Government of India

नमुना क्रमांक -1 Back

नमुना क्रमांक - 1 पुढील वर्षी निवडणूकीस पात्र असणा-या कृषी उत्पन बाजार समितीच्या निवडणूकांच्या तपशिलासंबंधात राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने ठेवावयाची कृषी उत्पन बाजार समितीची नावे दर्शविणारी नोंदवही.

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक शेरा
1 2 3 4 5 >
1 नाशिक नंदुरबार शहादा कृषी उत्पन्न बाजार समिती शहादा 4 4 11 26/04/2013 25/04/2018 NULL
10 अमरावती अकोला अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समिती अकोला तालुका जिल्हा अकोला 0 2 11 28/09/2015 27/09/2020 NULL
100 नाशिक नाशिक कळमनुरी कृषी उत्पन्न बाजार समिती उमराणे 4 4 11 10/10/2013 09/10/2018 NULL
101 छत्रपती संभाजीनगर परभणी मानवत कृषी उत्पन्न बाजार समिती मानवत तालुका मानवत जिल्हा परभणी 0 2 11 15/06/2015 14/06/2020 NULL
102 छत्रपती संभाजीनगर बीड मानवत कृषी उत्पन्न बाजार समिती कडा तालुका कडा जिल्हा बीड 0 2 11 17/12/2015 16/12/2020 NULL
103 छत्रपती संभाजीनगर परभणी गंगाखेड कृषी उत्पन्न बाजार समिती गंगाखेड तालुका गंगाखेद जिल्हा औरंगाबाद 0 2 11 06/05/2015 05/05/2020 NULL
104 नाशिक नाशिक सुरगाणा कृषी उत्पन्न बाजार समिती नाशिक तालुका जिल्हा नाशिक 8 2 11 28/07/2015 27/07/2020 NULL
105 नाशिक नाशिक सुरगाणा कृषी उत्पन्न बाजार समिती सुरगणा 4 4 11 20/10/2011 19/10/2016 NULL
106 कोकण रायगड रोहा कृषी उत्पन्न बाजार समिती रेाहा तालुका रोहा जिल्हा रायगड 0 2 11 02/09/2015 01/09/2020 NULL
107 पुणे पुणे ग्रामीण खेड कृषी उत्पन्न बाजार समिती खेड तालुका राजगुरूनगर जिल्हा पुणे 26 2 11 12/10/2015 11/10/2020 NULL