Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
< 1 2 3 4 5 >
40250 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. अकोला खुर्द 9.(1) 5 13 26/09/2010 25/09/2015 2019
40251 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. आसलगाव 9.(1) 5 13 26/09/2010 25/09/2015 2019
40252 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. भेंडवळ 9.(1) 5 13 26/09/2010 25/09/2015 2019
40253 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दादुलगाव 9.(1) 5 13 08/06/2010 07/06/2015 2019
40254 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.धानोरा 9.(1) 5 13 27/01/2012 26/01/2017 2019
40255 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. गाडेगाव खुर्द 9.(1) 5 13 30/05/2011 29/05/2016 2019
40256 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. हाशमपूर 9.(1) 5 13 15/02/2011 14/02/2016 2019
40257 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. जळगाव जामोद 9.(1) 5 13 28/09/2011 27/09/2016 2019
40258 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. जामोद 9.(1) 5 13 06/06/2011 05/06/2016 2019
40259 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. काजेगाव 9.(1) 5 13 26/10/2010 25/10/2015 2019
40260 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. खांडवी 9.(1) 5 13 09/11/2011 08/11/2016 2019
40261 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. खेर्डा 9.(1) 5 13 09/01/2003 08/01/2008 2019
40262 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मडाखेड 9.(1) 5 13 18/11/2010 17/11/2015 2019
40263 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मानेगाव 9.(1) 5 13 30/03/2012 29/03/2017 2019
40264 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पळशी घाट 9.(1) 5 13 04/11/2011 03/11/2016 2019
40265 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पळशी सुपो 9.(1) 5 13 25/12/2011 24/12/2016 2019
40266 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. रसुलपूर 9.(1) 5 13 21/08/2011 20/08/2016 2019
40267 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सावरगाव 9.(1) 5 13 19/09/2010 18/09/2015 2019
40268 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सुलज 9.(1) 5 13 28/08/2011 27/08/2016 2019
40269 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सुनगाव 9.(1) 5 13 11/04/2011 10/04/2016 2019
40270 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. टाकळी पा. 9.(1) 5 13 30/07/2010 29/07/2015 2019
40271 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. उमापूर 9.(1) 5 13 10/10/2010 09/10/2015 2019
40272 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वडगाव गड 9.(1) 5 13 16/09/2010 15/09/2015 2019
40273 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वडगाव पाटण 9.(1) 5 13 07/04/2011 06/04/2016 2019
40274 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वडशिंगी 9.(1) 5 13 18/08/2010 17/08/2015 2019
40275 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पिंप्री खोद्री 9.(1) 5 13 24/01/2012 23/01/2017 2019
40276 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  "ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित सावळी " 9.1-अ 5 13 26/05/2009 25/05/2014 2019
40277 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित प्रिपी अडगाव 9.1-अ 5 13 12/11/2009 11/11/2014 2019
40278 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित आस्वद 9.1-अ 5 13 06/11/2009 05/11/2014 2019
40279 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित चोंढी 9.1-अ 5 13 05/12/2009 04/12/2014 2019
40280 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित पळशी झाशी 9.1-अ 5 13 04/04/2010 03/04/2015 2019
40281 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित वरवट खंडेराव 9.1-अ 5 13 04/04/2010 03/04/2015 2019
40282 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित सगोडा 9.1-अ 5 13 03/01/2010 02/01/2015 2019
40283 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित रुधाणा 9.1-अ 5 13 03/06/2010 02/06/2015 2019
40284 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित चांगेफळ 9.1-अ 5 13 05/05/2010 04/05/2015 2019
40285 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित रिंगणवाडी 9.1-अ 5 13 05/12/2010 04/12/2015 2019
40286 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित लाडणापूर 9.1-अ 5 13 01/02/2010 31/01/2015 2019
40287 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित भोन 9.1-अ 5 13 25/04/2010 24/04/2015 2019
40288 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादितवकाणा 9.1-अ 5 13 15/07/2010 14/07/2015 2019
40289 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित संग्रामपूर 9.1-अ 5 13 25/08/2010 24/08/2015 2019
40290 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित खिरोडा 9.1-अ 5 13 11/05/2010 10/05/2015 2019
40291 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित आवार उकळी 9.1-अ 5 13 17/12/2010 16/12/2015 2019
40292 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित पातुर्डा 9.1-अ 5 13 02/09/2011 01/09/2016 2019
40293 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित वानखेड 9.1-अ 5 13 02/10/2011 01/10/2016 2019
40294 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित पेसोडा 9.1-अ 5 13 20/03/2012 19/03/2017 2019
40295 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादितबोडखा 9.1-अ 5 13 22/03/2012 21/03/2017 2019
40296 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  संग्रामपूर तालुका औद्योगीक बहूउद्येशिय बलुतेदार सहकारी संस्था मर्या. संग्रामपूर 9.1-अ 5 13 24/08/2008 23/08/2013 2019
40297 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.चिंचोली र नं 1012 9.1-अ 5 13 11/03/2012 10/03/2017 2019
40298 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.गायगांव बु र नं 9.1-अ 5 13 15/06/2006 14/06/2011 2019
40299 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.जानोरी र नं 9.1-अ 5 13 06/06/2010 05/06/2015 2019
40300 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. कठोरा र नं 902 9.1-अ 5 13 12/07/2010 11/07/2015 2019
40301 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पहुरजिरा र नं.758 9.1-अ 5 13 14/07/2010 13/07/2015 2019
40302 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शेगांव र नं.599 9.1-अ 5 13 20/03/2010 19/03/2010 2019
