Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
< 1 2 3 4 5 >
40012 अमरावती यवतमाळ घाटंजी अभिनव नृसिंह जैवइंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. अंजी (नृ) ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40013 अमरावती यवतमाळ घाटंजी श्रीकृष्ण कृषी प्रक्रिया औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या. राजेगांव (टी) ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40014 अमरावती यवतमाळ घाटंजी अभिनव एकलव्य जैवइंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. कुर्ली ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40015 अमरावती यवतमाळ घाटंजी जगदंबा पाणी वापर सहकारी संस्था मर्या झटाळा 0 5 11 25/11/2014 24/11/2019 2019
40016 अमरावती यवतमाळ घाटंजी चोरकुंड पाणी वापर सहकारी संस्था मर्या चोरकुंड 0 5 11 26/11/2014 25/11/2019 2019
40017 अमरावती यवतमाळ घाटंजी घाटंजी हमाल कामगार सहकारी संस्था मर्या घाटंजी 0 5 11 26/11/2014 25/11/2019 2019
40018 अमरावती यवतमाळ घाटंजी अर्णव मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या अंजी (नृ) 0 5 11 2019
40019 अमरावती यवतमाळ घाटंजी निर्मल मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या चांदापुर (आश्रम) 0 5 11 2019
40020 अमरावती यवतमाळ झरी जामणी जय भवाणी हमाल कामगार सहकारी संस्था मर्या मुकुटबन 42(1) 5 11 19/11/2014 04/12/2019 2019
40021 अमरावती यवतमाळ झरी जामणी बालाजी हमाल कामगार सहकारी संस्था मर्या मुकुटबन 42(1) 5 11 30/11/2014 15/12/2019 2019
40022 अमरावती यवतमाळ झरी जामणी महेश मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या मुकुटबन 42(1) 5 11 26/11/2014 05/12/2019 2019
40023 अमरावती यवतमाळ वणी वाजरी पाणी वापर सहकारी संस्था मर्या. वाजरी(वडगांव) र. नं. 1144 ता.वणी जि.यवतमाळ 42(1) 5 9 27/12/2013 28/12/2018 2019
40024 अमरावती यवतमाळ वणी इंदिरा पाणी वापर सहकारी संस्था मर्या. वडगांव-1 र. नं. 1145 ता.वणी जि.यवतमाळ 42(1) 5 9 04/05/2012 03/05/2017 2019
40025 अमरावती यवतमाळ वणी मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या. वडजापुर र. नं. 502 ता.वणी जि.यवतमाळ 42(1) 5 9 31/03/2013 01/04/2018 2019
40026 अमरावती यवतमाळ वणी इंदिरा सह. सूतगिरणी म. वणी जि.यवतमाळ 8 6 21 31/08/2015 03/01/1900 2020
40029 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या.बुलढाणा 30 6 21 19/09/2008 18/09/2013 2019
40030 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा हतेडी बु . ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.हतेडी बु. र.न. 407 9.(1) 5 13 06/06/2010 06/06/2015 2019
40031 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा केसापुर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.केसापुर र.न.855 9.(1) 5 13 20/09/2010 19/09/2015 2019
40032 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा माळवंडी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.माळवंडी र.न.856 9.(1) 5 13 17/07/2010 16/07/2015 2019
40033 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा भडगांव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.भडगांव र.न.858 9.(1) 5 13 26/07/2010 25/07/2015 2019
40034 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा रुईखेड मायंबा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.रुईखेड मायंबा र.न.858 9.(1) 5 13 05/07/2010 04/07/2015 2019
40035 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा मातला ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.मातला र.न.882 9.(1) 5 13 05/08/2010 04/08/2015 2019
40036 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा तारापुर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.तारापुर र.न.833 9.(1) 5 13 31/07/2010 30/07/2015 2019
40037 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा चिखला ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.चिखला र.न.884 9.(1) 5 13 17/08/2010 16/08/2015 2019
40038 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा पोखरी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.पोखरी र.न.924 9.(1) 5 13 16/07/2015 15/07/2015 2019
40039 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा साखळी बु.ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.साखळी बु. 9.(1) 5 13 27/06/2010 26/06/2015 2019
40040 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा रुईखेड टेकाळे ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.रुईखेड टेकाळे र.न.1128 9.(1) 5 13 31/07/2010 01/08/2015 2019
40041 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा धाड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.धाड र.न.1184 9.(1) 5 13 30/09/2010 29/09/2015 2019
40042 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा तराडखेड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.तराडखेड र.न.1206 9.(1) 5 13 30/06/2015 29/06/2015 2019
40043 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा मासरुळ ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.मासरुळ र.न.1207 9.(1) 5 13 15/07/2010 14/07/2015 2019
40044 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा म्हसला बु.ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.म्हसला बु.र.न.1210 9.(1) 5 13 27/08/2010 26/08/2015 2019
