Government of India

नमुना क्रमांक -1 Back

नमुना क्रमांक - 1 पुढील वर्षी निवडणूकीस पात्र असणा-या कृषी उत्पन बाजार समितीच्या निवडणूकांच्या तपशिलासंबंधात राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने ठेवावयाची कृषी उत्पन बाजार समितीची नावे दर्शविणारी नोंदवही.

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक शेरा
< 3 4 5 6 7 >
53 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे कृषी उत्पन्न बाजार समिती धामनगांव रेल्वे तालुका धामनगाव रेल्वे जिल्हा अमरावती 0 2 11 26/10/2015 25/10/2020 NULL
55 नागपूर भंडारा पवनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती पवनी तालुका पवणी जिल्हा भंडारा 0 2 11 29/09/2015 28/09/2020 NULL
56 नागपूर गोंदिया आमगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती आमगांव तालुका आमगाव जिल्हा गोंदिया 0 2 11 26/08/2015 25/08/2020 NULL
57 नागपूर गोंदिया सडक अर्जुनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती सडक अर्जुनी तालुका सडक आर्जूनी जिल्हा गोंदिया 0 2 11 15/09/2015 14/09/2020 NULL
58 नागपूर गोंदिया अर्जुनी मोरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती अर्जुनी मोरगांव तालुका अर्जूनी मोरगाव जिल्हा गोंदिया 0 2 11 02/09/2015 01/09/2020 NULL
62 औरंगाबाद हिंगोली सेनगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेनगांव तालुका सेनगाव जिल्हा हिंगोली 0 2 11 21/09/2015 20/09/2020 NULL
63 औरंगाबाद हिंगोली हिंगोली कृषी उत्पन्न बाजार समिती हिंगोली तालुका जिल्हा हिंगोली 0 2 11 08/04/2020 NULL
65 औरंगाबाद परभणी सेलु / पाथरी कृषी उत्पन्न बाजार समिती पाथरी ता पाथरी जि परभणी 0 2 11 08/04/2020 NULL
66 औरंगाबाद बीड सेलु / पाथरी कृषी उत्पन्न बाजार समिती वडवणी तालुका वडवनी जिल्हा बीड 0 2 11 24/09/2015 23/09/2020 NULL
67 औरंगाबाद जालना अंबड कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंबड (वडीगोद्री) तालुका अंबड जिल्हा जालना 0 2 11 09/08/2015 08/08/2020 NULL