Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था
Enter the text you see above:क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
1 2 3 4 5 >
1 new test LL 24 रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था 02/03/2022 0.11 डाउनलोड
2 सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांचा खर्च विहीत मर्यादेत ठेवणेबाबतचे निकष व मार्गदर्शक सुचना 1688 निवडणूक निधी व खर्च 16/06/2020 1.68 डाउनलोड
3 सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांसाठी आचारसंहितेबाबत 1674 आचारसंहिता 15/06/2020 0.53 डाउनलोड
4 पदाधिकारी निवडीसंदर्भात अध्यासी अधिकारी नियुक्ती निकष 1676 पदाधिकारी निवड 15/06/2020 0.91 डाउनलोड
5 निवडणूकीसाठी प्रारुप मतदार यादी तयार करणेबाबतच्या मार्गदर्शक सुचना 1675 मतदारा यादी 15/06/2020 1.37 डाउनलोड
6 प्राधिकरणाचे विभागनिहाय जनमाहिती अधिकारी यांची नेमणुक करणेबाबत 1601 माहिती अधिकार 08/06/2020 0.43 डाउनलोड
7 अ' व 'ब' वर्गातील सहकारी संस्थांचे समिती निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अनुसरावयाच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना 1574 मार्गदर्शक सुचना 22/05/2020 0.77 डाउनलोड
8 उमेदवार निवडणूक खर्च मर्यादा 1570 उमेदवार खर्च 20/05/2020 0.37 डाउनलोड
9 क' वर्गातील सहकारी संस्थांचे समिती निवडणूकीसाठी अनुसरावयाच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना 1571 मार्गदर्शक सुचना 20/05/2020 0.43 डाउनलोड
10 मतदार ओळख पत्र 1540 मतदार ओळखपत्र 06/05/2020 0.95 डाउनलोड