Government of India

नमुना क्रमांक -1 Back

नमुना क्रमांक - 1 पुढील वर्षी निवडणूकीस पात्र असणा-या कृषी उत्पन बाजार समितीच्या निवडणूकांच्या तपशिलासंबंधात राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने ठेवावयाची कृषी उत्पन बाजार समितीची नावे दर्शविणारी नोंदवही.

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक शेरा
1 2 3 4 5 >
3 नाशिक नंदुरबार शहादा कृषी उत्पन्न बाजार समिती शहादा 400 400 400 31/08/2021 31/08/2021 sad
1 नाशिक नंदुरबार शहादा कृषी उत्पन्न बाजार समिती शहादा 4 4 11 26/04/2013 25/04/2018 NULL
15 नागपूर नागपूर काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समिती काटोल 4 4 11 22/07/2012 21/07/2017 NULL
17 नागपूर नागपूर कामठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कामठी 4 4 11 15/07/2012 14/07/2017 NULL
19 नागपूर गडचिरोली गडचिरोली कृषी उत्पन्न बाजार समिती गडचिरोली 4 4 11 16/10/2013 15/10/2018 NULL
21 नागपूर चंद्रपूर पोंभुर्णा कृषी उत्पन्न बाजार समिती पोंभुर्णा 4 4 11 28/04/2014 27/04/2019 NULL
22 छत्रपती संभाजीनगर नांदेड किनवट कृषी उत्पन्न बाजार समिती इस्लापूर 4 4 11 11/10/2009 10/10/2014 NULL
23 छत्रपती संभाजीनगर नांदेड कंधार कृषी उत्पन्न बाजार समिती कंधार 4 4 11 15/11/2002 14/11/2002 NULL
24 छत्रपती संभाजीनगर नांदेड देगलूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती देगलूर 4 4 11 06/10/2010 05/10/2015 NULL
25 छत्रपती संभाजीनगर परभणी जिंतूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती जिंतुर 4 4 11 28/05/2009 27/05/2014 NULL