Government of India

कायदे आणि नियम - कृषि उत्पन्न बाजार समिती

Captcha Try another Enter the text below as you see in the captcha

क्रमांक विषय जावक क्रमांक तारीख डाउनलोड Size
1 महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) नियम, १९६७ 0.84
2 महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास आणि विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम 2017 17/01/2018 0.09
3 महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९६३ 0.36
4 महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास आणि विनियमन) (दुसरी सुधारणा) अधिनियम 2020 14/03/2020 0.07
5 महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समिती (समितीची निवडणूक) नियम , २०१७ 18/12/2017 1.02