Government of India

नमुना क्रमांक -1 Back

नमुना क्रमांक - 1 पुढील वर्षी निवडणूकीस पात्र असणा-या कृषी उत्पन बाजार समितीच्या निवडणूकांच्या तपशिलासंबंधात राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने ठेवावयाची कृषी उत्पन बाजार समितीची नावे दर्शविणारी नोंदवही.

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक शेरा
1 2 3 4 5 >
26 छत्रपती संभाजीनगर जालना भोकरदन कृषी उत्पन्न बाजार समिती भोकरदन तालुका भोकरदन जिल्हा जालना 0 2 11 14/09/2015 NULL
121 नाशिक नंदुरबार अक्कलकुवा कृषी उत्पन्न बाजार समिती अक्कलकुवा 4 4 11 02/05/2013 01/05/2018 NULL
135 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा कृषी उत्पन्न बाजार समिती देऊळगांव राजा तालुका देऊळगावराजा जिल्हा बुलढाणा 0 2 11 02/06/2015 01/06/2020 NULL
12 अमरावती अमरावती अचलपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती अचलपूर तालुका अचलपुर जिल्हा अमरावती 0 2 11 02/09/2015 01/09/2020 NULL
14 नागपूर वर्धा सेलू कृषी उत्पन्न बाजार समिती सिंदी तालुका सिंदी जिल्हा वर्धा 0 2 11 02/09/2015 01/09/2020 NULL
58 नागपूर गोंदिया अर्जुनी मोरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती अर्जुनी मोरगांव तालुका अर्जूनी मोरगाव जिल्हा गोंदिया 0 2 11 02/09/2015 01/09/2020 NULL
88 अमरावती वाशिम कारंजा कृषी उत्पन्न बाजार समिती कारंजा तालुका कारंजा जिल्हा वाशिम 0 2 11 02/09/2015 01/09/2020 NULL
106 कोकण रायगड रोहा कृषी उत्पन्न बाजार समिती रेाहा तालुका रोहा जिल्हा रायगड 0 2 11 02/09/2015 01/09/2020 NULL
127 नाशिक जळगाव जामनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती जामनेर तालुका जामनेर जिल्हा जळगाव 26 2 11 02/09/2015 01/09/2020 NULL
170 पुणे कोल्हापूर गडहिंग्लज कृषी उत्पन्न बाजार समिती गडहिंग्लज तालुका गडहिंग्लज जिल्हा कोल्हापुर 26 2 11 03/08/2015 02/08/2020 NULL