arcschd[dot]chimur[at]gmail[dot]com
352 नागपूर चंद्रपूर नागभिड तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, नागभिड बाजार चौक, बोथली रोड, नागभिड जि.चंद्रपूर फोन नाही arcschd[dot]nagh[at]gmail[dot]com
353 नागपूर चंद्रपूर पोंभुर्णा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, पोंभुर्णा व्दारा कृषी उत्पन्न बाजार समिती इमारत, पोभुर्णा जि.चंद्रपूर फोन नाही arcschd[dot]pomb[at]gmail[dot]com
354 नागपूर चंद्रपूर बल्लारपूर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, बल्लारपूर व्दारा श्री.आसुटकर सर इमारत, बालाजी वार्ड, बल्लारपूर, जि.चंद्रपूर फोन नाही arcschd[dot]bal[at]gmail[dot]com
355 नागपूर चंद्रपूर ब्रम्हपूरी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, ब्रम्हपूरी व्दारा श्री.करंबे भवन, झाशी राणी चौक, वडसा रोड,ब्रम्हपूरी , जि.चंद्रपूर फोन नाही arcschd[dot]bram[at]gmail[dot]com
356 नागपूर चंद्रपूर भद्रावती तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, भद्रावती व्दारा श्री.वसंतराव सातपुते बिल्डींग, विजासन रोड ,भद्रावती , जि.चंद्रपूर फोन नाही arcschd[dot]bhd[at]gmail[dot]com
357 नागपूर चंद्रपूर मूल तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, मूल नविन प्रशासकीय इमारत जवळ,चंद्रपूर रोड,मूल, जि.चंद्रपूर 07174-221102 arcschd[dot]mul[at]gmail[dot]com
358 नागपूर चंद्रपूर राजुरा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, राजुरा व्दारा श्री.मुरलीधर धोटे, आसिफाबाद रोड, राजुरा , जि.चंद्रपूर फोन नाही arcschd[dot]raju[at]gmail[dot]com
359 नागपूर चंद्रपूर वरोरा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, वरोरा व्दारा कृषी उत्पन्न बाजार समिती इमारत, पोस्ट ऑफीस मागे, वरोरा, जि.चंद्रपूर फोन नाही arcschd[dot]war[at]gmail[dot]com
360 नागपूर चंद्रपूर सावली तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, सावली गुजरी बाजार चौक, बँक ऑफ महाराष्ट्र जवळ, सावली , जि.चंद्रपूर फोन नाही arcschd[dot]saoli[at]gmail[dot]com
361 नागपूर चंद्रपूर सिंदेवाही तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, सिंदेवाही पशु वैद्याकीय दवाखान्याजवळ, सिंदेवाही जि.चंद्रपूर फोन नाही arcschd[dot]sind[at]gmail[dot]com
362 नागपूर गडचिरोली गडचिरोली तालूका सहकारी निवडणूक तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था ता गडचिरोली बॅरेक क् 1 कॉम्पलेक्स गडचिरोली फोन नाही ar_gad[at]rediffmail[dot]com
363 नागपूर गडचिरोली धानोरा तालूका सहकारी निवडणूक तथा सहकार अधिकारी श्रेणी 1 ,सहकारी संस्था ता गडचिरोली साईनाथ साळवे यांचे घरी ता धानोरा फोन नाही ar_dhn[at]rediffmail[dot]com
364 नागपूर गडचिरोली आरमोरी तालूका सहकारी निवडणूक तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था ता आरमेारी चंदू वडपल्लीवार बिल्डींग आरमोरी फोन नाही ar_arm[at]rediffmail[dot]com
365 नागपूर गडचिरोली चामोर्शी तालूका सहकारी निवडणूक तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था ता चामोर्शी मुल रोड गडचिरोली फोन नाही ar_cmr[at]rediffmail[dot]com
366 नागपूर गडचिरोली अहेरी तालूका सहकारी निवडणूक तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था ता अहेरी लक्ष्मीबाई बिरेल्लीवार यांचे घरी राजवाडा रोड अहेरी फोन नाही ar_ahr[at]rediffmail[dot]com
367 नागपूर गडचिरोली कूरखेडा तालूका सहकारी निवडणूक तथा सहकार अधिकारी श्रेणी 1 ,सहकारी संस्था ता कुरखेडा राईस मिल कूरखेडा फोन नाही ar_krk[at]rediffmail[dot]com
368 नागपूर गडचिरोली देसाईगंज तालूका सहकारी निवडणूक तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था ता देसाईगज तहसिल ऑफीस देसाईगंज फोन नाही ar_wds[at]rediffmail[dot]com
369 नागपूर गडचिरोली भामरागड तालूका सहकारी निवडणूक तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था ता भामरागड तहसिल ऑफीस भामरागड फोन नाही ar_bhm[at]rediffmail[dot]com
370 नागपूर गडचिरोली एटापल्ली तालूका सहकारी निवडणूक तथा सहकार अधिकारी श्रेणी 1 ,सहकारी संस्था ता एटापल्ली पंचायत समिती क्वार्टर एटापल्ली फोन नाही ar_atp[at]rediffmail[dot]com
