Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
< 1 2 3 4 5
40350 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दुग्रबोरी मु.पो. दुग्रबोरी 9 5 13 20/12/2010 19/12/2015 2019
40351 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. बेलगाव मु.पो.बेलगाव 9 5 13 25/08/2010 24/08/2015 2019
40352 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वरुड मु.पो.वरुड 9 5 13 12/01/2011 11/01/2016 2019
40353 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. कनका मु.पो.कनका 9 5 13 05/01/2011 04/01/2016 2019
40354 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. माळेगाव मु.पो.माळेगाव 9 5 13 20/09/2010 19/09/2015 2019
40355 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. उटी मु.पो.उटी 9 5 13 14/09/2010 13/09/2015 2019
40356 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. घुटी मु.पो.घुटी 9 5 13 08/07/2010 07/07/2015 2019
40357 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. भालेगाव मु. पो.भालेगाव 9 5 13 15/12/2011 14/12/2016 2019
40358 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. साबरा मु. पो.साबरा 9 5 13 25/11/2010 24/11/2015 2019
40359 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पिंप्री माळी मु. पो. पिंप्रीमाळी 9 5 13 01/10/2010 30/09/2015 2019
40360 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मोहखेड मु.पो.मोहखेड 9 5 13 31/08/2010 30/08/2015 2019
40361 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. हिवरखेड मु. पो. हिवरखेड 9 5 13 05/08/2010 04/08/2015 2019
40362 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. माळखेड मु.पो.माळखेड 9 5 13 12/10/2010 11/10/2015 2019
40363 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. लोणी गवाळी मु.पो.लोणी गवळी 9 5 13 25/10/2010 01/01/0001 2019
40364 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. ना.दत्तापुर मु.पो. ना.दत्तापुर 9 5 13 24/11/2010 23/11/2015 2019
40365 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दे.माळी मु.पो. दे.माळी 9 5 13 10/01/2011 09/01/2016 2019
40366 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शेळगांव अटोळ ता.चिखली 9.1-अ 5 13 08/07/2010 07/07/2015 2019
40367 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. तोरणवाडा ता.चिखली 9.1-अ 5 13 01/08/2010 31/07/2015 2019
40368 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.देऊगांव धनगर ता.चिखली 9.1-अ 5 13 08/07/2020 07/07/2015 2019
40369 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सावरगांव डुकरे ता.चिखली 9.1-अ 5 13 10/07/2010 09/07/2015 2019
40370 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.पेठ ता.चिखली 9.1-अ 5 13 20/06/2010 19/06/2015 2019
40371 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. माळशेबा ता.चिखली 9.1-अ 5 13 20/06/2010 19/06/2015 2019
40372 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.सातगांव भुसारी ता.चिखली 9.1-अ 5 13 09/01/2010 31/08/2015 2019
40373 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. किन्होळा ता.चिखली 9.1-अ 5 13 29/09/2010 28/09/2015 2019
40374 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.मलगी ता.चिखली 9.1-अ 5 13 22/06/2010 21/06/2015 2019
40375 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.अमडापुर ता.चिखली 9.1-अ 5 13 08/09/2009 07/09/2015 2019
40376 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. ब्रम्हपुरी ता.चिखली 9.1-अ 5 13 09/01/2011 08/01/2016 2019
40377 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. चिखली ता.चिखली 9.1-अ 5 13 19/01/2011 18/01/2016 2019
40378 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. नायगांव बु ता.चिखली 9.1-अ 5 13 23/01/2011 22/01/2016 2019
40379 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. इसोली ता.चिखली 9.1-अ 5 13 08/01/2012 07/01/2017 2019
40380 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. एकलारा ता.चिखली 9.1-अ 5 13 13/09/2011 12/09/2016 2019
40381 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. भरोसा ता.चिखली 9.1-अ 5 13 27/06/2010 26/06/2015 2019
40382 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. गोदरी ता.चिखली 9.1-अ 5 13 26/06/2010 25/06/2015 2019
40383 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. अंत्री खेडेकर ता.चिखली 9.1-अ 5 13 20/06/2010 19/07/2015 2019
40384 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.खंडाळा म. ता.चिखली 9.1-अ 5 13 23/07/2010 22/07/2015 2019
40385 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. कोलारा ता.चिखली 9.1-अ 5 13 07/07/2010 06/07/2015 2019
40386 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.पिंपरखेड ता.चिखली 9.1-अ 5 13 26/06/2010 25/06/2015 2019
40387 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.येवता ता.चिखली 9.1-अ 5 13 30/06/2010 29/06/2015 2019
40388 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.केळवद ता.चिखली 9.1-अ 5 13 03/10/2011 02/10/2016 2019
40389 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.मंगरुळ नवघरे ता.चिखली 9.1-अ 5 13 30/10/2011 29/10/2015 2019
40390 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. इसरुळ( म.) ता.चिखली 9.1-अ 5 13 03/07/2010 02/07/2015 2019
40391 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मगरुळ (ई) ता.चिखली 9.1-अ 5 13 03/07/2010 02/07/2015 2019
40392 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.मेरा बु ता.चिखली 9.1-अ 5 13 19/09/2010 18/09/2015 2019
40393 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पळसखेड दौलत ता.चिखली 9.1-अ 5 13 28/12/2011 27/12/2015 2019
40394 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सवणा ता.चिखली 9.1-अ 5 13 03/05/2010 02/05/2015 2019
40395 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. धोडप ता.चिखली 9.1-अ 5 13 01/07/2010 30/06/2015 2019
40396 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.आमखेड ता.चिखली 9.1-अ 5 13 03/01/2010 02/01/2015 2019
40397 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.करणखेड ता.चिखली 9.1-अ 5 13 06/07/2010 05/07/2015 2019
40398 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शेलसुर ता.चिखली 9.1-अ 5 13 06/07/2010 05/07/2015 2019
40399 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.अंबाशी ता.चिखली 9.1-अ 5 13 09/01/2010 08/01/2015 2019
40400 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.अंचरवाडी ता.चिखली 9.1-अ 5 13 05/01/2012 04/01/2017 2019