40045 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा रायपुर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.रायुपर र.न.1212 9.(1) 5 13 04/08/2010 03/08/2015 2019
40046 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा गुम्मी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.गुम्मी र.न.1218 9.(1) 5 13 05/08/2010 04/08/2015 2019
40047 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा जांब ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.जांब र.न.1220 9.(1) 5 13 29/08/2010 28/08/2015 2019
40048 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा सातगांव म्ह.ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.सातगांव म्हसला र.न.1235 9.(1) 5 13 26/08/2010 25/08/2015 2019
40049 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा कुलमखेड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.कुलमखेड र.न.1237 9.(1) 5 13 28/08/2010 27/08/2015 2019
40050 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा चांडोळ ग्रामसेवा सहकारी संस्थाम.चांडोळ र.न.1114 9.(1) 5 13 20/10/2010 19/10/2015 2019
40051 अमरावती यवतमाळ नेर ग्राम विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. ब्राम्हणवाडा ता.नेर जि.यवतमाळ 9(1) 5 13 2019
40052 अमरावती यवतमाळ नेर ग्राम विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या.टाकळी सलामी ता.नेर जि.यवतमाळ 9(1) 5 13 2019
40053 अमरावती यवतमाळ नेर समृध्दी धान्य प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या नेर ता. नेर जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40054 अमरावती यवतमाळ नेर चारुती प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या नेर ता. नेर जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40055 अमरावती यवतमाळ नेर शुभनारायण कापडी पिशवी निर्मीती प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या नेर ता. नेर जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40056 अमरावती यवतमाळ नेर महाराष्ट्र मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. खरबी र.नं.201461 ता.नेर 8.1 /8.2 5 13 10/09/2014 11/09/2019 2019
40057 अमरावती यवतमाळ नेर संत गाडगेबाबा मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या नेर र.नं. 461 8 5 11 13/07/2014 12/07/2019 2019
40058 अमरावती यवतमाळ नेर रेणुका माता मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या रेणुकापुर 8 5 11 14/01/2014 13/01/2019 2019
40059 अमरावती यवतमाळ नेर गोविंद मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या ब्राम्हणबाडा पुर्व 8 5 11 09/01/2014 08/01/2019 2019
40060 अमरावती यवतमाळ नेर उध्दवबाबा मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या नेर 8 5 11 09/01/2014 08/01/2019 2019
40061 अमरावती यवतमाळ नेर राजश्री शाहु महाराज मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या कोहळा 8 5 11 11/02/2014 10/02/2019 2019
40062 अमरावती यवतमाळ नेर जय मातादी मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या सिंदखेड 8 5 11 19/02/2014 18/02/2019 2019
40063 अमरावती यवतमाळ नेर साई राम मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या विरगव्हान 8 5 11 28/02/2014 27/02/2019 2019
40064 अमरावती यवतमाळ पुसद बळिराजा कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या. पुसद जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40065 अमरावती यवतमाळ पुसद गंगानंद महाराज कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या. पुसद जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40066 अमरावती यवतमाळ पुसद अन्नपुर्णेश्वर कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या. पुसद जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40067 अमरावती यवतमाळ पुसद सुख रोजगार व स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. पुसद जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40068 अमरावती यवतमाळ पुसद फुलसिंग नाईक मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. हिवळणी र.नं.201459 ता.पुसद 8.1 /8.2 5 13 01/08/2014 02/08/2019 2019
40069 अमरावती यवतमाळ पुसद बिरसा मुंडा पाणी वापर सहकारी संस्था मर्या. माणिकडोह पो.माणिकडोह ता.पुसद जि.यवतमाळ 42(1) 5 9 2019
40070 अमरावती यवतमाळ पुसद पंचाशिल मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या पुसद र.नं. 691 42(1) 5 11 14/12/2014 29/12/2019 2019
40071 अमरावती यवतमाळ पुसद प्रकाश मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या पुसद 42(1) 5 11 07/12/2014 29/12/2019 2019
40072 अमरावती यवतमाळ उमरखेड आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या पार्डी बं. ता.उमरखेड जि.यवतमाळ 9(1) 5 11 2019
40073 अमरावती यवतमाळ उमरखेड आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या तरोडा. ता.उमरखेड जि.यवतमाळ 9(1) 5 11 2019
40074 अमरावती यवतमाळ उमरखेड अमृतेश्वर पाणी वापर सहकारी संस्था म. गांजेगांव रं.नं. 847 पो.ब्राम्हणगांव ता.उमरखेड जि.यवतमाळ 42(1) 5 9 2019
40075 अमरावती यवतमाळ उमरखेड जंगल कामगार सहकारी संस्था मर्या. चिखली ता. उमरखेड जि.यवतमाळ 42(1) 5 11 24/06/2010 23/06/2015 2019
40134 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. शेंदुर्जन 9(1) 5 13 23/11/2010 22/11/2015 2019