371 नागपूर गडचिरोली सिरोंचा तालूका सहकारी निवडणूक तथा सहकार अधिकारी श्रेणी 1 ,सहकारी संस्था ता सिरेांचा कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवार, सिरोंचा फोन नाही ar_sir[at]rediffmail[dot]com
372 नागपूर गडचिरोली कोरची तालूका सहकारी निवडणूक तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था ता कोरची तहसिल ऑफीस कोरची फोन नाही ar_kch[at]rediffmail[dot]com
373 नागपूर गडचिरोली मुलचेरा तालूका सहकारी निवडणूक तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था ता मुलचेरा तहसिल ऑॅफीस मुलचेरा फोन नाही ar_mch[at]rediffmail
374 नागपूर भंडारा भंडारा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, भंडारा द्वारा ॲड. राजीव येळणे, नहर रोड, राजगोपालाचारी वार्ड, भंडारा फोन नाही arcsbhd[dot]bhandara[at]gmail[dot]com
375 नागपूर भंडारा मोहाडी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, मोहाडी सेवा सहकारी संस्थेची इमारत, पंचायत समिती जवळ, मोहाडी फोन नाही arcsmohadi[at]gmail[dot]com
376 नागपूर भंडारा तुमसर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, तुमसर श्री श्रावणकर यांचे घरी, नाग मंदीर रोड, अतिथी गृहाजवळ, तुमसर फोन नाही ar_tumsar[at]rediffmail[dot]com
377 नागपूर भंडारा लाखनी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, लाखनी द्वारा श्री वसंतराव मेश्राम, उपडाक घरच्या बाजुला, लाखनी फोन नाही arcslakhani[at]gmail[dot]com
378 नागपूर भंडारा साकोली तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, साकोली श्री गजापुरे यांचे घरी, पंचशिल वार्ड, साकोली 07186-237434 arsakoli2018[at]gmail[dot]com
379 नागपूर भंडारा पवनी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, पवनी खुशाल दादाजी राखडे यांचे घरी, सोमवारी वार्ड, गांधी चौक, पवनी फोन नाही arcspauni_2016[at]rediffmail[dot]com
380 नागपूर भंडारा लाखांदूर तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक, सह. संस्था, लाखांदूर डॉ. परशुरामकर यांचे घरी, तहसिलकार्यालयाचे बाजुला, लाखांदूर फोन नाही arcs17_lakhandur[at]rediffmail[dot]com
381 नागपूर गोंदिया गोंदिया तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सह. संस्था, गोंदिया रुम. नं. 46, नवीन प्रशासकीय इमारत जयस्तंभ चौक, गोंदिया फोन नाही arcs[dot]gnd[dot]gnd[at]gmail[dot]com
382 नागपूर गोंदिया तिरोडा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सह. संस्था, तिरोडा सहकारनगर, तिरोडा 07198-253724 arcs[dot]tirora[dot]gnd[at]gmail[dot]com
383 नागपूर गोंदिया गोरेगांव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सह. संस्था,गोरेगांव दुर्गाचौक, घोटी रोड गोरेगांव 07187-292349 arcs[dot]gnd[dot]gor[at]gmail[dot]com
384 नागपूर गोंदिया आमगांव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सह. संस्था, आमगांव डॅ|. बाबासाहेब आंबेडकर चौक आमगांव 07189-226347 arcs[dot]gnd[dot]amgaon[at]gmail[dot]com
385 नागपूर गोंदिया अर्जुनि/मोरगांव तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सह. संस्था, अर्जुनि/मोरगांव नवेगांव बांधरोड, अर्जुनि/मोरगांव 07196-220108 arcs[dot]gnd[dot]armo[at]gmail[dot]com
386 नागपूर गोंदिया देवरी तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सह. संस्था,देवरी को.ऑप. - श्रीमती सीमा देवी जैन, बँक ऑफ बडोदा जवळ, एन.एच. 6, देवरी,जि. गोंदीया फोन नाही arcs[dot]gnd[dot]deori[at]gmail[dot]com
387 नागपूर गोंदिया सालेकसा तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सह. संस्था, सालेकसा गांधीचौक, सालेकसा फोन नाही arcs[dot]gnd[dot]sal[at]gmail[dot]com
388 पदुम ठाणे   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक (दुग्ध) ठाणे जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी
पाचवा मजला कोकण भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई- 400 614
27565932 ddothane5[at]gmail[dot]com
