Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
< 1 2 3 4 5
40350 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. घुस्सर बु. 9.1-अ 5 13 20/01/2012 19/01/2017 2019
40351 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. तिघ्रा 9.1-अ 5 13 30/12/2014 29/12/2019 2019
40352 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. चावर्दा 9.1-अ 5 13 30/12/2014 29/12/2019 2019
40353 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. फर्दापुर मु.पो.फर्दापुर 9 5 13 25/05/2011 24/05/2016 2019
40354 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मेहकर नं.1 मु.पो.मेहकर 9 5 13 10/08/2011 09/08/2016 2019
40355 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. अकोला ठाकरे मु.पो. अकोला ठाकरे 9 5 13 12/01/2010 11/01/2025 2019
40356 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वडगाव माळी मु.पो. वडगाव माळी 9 5 13 26/11/2010 25/11/2015 2019
40357 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. उकळी मु.पो.उकळी 9 5 13 09/09/2011 08/09/2016 2019
40358 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. जयताळा मु.पो.जयताळा 9 5 13 25/09/2010 24/11/2015 2019
40359 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. विश्वी मु.पो. विश्वी 9 5 13 31/12/2010 29/12/2015 2019
40360 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. घाटबोरी मु.पो.घाटबोरी 9 5 13 12/06/2011 11/06/2016 2019
40361 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पांगरखेड मु.पो. पांगरखेड 9 5 13 20/12/2010 19/12/2015 2019
40362 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. कळंबेश्वर मु.पो. कळबंश्वर 9 5 13 20/01/2011 19/01/2016 2019
40363 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. रायपुर मु.पो.रायपुर 9 5 13 20/06/2011 19/05/2016 2019
40364 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. हिवरा खुर्द मु.पो. हिवरा खुर्द 9 5 13 10/02/2011 09/02/2016 2019
40365 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. जानेफळ मु.पो.जानेफळ 9 5 13 04/03/2011 03/03/2016 2019
40366 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. लोणी काळे मु.पो.लोणी काळे 9 5 13 11/10/2010 10/10/2015 2019
40367 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शेंदला मु.पो.शेंदला 9 5 13 25/12/2010 24/12/2015 2019
40368 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मोळा मु.पो.मोळा 9 5 13 25/01/2011 24/01/2016 2019
40369 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. देऊळगाव साकर्शा मु.पो देऊळगाव साकर्शा 9 5 13 10/11/2010 09/11/2015 2019
40370 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मोहना मु.पो.मोहना 9 5 13 12/11/2010 11/11/2015 2019
40371 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मोहदरी मु.पो.मोहदरी 9 5 13 03/01/2011 02/01/2016 2019
40372 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. डोणगाव मु.पो.डोणगाव 9 5 13 10/03/2011 09/03/2016 2019
40373 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शे.देशमुख मु.पो.शे.देशमुख 9 5 13 10/12/2010 09/12/2015 2019
40374 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. अंत्री नं.1 मु.पो. अंत्री 9 5 13 02/08/2010 01/08/2015 2019
40375 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. अंत्री नं.2 मु.पो. अंत्री 9 5 13 04/08/2010 03/08/2015 2019
40376 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. हिवरा साबळे मु.पो. हिवरा साबळे 9 5 13 05/01/2011 04/01/2016 2019
40377 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. रत्नापुर मु. पो.रत्नापुर 9 5 13 06/01/2011 05/01/2016 2019
40378 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. चायगांव मु.पो.चायगाव 9 5 13 10/10/2010 09/10/2015 2019
40379 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. नांद्रा मु.पो. नांद्रा 9 5 13 05/01/2011 04/01/2016 2019
40380 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. बाभुळखेड मु. पो. बाभुळखेड 9 5 13 25/10/2010 24/10/2015 2019
40381 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. बोरी मु. पो.बोरी 9 5 13 20/08/2011 19/08/2016 2019
40382 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सोनाटी -3 मु.पो. सोनाटी 9 5 13 25/08/2011 24/08/2016 2019
