Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
< 1 2 3 4 5 >
40250 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.चिंचोली र नं 1012 9.1-अ 5 13 11/03/2012 10/03/2017 2019
40251 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.गायगांव बु र नं 9.1-अ 5 13 15/06/2006 14/06/2011 2019
40252 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.जानोरी र नं 9.1-अ 5 13 06/06/2010 05/06/2015 2019
40253 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. कठोरा र नं 902 9.1-अ 5 13 12/07/2010 11/07/2015 2019
40254 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पहुरजिरा र नं.758 9.1-अ 5 13 14/07/2010 13/07/2015 2019
40255 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शेगांव र नं.599 9.1-अ 5 13 20/03/2010 19/03/2010 2019
40256 अमरावती बुलडाणा शेगाव गजानन ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शेगांव र नं 102 9.1-अ 5 13 02/09/2010 01/09/2010 2019
40257 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वरुळ र नं.1141 9.1-अ 5 13 24/09/2006 23/09/2011 2019
40258 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.वरखेड बु र नं 1294 9.1-अ 5 13 29/08/2010 28/08/2015 2019
40259 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.येऊलखेड र नं 922 9.1-अ 5 13 23/04/2012 22/04/2017 2019
40260 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. झाडेगांव र नं 584 9.1-अ 5 13 14/04/2012 13/04/2017 2019
40261 अमरावती बुलडाणा मलकापूर दाताळा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दाताळा र.नं. 187 मौजे दाताळा ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 9.(1) 5 13 17/05/2010 16/05/2015 2019
40262 अमरावती बुलडाणा मलकापूर मोरखेड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मोरखेड र.नं. 644 मौजे मोरखेड ता. मलकापूर जि. बुलढाणा.. 9.(1) 5 13 19/04/2010 18/04/2015 2019
40263 अमरावती बुलडाणा मलकापूर आळंद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. आळंद र.नं.644 मौजे आळंद ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 9.(1) 5 13 10/01/2010 09/01/2015 2019
40264 अमरावती बुलडाणा मलकापूर दसरखेड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दसरखेड र.नं. 1050 मौजे दसरखेड ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 9.(1) 5 13 10/08/2010 09/08/2015 2019
40265 अमरावती बुलडाणा मलकापूर बेलाड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. बेलाड र.नं. 231 मौजे बेलाड ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 9.(1) 5 13 18/05/2011 17/05/2016 2019
40266 अमरावती बुलडाणा मलकापूर देवधाबा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. देवधाबा र.नं. 830 मौजे देवधाबा ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 9.(1) 5 13 24/03/2012 23/03/2017 2019
40267 अमरावती बुलडाणा मलकापूर वडोदा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वडोदा र.नं. 850 मौजे वडोदा ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 9.(1) 5 13 24/03/2012 23/03/2017 2019
40268 अमरावती बुलडाणा मलकापूर वाघोळा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वाघोळा र.नं.838 मौजे वाघोळा ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 9.(1) 5 13 25/02/2012 24/02/2017 2019
40269 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. तळणी 9.1-अ 5 13 09/07/2008 08/07/2013 2019
40270 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शेलगाव बाजार 9.1-अ 5 13 25/09/2008 24/09/2013 2019
40271 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. निपाणा 9.1-अ 5 13 06/01/2008 05/01/2013 2019
40272 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. माकोडी 9.1-अ 5 13 02/03/2009 03/03/2014 2019
40273 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मूर्ती 9.1-अ 5 13 24/02/2009 23/02/2014 2019
40274 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वाघजाळ 9.1-अ 5 13 13/03/2009 12/03/2014 2019
40275 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पिंपळगाव नाथ 9.1-अ 5 13 16/03/2009 17/03/2014 2019
40276 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या. कोल्हीगवळी 9.1-अ 5 13 29/07/2010 28/07/2015 2019
40277 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.कोथळी 9.1-अ 5 13 14/08/2010 13/08/2015 2019
40278 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.को-हाळा 9.1-अ 5 13 24/08/2010 23/08/2015 2019
