Government of India

नमुना क्रमांक -1 Back

नमुना क्रमांक - 1 पुढील वर्षी निवडणूकीस पात्र असणा-या कृषी उत्पन बाजार समितीच्या निवडणूकांच्या तपशिलासंबंधात राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने ठेवावयाची कृषी उत्पन बाजार समितीची नावे दर्शविणारी नोंदवही.

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक शेरा
1 2 3 4 5 >
129 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  कृषी उत्पन्न बाजार समिती संग्रामपुर तालुका संग्रामपुर जिल्हा बुलढाणा 0 2 11 27/05/2015 26/05/2020 NULL
119 पुणे सांगली शिराळा कृषी उत्पन्न बाजार समिती शिराळा तालुका शिराळा जिल्हा सांगली 8 2 11 11/08/2015 10/08/2020 NULL
91 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंजनगांव सुर्जी तालुका अंजनगाव सुर्जी जिल्हा अमरावती 0 2 11 21/09/2015 20/09/2020 NULL
67 छत्रपती संभाजीनगर जालना अंबड कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंबड (वडीगोद्री) तालुका अंबड जिल्हा जालना 0 2 11 09/08/2015 08/08/2020 NULL
136 अमरावती अकोला अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समिती अकोट तालुका अकोट जिल्हा अकोला 0 2 11 21/10/2015 20/10/2020 NULL
10 अमरावती अकोला अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समिती अकोला तालुका जिल्हा अकोला 0 2 11 28/09/2015 27/09/2020 NULL
12 अमरावती अमरावती अचलपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती अचलपूर तालुका अचलपुर जिल्हा अमरावती 0 2 11 02/09/2015 01/09/2020 NULL
93 अमरावती अमरावती अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समिती अमरावती तालुका जिल्हा अमरावती 0 2 11 13/10/2015 12/10/2020 NULL
58 नागपूर गोंदिया अर्जुनी मोरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती अर्जुनी मोरगांव तालुका अर्जूनी मोरगाव जिल्हा गोंदिया 0 2 11 02/09/2015 01/09/2020 NULL
56 नागपूर गोंदिया आमगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती आमगांव तालुका आमगाव जिल्हा गोंदिया 0 2 11 26/08/2015 25/08/2020 NULL