Government of India

कार्ये

रासनिप्रा ची कार्ये :-

  • राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका पार पाडणे. तसेच त्यासाठीच्या आणि मतदार यादीचे अधिक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण करणे.
  • राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूका घेणे आणि त्यासाठीच्या मतदार यादीचे अधिक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण करणे.
  • विहीत प्रक्रिया, मार्गदर्शक तत्वे आणि पद्धत यास अनुसरुन सहकारी संस्थेची किंवा संस्थेच्या वर्गांची निवडणूक घेण्यासाठी विहीत केलेले नवीनतम तंत्रज्ञान आणि कौशल्य यांचा उपयोग करणे.
  • संचालक मंडळाची निवडणूक घेणे आणि संस्थेच्या सर्वसाधारण निवडणूकीनंतर समितीच्या गठणानंतर आवश्यकतेप्रमाणे उपविधीतील तरतुदीनुसार 15 दिवसांच्या आत अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष आणि पदाधिकारी यांची निवडणूक घेणे.
  • संबंधित जिल्हा / तालुका / प्रभागातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूका घेण्यासाठी जिल्हा / तालुका / प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी यांची नियुक्ती करणे. तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची नियुक्ती करणे.
  • सहकारी संस्थेच्या /कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीकरीता निवडणूक निर्णय अधिकारी / सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी / क्षेत्रिय अधिकारी / निरीक्षक यांची नियुक्ती करणे.
  • निवडणूक घेण्यात येणाऱ्या सहकारी संस्थेच्या/ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूक कार्यक्रमास मंजूरी देणे.