40279 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.लिहा बु. 9.1-अ 5 13 06/09/2010 05/09/2015 2019
40280 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.राजुर 9.1-अ 5 13 20/09/2010 19/09/2015 2019
40281 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.रोहीनखेड 9.1-अ 5 13 03/10/2010 02/10/2015 2019
40282 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या. धामणगांव बढे नं.3 9.1-अ 5 13 19/09/2010 18/09/2015 2019
40283 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.किन्होळा 9.1-अ 5 13 28/08/2010 27/08/2015 2019
40284 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.खांडवा 9.1-अ 5 13 12/10/2010 13/10/2015 2019
40285 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.गुगळी 9.1-अ 5 13 18/08/2010 17/08/2015 2019
40286 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.रीधोरा जहाँगीर 9.1-अ 5 13 17/09/2010 16/09/2015 2019
40287 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.जयपूर 9.1-अ 5 13 22/08/2010 21/08/2015 2019
40288 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.चिंचपुर 9.1-अ 5 13 03/10/2010 02/10/2015 2019
40289 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.दाभाडी 9.1-अ 5 13 07/08/2010 06/08/2015 2019
40290 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.खेडी 9.1-अ 5 13 28/08/2010 27/08/2015 2019
40291 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.पुन्ह्ई 9.1-अ 5 13 12/07/2010 11/07/2015 2019
40292 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.शेलापूर खु. 9.1-अ 5 13 15/07/2010 14/07/2015 2019
40293 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. धामणगाव बढे नं.7 9.1-अ 5 13 19/09/2011 18/09/2016 2019
40294 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.रिधोरा खं. 9.1-अ 5 13 18/01/2011 17/01/2016 2019
40295 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.वाडी 9.1-अ 5 13 12/08/2011 11/08/2016 2019
40296 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.काबरखेड 9.1-अ 5 13 26/12/2011 25/12/2016 2019
40297 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.धोनखेड 9.1-अ 5 13 04/03/2011 03/03/2016 2019
40298 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.पिंप्री गवळी 9.1-अ 5 13 07/01/2011 06/01/2016 2019
40299 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.उऱ्हा 9.1-अ 5 13 23/08/2011 22/08/2016 2019
40300 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. महाळुंगी जहांगीर 9.1-अ 5 13 21/05/2012 20/05/2017 2019
40301 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. माळेगाव 9.1-अ 5 13 17/01/2012 17/01/2017 2019
40302 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पोखरी 9.1-अ 5 13 22/05/2012 21/05/2017 2019
40303 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. घुस्सर बु. 9.1-अ 5 13 20/01/2012 19/01/2017 2019
40304 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. तिघ्रा 9.1-अ 5 13 30/12/2014 29/12/2019 2019
40305 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. चावर्दा 9.1-अ 5 13 30/12/2014 29/12/2019 2019
40306 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. फर्दापुर मु.पो.फर्दापुर 9 5 13 25/05/2011 24/05/2016 2019
40307 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मेहकर नं.1 मु.पो.मेहकर 9 5 13 10/08/2011 09/08/2016 2019
40308 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. अकोला ठाकरे मु.पो. अकोला ठाकरे 9 5 13 12/01/2010 11/01/2025 2019
40309 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वडगाव माळी मु.पो. वडगाव माळी 9 5 13 26/11/2010 25/11/2015 2019
40310 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. उकळी मु.पो.उकळी 9 5 13 09/09/2011 08/09/2016 2019
40311 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. जयताळा मु.पो.जयताळा 9 5 13 25/09/2010 24/11/2015 2019
40312 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. विश्वी मु.पो. विश्वी 9 5 13 31/12/2010 29/12/2015 2019
40313 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. घाटबोरी मु.पो.घाटबोरी 9 5 13 12/06/2011 11/06/2016 2019
40314 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पांगरखेड मु.पो. पांगरखेड 9 5 13 20/12/2010 19/12/2015 2019
40315 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. कळंबेश्वर मु.पो. कळबंश्वर 9 5 13 20/01/2011 19/01/2016 2019