40383 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. गणपुर मु.पो.गणपुर 9 5 13 22/08/2011 21/08/2016 2019
40384 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शिवपुरी मु. पो. शिवपुरी 9 5 13 29/11/2010 28/11/2015 2019
40385 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पारडा मु.पो. पारडा 9 5 13 18/09/2010 17/09/2015 2019
40386 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. कळपविहीर मु.पो.कळपविहीर 9 5 13 30/08/2010 29/08/2015 2019
40387 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दादुलगव्हाण मु. पो. दादुलगव्हाण 9 5 13 25/08/2010 24/08/2015 2019
40388 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. हिवरा बु.मु.पो. हिवरा 9 5 13 01/08/2010 31/07/2015 2019
40389 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. ब्रम्हपुरी मु. पो.ब्रम्हपुरी 9 5 13 20/08/2010 19/08/2015 2019
40390 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शे.काकाडे मु.पो.शे.काकडे 9 5 13 20/08/2010 19/08/2015 2019
40391 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पोखरी मु.पो.पाखरी 9 5 13 02/08/2011 01/08/2015 2019
40392 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. गजरखेड मु. पो.गजरखेड 9 5 13 22/10/2011 21/10/2015 2019
40393 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. लव्हाळा मु.पो. लव्हाळा 9 5 13 20/10/2010 19/10/2015 2019
40394 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. लोणी लव्हाळा मु. पो.लव्हाळा 9 5 13 10/09/2010 09/09/2015 2019
40395 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. उमरा मु.पो.उमरा 9 5 13 24/11/2010 23/11/2015 2019
40396 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. भोसा मु. पो.भोसा 9 5 13 20/12/2010 19/12/2015 2019
40397 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दुग्रबोरी मु.पो. दुग्रबोरी 9 5 13 20/12/2010 19/12/2015 2019
40398 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. बेलगाव मु.पो.बेलगाव 9 5 13 25/08/2010 24/08/2015 2019
40399 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वरुड मु.पो.वरुड 9 5 13 12/01/2011 11/01/2016 2019
40400 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. कनका मु.पो.कनका 9 5 13 05/01/2011 04/01/2016 2019
40401 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. माळेगाव मु.पो.माळेगाव 9 5 13 20/09/2010 19/09/2015 2019
40402 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. उटी मु.पो.उटी 9 5 13 14/09/2010 13/09/2015 2019
40403 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. घुटी मु.पो.घुटी 9 5 13 08/07/2010 07/07/2015 2019
40404 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. भालेगाव मु. पो.भालेगाव 9 5 13 15/12/2011 14/12/2016 2019
40405 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. साबरा मु. पो.साबरा 9 5 13 25/11/2010 24/11/2015 2019
40406 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पिंप्री माळी मु. पो. पिंप्रीमाळी 9 5 13 01/10/2010 30/09/2015 2019
40407 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मोहखेड मु.पो.मोहखेड 9 5 13 31/08/2010 30/08/2015 2019
40408 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. हिवरखेड मु. पो. हिवरखेड 9 5 13 05/08/2010 04/08/2015 2019
40409 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. माळखेड मु.पो.माळखेड 9 5 13 12/10/2010 11/10/2015 2019
40410 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. लोणी गवाळी मु.पो.लोणी गवळी 9 5 13 25/10/2010 01/01/0001 2019
40411 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. ना.दत्तापुर मु.पो. ना.दत्तापुर 9 5 13 24/11/2010 23/11/2015 2019
40412 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दे.माळी मु.पो. दे.माळी 9 5 13 10/01/2011 09/01/2016 2019
40413 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शेळगांव अटोळ ता.चिखली 9.1-अ 5 13 08/07/2010 07/07/2015 2019
40414 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. तोरणवाडा ता.चिखली 9.1-अ 5 13 01/08/2010 31/07/2015 2019
40415 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.देऊगांव धनगर ता.चिखली 9.1-अ 5 13 08/07/2020 07/07/2015 2019
