Government of India

नमुना क्रमांक -1 Back

नमुना क्रमांक - 1 पुढील वर्षी निवडणूकीस पात्र असणा-या कृषी उत्पन बाजार समितीच्या निवडणूकांच्या तपशिलासंबंधात राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने ठेवावयाची कृषी उत्पन बाजार समितीची नावे दर्शविणारी नोंदवही.

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक शेरा
1 2 3 4 5 >
10 अमरावती अकोला अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समिती अकोला तालुका जिल्हा अकोला 0 2 11 28/09/2015 27/09/2020 NULL
49 अमरावती अकोला पातूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती पातुर तालुका पातुर जिल्हा अकोला 0 2 11 14/10/2015 13/10/2020 NULL
87 अमरावती अकोला बार्शी टाकळी कृषी उत्पन्न बाजार समिती बार्शीटाकळी तालुका बार्शी टाकळी जिल्हा अकोला 0 2 11 11/10/2015 10/10/2020 NULL
136 अमरावती अकोला अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समिती अकोट तालुका अकोट जिल्हा अकोला 0 2 11 21/10/2015 20/10/2020 NULL
137 अमरावती अकोला मूर्तिजापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती मुर्तीजापूर तालुका मुर्तीजापुर जिल्हा अकोला 0 2 11 15/10/2015 14/10/2020 NULL
12 अमरावती अमरावती अचलपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती अचलपूर तालुका अचलपुर जिल्हा अमरावती 0 2 11 02/09/2015 01/09/2020 NULL
13 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समिती नांदगांव खंडेश्वर तालुका नांदगाव खंडेश्वर जिल्हा अमरावती 0 2 11 19/08/2015 18/08/2020 NULL
51 अमरावती अमरावती तिवसा कृषी उत्पन्न बाजार समिती तिवसा तालुका तिवसा जिल्हा अमरावती 0 2 11 09/10/2015 08/10/2020 NULL
52 अमरावती अमरावती दर्यापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती दर्यापुर तालुका दर्यापुर जिल्हा अमरावती 0 2 11 18/09/2015 17/09/2020 NULL
53 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे कृषी उत्पन्न बाजार समिती धामनगांव रेल्वे तालुका धामनगाव रेल्वे जिल्हा अमरावती 0 2 11 26/10/2015 25/10/2020 NULL