Government of India

नमुना क्रमांक -1 Back

नमुना क्रमांक - 1 पुढील वर्षी निवडणूकीस पात्र असणा-या कृषी उत्पन बाजार समितीच्या निवडणूकांच्या तपशिलासंबंधात राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने ठेवावयाची कृषी उत्पन बाजार समितीची नावे दर्शविणारी नोंदवही.

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक शेरा
1 2 3 4 5 >
8 अमरावती बुलडाणा खामगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती खामगांव तालुका खामगाव जिल्हा बुलढाणा 0 2 11 24/07/2015 23/07/2020 NULL
9 अमरावती बुलडाणा लोणार कृषी उत्पन्न बाजार समिती लोणार तालुका लोणार जिल्हा बुलढा्णा 0 2 11 22/06/2015 21/06/2020 NULL
10 अमरावती अकोला अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समिती अकोला तालुका जिल्हा अकोला 0 2 11 28/09/2015 27/09/2020 NULL
11 अमरावती वाशिम रिसोड कृषी उत्पन्न बाजार समिती रिसोड तालुका रिसोड जिल्हा वाशिम 0 2 11 22/09/2015 21/09/2020 NULL
12 अमरावती अमरावती अचलपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती अचलपूर तालुका अचलपुर जिल्हा अमरावती 0 2 11 02/09/2015 01/09/2020 NULL
13 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समिती नांदगांव खंडेश्वर तालुका नांदगाव खंडेश्वर जिल्हा अमरावती 0 2 11 19/08/2015 18/08/2020 NULL
14 नागपूर वर्धा सेलू कृषी उत्पन्न बाजार समिती सिंदी तालुका सिंदी जिल्हा वर्धा 0 2 11 02/09/2015 01/09/2020 NULL
16 नागपूर नागपूर सावनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती सावनेर तालुका सावनेर जिल्हा नागपुर 0 2 11 30/05/2015 29/05/2020 NULL
18 नागपूर भंडारा लाखनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती लाखनी तालुका लाखनी जिल्हा भंडारा 0 2 11 30/09/2015 29/09/2020 NULL
20 नागपूर गडचिरोली चामोर्शी कृषी उत्पन्न बाजार समिती चामोर्शी तालुका चामोर्शी जिल्हा गडचिरोली 0 2 11 27/09/2015 26/09/2020 NULL