Government of India

नमुना क्रमांक -1 Back

नमुना क्रमांक - 1 पुढील वर्षी निवडणूकीस पात्र असणा-या कृषी उत्पन बाजार समितीच्या निवडणूकांच्या तपशिलासंबंधात राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने ठेवावयाची कृषी उत्पन बाजार समितीची नावे दर्शविणारी नोंदवही.

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक शेरा
< 1 2 3 4 5 >
33 पुणे पुणे ग्रामीण जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समिती जुन्नर तालुका. जुन्नर जिल्हा. पुणे 30 2 11 10/03/2015 09/03/2020 NULL
34 पुणे पुणे ग्रामीण आंबेगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती मंचर तालुका आंबेगाव जिल्हा पुणे 30 2 11 05/10/2015 04/10/2020 NULL
35 पुणे पुणे ग्रामीण पुरंदर कृषी उत्पन्न बाजार समिती निरा तालुका पुरंदर जिल्हा पुणे 8 2 11 10/10/2015 09/10/2020 NULL
36 नाशिक अहमदनगर कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती कोपरगांव तालुका कोपरगाव जिल्हा अहमदनगर 0 2 11 11/10/2015 10/10/2020 NULL
37 नाशिक अहमदनगर पाथर्डी कृषी उत्पन्न बाजार समिती पाथर्डी तालुका पाथर्डी जिल्हा अहमदनगर 0 2 11 04/10/2015 03/10/2020 NULL
39 छत्रपती संभाजीनगर लातूर लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती लातूर तालुका जिल्हा लातुर 0 2 11 25/08/2015 24/08/2020 NULL
40 छत्रपती संभाजीनगर लातूर जळकोट कृषी उत्पन्न बाजार समिती जळकोट तालुका जळकोट जिल्हा लातुर 0 2 11 12/08/2015 11/08/2020 NULL
41 छत्रपती संभाजीनगर धाराशिव कळंब कृषी उत्पन्न बाजार समिती कळंब तालुका कळंब जिल्हा उस्मानाबाद 0 2 11 30/10/2015 29/10/2020 NULL
42 पुणे सातारा खंडाळा कृषी उत्पन्न बाजार समिती लोणंद तालुका खंडाळा जिल्हा सातारा 26 2 11 09/08/2015 08/08/2020 NULL
43 पुणे सातारा जावळी कृषी उत्पन्न बाजार समिती जावळी तालुका जावळी जिल्हा सातारा 30 2 11 24/08/2015 23/08/2020 NULL