40401 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.शेलाडी ता.चिखली 9.1-अ 5 13 12/01/2012 11/01/2017 2019
40402 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. तेल्हारा ता. चिखली 9.1-अ 5 13 30/12/2014 29/12/2019 2019
40403 अमरावती बुलडाणा चिखली बुलडाणा जिल्हा नागरी बँक असोशियन चिखली ता. चिखली 9.1-अ 5 9 12/08/2012 11/08/2017 2019
40404 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा विविध कार्यकारी सह. संस्था देऊळगावराजा 9.(1) 5 13 24/07/2010 25/07/2015 2019
40405 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. देऊळगाव मही 9.(1) 5 13 27/09/2010 28/09/2015 2019
40406 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सिनगांव जहा. 9.(1) 5 13 26/11/2010 27/11/2015 2019
40407 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. असोला जहा 9.(1) 5 13 04/05/2010 05/05/2015 2019
40408 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. जवळखेड 9.(1) 5 13 02/03/2011 03/03/2016 2019
40409 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. उंबरखेड 9.(1) 5 13 19/06/2011 20/06/2016 2019
40410 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. आळंद 9.(1) 5 13 30/09/2011 29/09/2016 2019
40411 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.अंढेरा 9.(1) 5 13 30/09/2011 29/09/2016 2019
40412 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.बायगांव खुर्द 9.(1) 5 13 13/11/2011 14/11/2016 2019
40413 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.बायगांव बु. 9.(1) 5 13 31/07/2010 30/07/2015 2019
40414 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. धोत्रानंदई 9.(1) 5 13 10/07/2011 11/07/2016 2019
40415 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.दिग्रस बु. 9.(1) 5 13 27/11/2011 27/11/2016 2019
40416 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.गोंधनखेड 9.(1) 5 13 20/06/2011 19/06/2016 2019
40417 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.गिरोली बु. 9.(1) 5 13 05/06/2010 06/06/2015 2019
40418 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.मेव्हुणा राजा 9.(1) 5 13 26/12/2010 25/12/2015 2019
40419 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मंडपगांव 9.(1) 5 13 14/02/2010 13/02/2015 2019
40420 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मेंडगाव 9.(1) 5 13 08/01/2011 08/02/2016 2019
40421 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. निमगांव गुरु 9.(1) 5 13 28/10/2010 27/10/2015 2019
40422 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. नागणगांव 9.(1) 5 13 10/08/2010 11/08/2015 2019
40423 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पिंपळगांव बु. 9.(1) 5 13 18/07/2010 17/07/2015 2019
40424 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पांगरी 9.(1) 5 13 16/05/2010 15/05/2015 2019
40425 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.पिंप्री आंधळे 9.(1) 5 13 12/03/2011 11/03/2016 2019
40426 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सरंबा 9.(1) 5 13 10/07/2011 11/07/2016 2019
40427 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.सावखेड भोई 9.(1) 5 13 15/06/2010 14/06/2015 2019
40428 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शिवणी आरमाळ 9.(1) 5 13 28/09/2010 27/09/2015 2019
40429 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सावखेड नागरे 9.(1) 5 13 19/09/2010 18/09/2015 2019
40430 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.तुळजापूर 9.(1) 5 13 05/05/2010 06/05/2015 2019
40431 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. बाकी बु. 9.(1) 5 13 10/07/2011 11/07/2016 2019
40432 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.पाडळी शिंदे 9.(1) 5 13 15/03/2011 14/03/2016 2019
40433 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.भिवगांव बु. 9.(1) 5 13 12/06/2010 11/06/2015 2019
40434 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा विविध कार्यकारी सहकारी संस्था गोळेगांव 9.(1) 5 13 05/06/2010 06/06/2015 2019
40435 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा अस्वदिप मागासवर्गीयऔद्योगिक सहकारी संस्था मेव्हुणा राजा 13 7 13 22/11/2012 23/11/2017 2019
40436 अमरावती यवतमाळ बाभूळगाव भारती महाराज तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या नागरी‍ ता.बाभुळगांव जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40437 अमरावती यवतमाळ बाभूळगाव श्री गजानन तांत्रिक सेवा सहकारी संस्था मर्या बाभुळगांव ता. बाभुळगांव जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40438 अमरावती यवतमाळ बाभूळगाव भोलेनाथ मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. पिलखाना र.नं.606 ता.बाभुळगांव 8.1 /8.2 5 13 25/08/2014 26/08/2019 2019
40439 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ जिल्हा परिषद शिक्षक कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडार मर्या यवतमाळ 0 5 11 01/01/0001 01/01/0001 2019
40440 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ प्रयास मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या. यवतमाळ 0 5 13 2019
40441 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ गोपीनाथ मुंडे कृषी प्रक्रिया अभिनव औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ 0 5 13 2019
40442 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ चिंतामणी कृषी प्रक्रिया अभिनव औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ 0 5 13 2019
40443 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ भुमीपुत्र कृषी प्रक्रिया व औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40444 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ मायभुमी कृषी प्रक्रिया व औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40445 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ चेतन धोराजीवाला कृषी प्रक्रिया औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40446 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ श्री प्रभु स्वामी कृषी प्रक्रिया औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40447 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ शिवयोग कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40448 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ एकलव्य कृषी व पणन अभिनव सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40449 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ शिव प्रक्रिया व कृषी पणन अभिनव सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019