Government of India

नमुना क्रमांक -1 Back

नमुना क्रमांक - 1 पुढील वर्षी निवडणूकीस पात्र असणा-या कृषी उत्पन बाजार समितीच्या निवडणूकांच्या तपशिलासंबंधात राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने ठेवावयाची कृषी उत्पन बाजार समितीची नावे दर्शविणारी नोंदवही.

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक शेरा
< 1 2 3 4 5 >
13 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समिती नांदगांव खंडेश्वर तालुका नांदगाव खंडेश्वर जिल्हा अमरावती 0 2 11 19/08/2015 18/08/2020 NULL
14 नागपूर वर्धा सेलू कृषी उत्पन्न बाजार समिती सिंदी तालुका सिंदी जिल्हा वर्धा 0 2 11 02/09/2015 01/09/2020 NULL
16 नागपूर नागपूर सावनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती सावनेर तालुका सावनेर जिल्हा नागपुर 0 2 11 30/05/2015 29/05/2020 NULL
18 नागपूर भंडारा लाखनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती लाखनी तालुका लाखनी जिल्हा भंडारा 0 2 11 30/09/2015 29/09/2020 NULL
20 नागपूर गडचिरोली चामोर्शी कृषी उत्पन्न बाजार समिती चामोर्शी तालुका चामोर्शी जिल्हा गडचिरोली 0 2 11 27/09/2015 26/09/2020 NULL
26 छत्रपती संभाजीनगर जालना भोकरदन कृषी उत्पन्न बाजार समिती भोकरदन तालुका भोकरदन जिल्हा जालना 0 2 11 14/09/2015 NULL
27 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर सोयगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती औरंगाबाद तालुका जिल्हा औरंगाबाद 0 2 11 05/08/2015 04/08/2020 NULL
30 नाशिक नाशिक येवला कृषी उत्पन्न बाजार समिती येवला तालुका येवला जिल्हा नाशिक 26 2 11 20/08/2015 19/08/2020 NULL
31 कोकण ठाणे उल्हासनगर कृषी उत्पन्न बाजार समिती उल्हासनगर तालुका उल्हा्सनगर जिल्हा ठाणे 0 2 11 03/09/2015 02/09/2020 NULL
32 कोकण रायगड पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समिती खालापूर तालुका पनवेल जिल्हा रायगड 0 2 11 23/09/2015 22/09/2020 NULL