Government of India

नमुना क्रमांक -1 Back

नमुना क्रमांक - 1 पुढील वर्षी निवडणूकीस पात्र असणा-या कृषी उत्पन बाजार समितीच्या निवडणूकांच्या तपशिलासंबंधात राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने ठेवावयाची कृषी उत्पन बाजार समितीची नावे दर्शविणारी नोंदवही.

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक शेरा
1 2 3 4 5 >
63 छत्रपती संभाजीनगर हिंगोली हिंगोली कृषी उत्पन्न बाजार समिती हिंगोली तालुका जिल्हा हिंगोली 0 2 11 08/04/2020 NULL
65 छत्रपती संभाजीनगर परभणी सेलु / पाथरी कृषी उत्पन्न बाजार समिती पाथरी ता पाथरी जि परभणी 0 2 11 08/04/2020 NULL
90 अमरावती वाशिम वाशीम कृषी उत्पन्न बाजार समिती वाशिम 4 4 11 01/02/2014 31/01/2019 NULL
46 पुणे सांगली आटपाडी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आटपाडी तालुका आटपाडी जिल्हा सांन्गली 26 2 11 01/08/2015 31/07/2020 NULL
73 कोकण रायगड अलिबाग कृषी उत्पन्न बाजार समिती अलिबाग तालुका आलिबाग जिल्हा रायगड 0 2 11 01/08/2015 31/07/2020 NULL
139 नागपूर वर्धा आष्टी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आष्टी तालुका आष्टी जिल्हा वर्धा 0 2 11 01/09/2015 31/08/2020 NULL
116 छत्रपती संभाजीनगर धाराशिव परांडा कृषी उत्पन्न बाजार समिती परांडा 4 4 11 01/12/2007 30/11/2012 NULL
29 नाशिक नाशिक इगतपुरी कृषी उत्पन्न बाजार समिती घोटी बु 4 4 11 01/12/2014 30/11/2019 NULL
121 नाशिक नंदुरबार अक्कलकुवा कृषी उत्पन्न बाजार समिती अक्कलकुवा 4 4 11 02/05/2013 01/05/2018 NULL
135 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा कृषी उत्पन्न बाजार समिती देऊळगांव राजा तालुका देऊळगावराजा जिल्हा बुलढाणा 0 2 11 02/06/2015 01/06/2020 NULL