389 पदुम रायगड   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक (दुग्ध), रायगड जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी
नरेंद्र खानविलकर यांचे घर कामत आळी, अलिबाग
2141-222283 districtdairyalibag[at]gmail[dot]com dddoalibag[at]yahoo.co.in
390 पदुम सिंधुदूर्ग   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक (दुग्ध), सिंधुदुर्ग जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी
मु.पो. सिंधूदुर्ग नगरी, मुख्य प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, ओरोस सिंधूदुर्ग
02362-228838 ddosindhudurg[at]gmail[dot]com
391 पदुम रत्नागिरी   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक (दुग्ध), रत्नागिरी जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी
551 श्रीकृष्ण गणे गल्ली, गॅस एजन्सी समोर, तालुका जिल्हा रत्नागिरी
02352-231422 ddoratnagiri[at]gmail[dot]com
392 पदुम नाशिक   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध) नाशिक जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी,
शासकीय दूध योजना त्र्यंबक रोड, नाशिक- 422 002
फोन नाही ardugdha2019[dot]nsk[at]gmail[dot]com
393 पदुम धुळे   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध) धुळे जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी, यांचे कार्यालय
चक्करबर्डी रोड धुळे- 424 001
फोन नाही dddo[dot]dhule[at]ymail[dot]com
394 पदुम नंदुरबार   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध) नंदूरबार जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी, यांचे कार्यालय
चक्करबर्डी रोड धुळे- 424 001
फोन नाही dddo[dot]dhule[at]ymail[dot]com
395 पदुम जळगांव   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध) जळगांव जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी,
गणेश कॉलनी सहकारी संघ कॉम्पलेक्स जे.डी.सी.बॅक जवळ जळगांव 425 001
फोन नाही ddojalgaon[at]gmail[dot]com
396 पदुम अहमदनगर   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध) अहमदनगर जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी, शासकीय दूध योजना, एम.आय.डी.सी. एरिया प्लॉट नं. 10/बी-2 अहमदनगर- 414 144 फोन नाही dddoahmednagar[at]gmail[dot]com
397 पदुम पुणे   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था(दुग्ध)पुणे वाकडेवाडी,खडकी पुणे-3 020-25812890 ddopune[at]gmail[dot]com
398 पदुम सोलापूर   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध) सोलापूर सात रस्ता,विजापूर रोड,सोलापूर 0217-2311147 ddosolapure[at]gmail[dot]com
399 पदुम कोल्हापूर   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध) कोल्हापूर ताराबाई पार्क,कोल्हापूर 0231-2651724 dddokpr[at]gmail[dot]com
400 पदुम सांगली   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध) सांगली डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उधान,मिरज 0233-2222837 ddosangali[at]gmail[dot]com
401 पदुम सातारा   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध) सातारा सी-3,जुनी एम.आय.डी.सी सातारा 02162-244343 ddosatara[at]gmail[dot]com
402 पदुम औरंगाबाद   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध) औरंगाबाद जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी,
क्रांती चौक जालना रोड औरंगाबाद
0240-2334245 dddoaurangabad[at]gmail[dot]com
403 पदुम जालना   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था(दुग्ध) जालना जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी,
प्रशासकीय इमारत दुसरा मजला, ता.जिल्हा जालना
02482-225724 dddojalna[at]gmail[dot]com
404 पदुम परभणी   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध) परभणी जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी,
एम.आय.डी.सी. एस बी आय बँकेजवळ बसमत रोड एम आय डी. सी. परभणी
02452-248152 ddopbn12[at]gmail[dot]com
405 पदुम हिंगोली   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध) हिंगोली जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी,
