Government of India

मुख्य कार्यालय

पत्ता :-

तळ मजला, जुनी मध्यवर्ती इमारत, बी.जे. रोड,पुणे 411 001.

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण कार्यालयातील अधिकारी संपर्क माहीती

अ.क्र. अधिकारी नाव पदनाम कार्यालय फोन कार्यालय ई मेल
1 डॉ. जगदीश पाटील भा.प्र.से. (से.नि.) आयुक्त (020) 26051177 scea-pune[at]gov[dot]in
2 श्री. यशवंत गिरी सचिव (020) 26054141
3 श्री. वसंत पाटील सह सहकारी निवडणूक आयुक्त (020) 29706411
(020) 26050641
(020) 26051110
4 श्री. सच्चिदानंद नायकवाडी उप सहकारी निवडणूक आयुक्त
5 श्रीमती बकुळा माळी उपनिबंधक सहकारी संस्था (अधिग्रहित)
6 श्री. संतोष कोरे सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त
7 श्रीमती रंजना देशमाने सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त
8 श्री.राहुल सरसमकर सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त (अधिग्रहित)
9 श्री. गणपत झगडे लेखाधिकारी
10 श्री. गिरीष भिरुड सांख्यिकी अधिकारी