40316 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. रायपुर मु.पो.रायपुर 9 5 13 20/06/2011 19/05/2016 2019
40317 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. हिवरा खुर्द मु.पो. हिवरा खुर्द 9 5 13 10/02/2011 09/02/2016 2019
40318 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. जानेफळ मु.पो.जानेफळ 9 5 13 04/03/2011 03/03/2016 2019
40319 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. लोणी काळे मु.पो.लोणी काळे 9 5 13 11/10/2010 10/10/2015 2019
40320 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शेंदला मु.पो.शेंदला 9 5 13 25/12/2010 24/12/2015 2019
40321 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मोळा मु.पो.मोळा 9 5 13 25/01/2011 24/01/2016 2019
40322 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. देऊळगाव साकर्शा मु.पो देऊळगाव साकर्शा 9 5 13 10/11/2010 09/11/2015 2019
40323 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मोहना मु.पो.मोहना 9 5 13 12/11/2010 11/11/2015 2019
40324 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मोहदरी मु.पो.मोहदरी 9 5 13 03/01/2011 02/01/2016 2019
40325 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. डोणगाव मु.पो.डोणगाव 9 5 13 10/03/2011 09/03/2016 2019
40326 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शे.देशमुख मु.पो.शे.देशमुख 9 5 13 10/12/2010 09/12/2015 2019
40327 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. अंत्री नं.1 मु.पो. अंत्री 9 5 13 02/08/2010 01/08/2015 2019
40328 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. अंत्री नं.2 मु.पो. अंत्री 9 5 13 04/08/2010 03/08/2015 2019
40329 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. हिवरा साबळे मु.पो. हिवरा साबळे 9 5 13 05/01/2011 04/01/2016 2019
40330 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. रत्नापुर मु. पो.रत्नापुर 9 5 13 06/01/2011 05/01/2016 2019
40331 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. चायगांव मु.पो.चायगाव 9 5 13 10/10/2010 09/10/2015 2019
40332 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. नांद्रा मु.पो. नांद्रा 9 5 13 05/01/2011 04/01/2016 2019
40333 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. बाभुळखेड मु. पो. बाभुळखेड 9 5 13 25/10/2010 24/10/2015 2019
40334 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. बोरी मु. पो.बोरी 9 5 13 20/08/2011 19/08/2016 2019
40335 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सोनाटी -3 मु.पो. सोनाटी 9 5 13 25/08/2011 24/08/2016 2019
40336 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. गणपुर मु.पो.गणपुर 9 5 13 22/08/2011 21/08/2016 2019
40337 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शिवपुरी मु. पो. शिवपुरी 9 5 13 29/11/2010 28/11/2015 2019
40338 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पारडा मु.पो. पारडा 9 5 13 18/09/2010 17/09/2015 2019
40339 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. कळपविहीर मु.पो.कळपविहीर 9 5 13 30/08/2010 29/08/2015 2019
40340 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दादुलगव्हाण मु. पो. दादुलगव्हाण 9 5 13 25/08/2010 24/08/2015 2019
40341 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. हिवरा बु.मु.पो. हिवरा 9 5 13 01/08/2010 31/07/2015 2019
40342 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. ब्रम्हपुरी मु. पो.ब्रम्हपुरी 9 5 13 20/08/2010 19/08/2015 2019
40343 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शे.काकाडे मु.पो.शे.काकडे 9 5 13 20/08/2010 19/08/2015 2019
40344 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पोखरी मु.पो.पाखरी 9 5 13 02/08/2011 01/08/2015 2019
40345 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. गजरखेड मु. पो.गजरखेड 9 5 13 22/10/2011 21/10/2015 2019
40346 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. लव्हाळा मु.पो. लव्हाळा 9 5 13 20/10/2010 19/10/2015 2019
40347 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. लोणी लव्हाळा मु. पो.लव्हाळा 9 5 13 10/09/2010 09/09/2015 2019
40348 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. उमरा मु.पो.उमरा 9 5 13 24/11/2010 23/11/2015 2019
40349 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. भोसा मु. पो.भोसा 9 5 13 20/12/2010 19/12/2015 2019