एम.आय.डी.सी. एस बी आय बँकेजवळ बसमत रोड एम आय डी. सी. परभणी
02452-248152 ddopbn12[at]gmail[dot]com
406 पदुम लातूर   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध) लातूर जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी,
यांचे कार्यालय तळ मजला शिवाजी चौक लातर - 413 512
02382-243868 ddolatur[at]gmail[dot]com
407 पदुम उस्मानाबाद   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध) उस्मानाबाद जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी,
यांचे कार्यालय, शासकीय दूध योजना परिसर, तुळजापूर रोड, उस्मानाबाद- 413 501
02472-251463 ddoosmanabad[at]gmail[dot]com
408 पदुम बीड   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध) बीड जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी, शासकीय दूध योजना, प्रशासकीय इमारत, यांचे कार्यालय बार्शी रोड, ता. जिल्हा बीड 02442-222440 dddobeed[at]gmail[dot]com
409 पदुम नांदेड   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध) नांदेड जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी,
शासकीय दूध योजना आवार, एम.आय.डी.सी.एरिया धनेगांव नांदेड- 431 601
02462-226611 ddonanded[at]gmail[dot]com
410 पदुम अमरावती   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सह.संस्था (दुग्ध), अमरावती जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी,
यांचे कार्यालय काँग्रेस नगर, अमरावती.
०७२१-२६६२४७१ arcsdairyamt[at]gmail[dot]com
411 पदुम अकोला / वाशिम   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सह.संस्था (दुग्ध), जिल्हा-अकोला/वाशिम जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी,
मूर्तीजापूर रोड, अकोला , ता. जिल्हा अकोला.
7242459736 ardairyakl[at]gmail[dot]com
412 पदुम बुलढाणा   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सह.संस्था (दुग्ध), जिल्हा -बुलढाणा जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी,
प्रशासकीय इमारत, एस.टी.स्टॅन्ड समोर, जिल्हा बुलढाणा
762242262 ddobuldana789[at]gmail[dot]com
413 पदुम यवतमाळ   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सह.संस्था (दुग्ध), जिल्हा - यवतमाळ जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी,
यांचे कार्यालय लोहारा एम. आय. डी.सी. दारव्हा रोड यवतमाळ
फोन नाही Arcs[dot]dairy[dot]yml[at]gmail[dot]com
414 पदुम नागपूर   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था(दुग्ध) नागपूर द्वारा- प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी नागपूर कार्यालय तेलंगखेडी रोड सिव्हिल लाईन्स नागपूर 0712-2510482 ddonagpur[at]gmail[dot]com
415 पदुम वर्धा   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था(दुग्ध) वर्धा द्वारा- प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड, एम.आय.डी.सी. परिसर वर्धा 07152-260491 dddowardha[at]gmail[dot]com
416 पदुम चंद्रपूर   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध) चंद्रपूर द्वारा- प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी कार्यालय चंद्रपूर प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, चंद्रपूर 07172-251226 dddochand[at]gmail[dot]com
417 पदुम भंडारा   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध) भंडारा द्वारा- प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी कार्यालय, वरठी रोड, आय.टी.आय.जवळ भंडारा 07184-252657 dddobnd[at]gmail[dot]com
418 पदुम गोंदिया   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध) गोंदीया द्वारा- प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी कार्यालय, वरठी रोड, आय.टी.आय.जवळ भंडारा 07184-252657 dddobnd[at]gmail[dot]com
419 पदुम गडचिरोली   तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध) गडचिरोली द्वारा- प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी कार्यालय बॅरेक नं. 2 कॉम्पलेक्स परिसर, जुने उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालया जवळ 07132-222378 dairydevgad[at]gmail[dot]com