Government of India

नमुना क्रमांक -1 Back

नमुना क्रमांक - 1 पुढील वर्षी निवडणूकीस पात्र असणा-या कृषी उत्पन बाजार समितीच्या निवडणूकांच्या तपशिलासंबंधात राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने ठेवावयाची कृषी उत्पन बाजार समितीची नावे दर्शविणारी नोंदवही.

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक शेरा
1 2 3 4 5 >
4 नाशिक नंदुरबार शहादा कृषी उत्पन्न बाजार समिती शहादा 20 1000 1000 12/08/2021 25/08/2021 asd
5 नाशिक धुळे धुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती धुळे तालुका जिल्हा धुळे 8 2 11 12/07/2015 11/07/2020 NULL
6 नाशिक जळगाव रावेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती रावेर तालुका रावेर जिल्हा जळगाव 8 2 11 16/10/2015 15/10/2020 NULL
7 नाशिक जळगाव भुसावळ कृषी उत्पन्न बाजार समिती भुसावळ तालुका भुसावळ जिल्हा जळगाव 8 2 11 22/09/2015 21/09/2020 NULL
8 अमरावती बुलडाणा खामगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती खामगांव तालुका खामगाव जिल्हा बुलढाणा 0 2 11 24/07/2015 23/07/2020 NULL
9 अमरावती बुलडाणा लोणार कृषी उत्पन्न बाजार समिती लोणार तालुका लोणार जिल्हा बुलढा्णा 0 2 11 22/06/2015 21/06/2020 NULL
10 अमरावती अकोला अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समिती अकोला तालुका जिल्हा अकोला 0 2 11 28/09/2015 27/09/2020 NULL
11 अमरावती वाशिम रिसोड कृषी उत्पन्न बाजार समिती रिसोड तालुका रिसोड जिल्हा वाशिम 0 2 11 22/09/2015 21/09/2020 NULL
12 अमरावती अमरावती अचलपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती अचलपूर तालुका अचलपुर जिल्हा अमरावती 0 2 11 02/09/2015 01/09/2020 NULL
13 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समिती नांदगांव खंडेश्वर तालुका नांदगाव खंडेश्वर जिल्हा अमरावती 0 2 11 19/08/2015 18/08/2020 NULL