Government of India

परिपत्रके - सहकारी संस्था

Captcha Try another Enter the text below as you see in the captcha

क्रमांक विषय जावक क्रमांक तारीख डाउनलोड Size
1 राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूका दि.31.12.2020 पर्यंत पुढे ढकलणेबाबत. Sankirn 120/C.R.70/13 C 29/09/2020 2.90
2 सहकारी संस्थेवर नियुक्त केलेल्या प्रशासक किंवा प्राधिकृत अधिकारी यांचेसाठी सूचना. 0918/C.R.No.109/13 C 03/07/2019 0.36
3 कोव्हीड - १९ (कोरोना विषाणू) च्या पार्शवभूमीवर राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका पुढील ३ महिन्यापर्यंत पुढे ढकलणे बाबत. 0120/C.R.No.70/13 C 17/06/2020 0.36
4 महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक व प्राधिकरण (आयुक्तांचा सेवाशर्ती) नियम २०१४ CSL2014/C.R.No.12/13C 11/09/2014 1.94
5 आयुक्तांचा नियुक्तीचे आदेश sankirn.2013/C.R.623/13C 01/08/2019 0.36
6 राज्यातील जिल्हा मध्यवर्तीय सहकारी बँक व प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था यांच्या निवडणूक पुढे ढकलणे बाबत sankirn.0120/C.R.No. 24/13 C 27/01/2020 0.36
7 राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलणे बाबत. sankirn.0120/C.R.No.29/13 C 31/01/2020 0.36
8 राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण यांचे कार्यालयाचे स्थळ घोषित करणे. CSL 2014/C.R.89/13-C 08/07/2014 0.27
9 राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूका पुढील 3 महिन्यांपर्यंत स्थगित करणेबाबत. sankirn.0120/ C.R.No.70/13 C 18/03/2020 0.36