40303 अमरावती बुलडाणा शेगाव गजानन ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शेगांव र नं 102 9.1-अ 5 13 02/09/2010 01/09/2010 2019
40304 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वरुळ र नं.1141 9.1-अ 5 13 24/09/2006 23/09/2011 2019
40305 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.वरखेड बु र नं 1294 9.1-अ 5 13 29/08/2010 28/08/2015 2019
40306 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.येऊलखेड र नं 922 9.1-अ 5 13 23/04/2012 22/04/2017 2019
40307 अमरावती बुलडाणा शेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. झाडेगांव र नं 584 9.1-अ 5 13 14/04/2012 13/04/2017 2019
40308 अमरावती बुलडाणा मलकापूर दाताळा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दाताळा र.नं. 187 मौजे दाताळा ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 9.(1) 5 13 17/05/2010 16/05/2015 2019
40309 अमरावती बुलडाणा मलकापूर मोरखेड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मोरखेड र.नं. 644 मौजे मोरखेड ता. मलकापूर जि. बुलढाणा.. 9.(1) 5 13 19/04/2010 18/04/2015 2019
40310 अमरावती बुलडाणा मलकापूर आळंद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. आळंद र.नं.644 मौजे आळंद ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 9.(1) 5 13 10/01/2010 09/01/2015 2019
40311 अमरावती बुलडाणा मलकापूर दसरखेड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दसरखेड र.नं. 1050 मौजे दसरखेड ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 9.(1) 5 13 10/08/2010 09/08/2015 2019
40312 अमरावती बुलडाणा मलकापूर बेलाड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. बेलाड र.नं. 231 मौजे बेलाड ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 9.(1) 5 13 18/05/2011 17/05/2016 2019
40313 अमरावती बुलडाणा मलकापूर देवधाबा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. देवधाबा र.नं. 830 मौजे देवधाबा ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 9.(1) 5 13 24/03/2012 23/03/2017 2019
40314 अमरावती बुलडाणा मलकापूर वडोदा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वडोदा र.नं. 850 मौजे वडोदा ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 9.(1) 5 13 24/03/2012 23/03/2017 2019
40315 अमरावती बुलडाणा मलकापूर वाघोळा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वाघोळा र.नं.838 मौजे वाघोळा ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 9.(1) 5 13 25/02/2012 24/02/2017 2019
40316 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. तळणी 9.1-अ 5 13 09/07/2008 08/07/2013 2019
40317 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शेलगाव बाजार 9.1-अ 5 13 25/09/2008 24/09/2013 2019
40318 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. निपाणा 9.1-अ 5 13 06/01/2008 05/01/2013 2019
40319 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. माकोडी 9.1-अ 5 13 02/03/2009 03/03/2014 2019
40320 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मूर्ती 9.1-अ 5 13 24/02/2009 23/02/2014 2019
40321 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वाघजाळ 9.1-अ 5 13 13/03/2009 12/03/2014 2019
40322 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पिंपळगाव नाथ 9.1-अ 5 13 16/03/2009 17/03/2014 2019
40323 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या. कोल्हीगवळी 9.1-अ 5 13 29/07/2010 28/07/2015 2019
40324 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.कोथळी 9.1-अ 5 13 14/08/2010 13/08/2015 2019
40325 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.को-हाळा 9.1-अ 5 13 24/08/2010 23/08/2015 2019
40326 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.लिहा बु. 9.1-अ 5 13 06/09/2010 05/09/2015 2019
40327 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.राजुर 9.1-अ 5 13 20/09/2010 19/09/2015 2019
40328 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.रोहीनखेड 9.1-अ 5 13 03/10/2010 02/10/2015 2019
40329 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या. धामणगांव बढे नं.3 9.1-अ 5 13 19/09/2010 18/09/2015 2019
40330 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.किन्होळा 9.1-अ 5 13 28/08/2010 27/08/2015 2019
40331 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.खांडवा 9.1-अ 5 13 12/10/2010 13/10/2015 2019
40332 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.गुगळी 9.1-अ 5 13 18/08/2010 17/08/2015 2019
40333 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.रीधोरा जहाँगीर 9.1-अ 5 13 17/09/2010 16/09/2015 2019
40334 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.जयपूर 9.1-अ 5 13 22/08/2010 21/08/2015 2019
40335 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.चिंचपुर 9.1-अ 5 13 03/10/2010 02/10/2015 2019
40336 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.दाभाडी 9.1-अ 5 13 07/08/2010 06/08/2015 2019
40337 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.खेडी 9.1-अ 5 13 28/08/2010 27/08/2015 2019
40338 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.पुन्ह्ई 9.1-अ 5 13 12/07/2010 11/07/2015 2019
40339 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.शेलापूर खु. 9.1-अ 5 13 15/07/2010 14/07/2015 2019
40340 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. धामणगाव बढे नं.7 9.1-अ 5 13 19/09/2011 18/09/2016 2019
40341 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.रिधोरा खं. 9.1-अ 5 13 18/01/2011 17/01/2016 2019
40342 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.वाडी 9.1-अ 5 13 12/08/2011 11/08/2016 2019
40343 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.काबरखेड 9.1-अ 5 13 26/12/2011 25/12/2016 2019
40344 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.धोनखेड 9.1-अ 5 13 04/03/2011 03/03/2016 2019
40345 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.पिंप्री गवळी 9.1-अ 5 13 07/01/2011 06/01/2016 2019
40346 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.उऱ्हा 9.1-अ 5 13 23/08/2011 22/08/2016 2019
40347 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. महाळुंगी जहांगीर 9.1-अ 5 13 21/05/2012 20/05/2017 2019
40348 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. माळेगाव 9.1-अ 5 13 17/01/2012 17/01/2017 2019
40349 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पोखरी 9.1-अ 5 13 22/05/2012 21/05/2017 2019