40135 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या.पांग्रा 9(1) 5 13 23/11/2010 22/11/2015 2019
40136 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. आडगांव राजा 9(1) 5 13 13/02/2016 12/02/2016 2019
40137 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वाघोरा 9(1) 5 13 26/12/2015 25/12/2015 2019
40138 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सावखेड तेजन 9(1) 5 13 05/10/2015 04/10/2015 2019
40139 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. केशव शिवणी 9(1) 5 13 09/01/2016 08/01/2016 2019
40140 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वाघाळा 9(1) 5 13 04/01/2016 03/01/2016 2019
40141 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दे. हिवरखेडा 9(1) 5 13 07/01/2016 06/01/2016 2019
40142 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. चांगेफळ 9(1) 5 13 15/01/2016 15/01/2016 2019
40143 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. किनगांव राजा 9(1) 5 13 24/11/2015 23/11/2015 2019
40144 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सोनोशी 9(1) 5 13 05/02/2016 04/02/2016 2019
40145 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. देवखेड 9(1) 5 13 15/01/2016 14/01/2016 2019
40146 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सिंदखेड राजा 9(1) 5 13 12/10/2015 11/10/2016 2019
40147 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. डावरगांव 9(1) 5 13 15/11/2015 14/11/2016 2019
40148 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. खामगांव 9(1) 5 13 15/02/2016 14/02/2016 2019
40149 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. साठेगांव 9(1) 5 13 30/01/2016 29/01/2016 2019
40150 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. देऊळगांव कोळ 9(1) 5 13 26/01/2016 25/01/2016 2019
40151 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. कुंबेफळ 9(1) 5 13 15/11/2015 14/11/2016 2019
40152 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वरोडी 9(1) 5 13 29/01/2016 28/01/2016 2019
40153 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शिवणी टाका 9(1) 5 13 07/06/2015 06/06/2016 2019
40154 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. तांदुळवाडी 9(1) 5 13 29/01/2016 28/01/2017 2019
40155 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वरदडी 9(1) 5 13 26/12/2015 25/12/2016 2019
40156 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पांग्री उगला 9(1) 5 13 12/02/2016 11/02/2017 2019
40157 अमरावती अमरावती अमरावती अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या.अमरावती 30 6 21 28/12/2010 27/12/2015 2019
40158 अमरावती यवतमाळ कळंब कान्हा कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या रासा‍ ता. कळंब जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40159 अमरावती यवतमाळ कळंब पंचअवतार कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या दुर्गहेटी‍ ता. कळंब जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40160 अमरावती यवतमाळ कळंब भोजाजी कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या कळंब‍ ता. कळंब जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40161 अमरावती यवतमाळ कळंब अवंती कृषी प्रक्रिया व जैविक इंधन औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ‍ ता. कळंब जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40162 अमरावती यवतमाळ महागाव महागांव तालुका शेतकरी जिनिंग ॲन्ड प्रेसिंग सहकारी फॅक्टरी मर्या महागांव र.नं. 110 38 5 15 08/07/2018 07/07/2019 2019
40163 अमरावती यवतमाळ महागाव कालींदेश्वर कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या काळी दौ. ता. महागांव जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 01/08/2016 31/07/2021 2019
40164 अमरावती यवतमाळ महागाव अभिनव परिवर्तन जैव इंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. यवतमाळ ता. महागांव जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40165 अमरावती यवतमाळ महागाव शिवशक्ती रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्या. पोहंडुळ र.नं. 769 ता. महागांव जि. यवतमाळ 38 5 11 2019
40166 अमरावती यवतमाळ महागाव स्व. नारायण पाटील रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्या. महागांव र.नं. 767 ता. महागांव जि. यवतमाळ 38 5 11 2019
40167 अमरावती यवतमाळ महागाव संत गोरोबा काका रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्या महागांव र.नं. 770 ता. महागांव जि. यवतमाळ 38 5 11 2019
40168 अमरावती यवतमाळ राळेगाव अभिनव भारत शेतमाल प्रक्रिया पणन व औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या राळेगांव ता. राळेगांव जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40169 अमरावती यवतमाळ राळेगाव प्रसन्न शेतकरी कृषी पणन प्रक्रिया व व्यवस्थापन सहकारी संस्था मर्या राळेगांव ता. राळेगांव जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40170 अमरावती यवतमाळ राळेगाव दादोजी कृषी पणन प्रक्रिया व व्यवस्थापन सहकारी संस्था मर्या राळेगांव ता. राळेगांव जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40171 अमरावती यवतमाळ राळेगाव बिरसामुंडा आदीवासी सहकारी सुतगिरणी म देवधरी ता. राळेगाव जि. अमरावती 8 6 21 15/08/2015 17/08/2020 2020