40416 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सावरगांव डुकरे ता.चिखली 9.1-अ 5 13 10/07/2010 09/07/2015 2019
40417 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.पेठ ता.चिखली 9.1-अ 5 13 20/06/2010 19/06/2015 2019
40418 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. माळशेबा ता.चिखली 9.1-अ 5 13 20/06/2010 19/06/2015 2019
40419 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.सातगांव भुसारी ता.चिखली 9.1-अ 5 13 09/01/2010 31/08/2015 2019
40420 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. किन्होळा ता.चिखली 9.1-अ 5 13 29/09/2010 28/09/2015 2019
40421 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.मलगी ता.चिखली 9.1-अ 5 13 22/06/2010 21/06/2015 2019
40422 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.अमडापुर ता.चिखली 9.1-अ 5 13 08/09/2009 07/09/2015 2019
40423 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. ब्रम्हपुरी ता.चिखली 9.1-अ 5 13 09/01/2011 08/01/2016 2019
40424 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. चिखली ता.चिखली 9.1-अ 5 13 19/01/2011 18/01/2016 2019
40425 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. नायगांव बु ता.चिखली 9.1-अ 5 13 23/01/2011 22/01/2016 2019
40426 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. इसोली ता.चिखली 9.1-अ 5 13 08/01/2012 07/01/2017 2019
40427 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. एकलारा ता.चिखली 9.1-अ 5 13 13/09/2011 12/09/2016 2019
40428 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. भरोसा ता.चिखली 9.1-अ 5 13 27/06/2010 26/06/2015 2019
40429 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. गोदरी ता.चिखली 9.1-अ 5 13 26/06/2010 25/06/2015 2019
40430 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. अंत्री खेडेकर ता.चिखली 9.1-अ 5 13 20/06/2010 19/07/2015 2019
40431 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.खंडाळा म. ता.चिखली 9.1-अ 5 13 23/07/2010 22/07/2015 2019
40432 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. कोलारा ता.चिखली 9.1-अ 5 13 07/07/2010 06/07/2015 2019
40433 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.पिंपरखेड ता.चिखली 9.1-अ 5 13 26/06/2010 25/06/2015 2019
40434 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.येवता ता.चिखली 9.1-अ 5 13 30/06/2010 29/06/2015 2019
40435 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.केळवद ता.चिखली 9.1-अ 5 13 03/10/2011 02/10/2016 2019
40436 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.मंगरुळ नवघरे ता.चिखली 9.1-अ 5 13 30/10/2011 29/10/2015 2019
40437 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. इसरुळ( म.) ता.चिखली 9.1-अ 5 13 03/07/2010 02/07/2015 2019
40438 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मगरुळ (ई) ता.चिखली 9.1-अ 5 13 03/07/2010 02/07/2015 2019
40439 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.मेरा बु ता.चिखली 9.1-अ 5 13 19/09/2010 18/09/2015 2019
40440 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पळसखेड दौलत ता.चिखली 9.1-अ 5 13 28/12/2011 27/12/2015 2019
40441 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सवणा ता.चिखली 9.1-अ 5 13 03/05/2010 02/05/2015 2019
40442 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. धोडप ता.चिखली 9.1-अ 5 13 01/07/2010 30/06/2015 2019
40443 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.आमखेड ता.चिखली 9.1-अ 5 13 03/01/2010 02/01/2015 2019
40444 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.करणखेड ता.चिखली 9.1-अ 5 13 06/07/2010 05/07/2015 2019
40445 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शेलसुर ता.चिखली 9.1-अ 5 13 06/07/2010 05/07/2015 2019
40446 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.अंबाशी ता.चिखली 9.1-अ 5 13 09/01/2010 08/01/2015 2019
40447 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.अंचरवाडी ता.चिखली 9.1-अ 5 13 05/01/2012 04/01/2017 2019
40448 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.शेलाडी ता.चिखली 9.1-अ 5 13 12/01/2012 11/01/2017 2019
40449 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. तेल्हारा ता. चिखली 9.1-अ 5 13 30/12/2014 29/12/2019 2019