Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
1 2 3 4 5 >
38370 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक यवतमाळ 0 6 21 03/11/2007 01/01/0001 2019
39922 अमरावती बुलडाणा खामगाव खामगाव तालुका खरेदी विक्री संघ मर्या खामगाव र.नं.133 39 6 14 25/08/2008 24/08/2013 2019
39923 अमरावती बुलडाणा खामगाव लाखनवाडा विविध कार्यकारी सहकारी संस्थालाखनवाडा 9(1) 5 13 15/10/2010 14/10/2015 2019
39924 अमरावती बुलडाणा खामगाव पि.राजा विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 18/03/2011 17/03/2016 2019
39925 अमरावती बुलडाणा खामगाव भंडारी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 04/01/2011 03/01/2016 2019
39926 अमरावती बुलडाणा खामगाव टेंभुर्णा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 11/01/2011 10/01/2016 2019
39927 अमरावती बुलडाणा खामगाव मांडका ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 21/01/2011 20/01/2016 2019
39928 अमरावती बुलडाणा खामगाव गोंधनापूर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 28/01/2021 27/01/2016 2019
39929 अमरावती बुलडाणा खामगाव पिंप्री गवळी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 28/01/2011 27/01/2016 2019
39930 अमरावती बुलडाणा खामगाव हिंगना कारेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 29/01/2011 28/01/2016 2019
39931 अमरावती बुलडाणा खामगाव कंझारा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 31/01/2011 30/01/2016 2019
39932 अमरावती बुलडाणा खामगाव राहुड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 09/02/2011 08/02/2016 2019
39933 अमरावती बुलडाणा खामगाव अकोली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 14/03/2011 13/03/2016 2019
39934 अमरावती बुलडाणा खामगाव शहापूर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 16/03/2011 15/03/2016 2019
39935 अमरावती बुलडाणा खामगाव कंचनपुर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 23/03/2011 22/03/2016 2019
39936 अमरावती बुलडाणा खामगाव बोथाकाजी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 06/05/2011 05/05/2016 2019
39937 अमरावती बुलडाणा खामगाव काळेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 20/05/2011 19/05/2016 2019
39938 अमरावती बुलडाणा खामगाव पारखेड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 04/06/2011 03/06/2016 2019
39939 अमरावती बुलडाणा खामगाव जयपूर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 10/06/2011 09/06/2016 2019
39940 अमरावती बुलडाणा खामगाव किन्ही महादेव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 17/09/2011 16/09/2016 2019
39941 अमरावती बुलडाणा खामगाव शिराळा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 29/10/2011 28/10/2016 2019
39942 अमरावती बुलडाणा खामगाव नायदेवी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 09/12/2011 07/12/2016 2019
39943 अमरावती बुलडाणा खामगाव निरोड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 11/12/2011 07/12/2016 2019
39944 अमरावती बुलडाणा खामगाव दिवठाणा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 19/12/2011 18/12/2016 2019
39945 अमरावती बुलडाणा खामगाव बोरजवळा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 20/12/2011 19/12/2016 2019
39946 अमरावती बुलडाणा खामगाव नागापूर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 23/12/2011 22/12/2016 2019
39947 अमरावती बुलडाणा खामगाव पळशी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 26/12/2011 25/12/2016 2019
39948 अमरावती बुलडाणा खामगाव आंबेटाकळी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 26/12/2011 25/12/2016 2019
39949 अमरावती बुलडाणा खामगाव लोणी गुरव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 27/12/2011 26/12/2016 2019
39950 अमरावती बुलडाणा खामगाव उम्रा पि.राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 27/12/2011 26/12/2016 2019
39951 अमरावती बुलडाणा खामगाव रोहणा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 27/12/2011 26/12/2016 2019
39952 अमरावती बुलडाणा खामगाव भालेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 27/12/2011 26/12/2016 2019
39953 अमरावती बुलडाणा खामगाव जनुना ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 29/12/2011 28/12/2016 2019
39954 अमरावती बुलडाणा खामगाव पोरज ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 29/12/2011 28/12/2016 2019
39955 अमरावती बुलडाणा खामगाव शेलोडी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 20/11/2011 01/01/2017 2019
39956 अमरावती बुलडाणा खामगाव सुटाळा बु.ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 20/11/2011 19/11/2016 2019
39957 अमरावती बुलडाणा खामगाव निमकडा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 29/11/2011 28/11/2016 2019
39958 अमरावती बुलडाणा खामगाव चितोडा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 22/11/2011 21/11/2016 2019
39959 अमरावती बुलडाणा खामगाव आवार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 21/11/2011 20/11/2016 2019
39960 अमरावती बुलडाणा खामगाव उम्रा अटाळी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 16/11/2011 15/11/2016 2019
39961 अमरावती बुलडाणा खामगाव अटाळी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 25/02/2012 24/02/2017 2019
39962 अमरावती बुलडाणा खामगाव वर्णा विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 25/01/2011 24/01/2016 2019
39963 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. लोणार भाग नं. 1 र.नं. 280 9.(1) 5 13 22/04/2010 21/04/2015 2019
39964 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. अजिसपूर र.नं. 1122 9.(1) 5 13 29/09/2010 28/09/2015 2019
39965 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. गायखेड र.नं. 360 9.(1) 5 13 25/05/2010 24/05/2015 2019
39966 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. रायगांव र.नं. 1087 9.(1) 5 13 26/10/2010 25/10/2015 2019
39967 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. नांद्रा गंधारी र.नं. 1088 9.(1) 5 13 15/12/2010 14/12/2015 2019
39968 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पांग्राडोळे र.नं. 15 9.(1) 5 13 05/04/2010 04/04/2015 2019
39969 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दे. कुंडपाळ र.नं. 281 9.(1) 5 13 09/12/2010 09/11/2015 2019
39970 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. धायफळ र.नं. 54 9.(1) 5 13 30/10/2010 29/10/2015 2019
39971 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पारडा र.नं. 1083 9.(1) 5 13 30/10/2010 29/10/2015 2019
39972 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दे. वायसा र.नं. 350 9.(1) 5 13 12/09/2010 11/09/2015 2019
39973 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सोनुना र.नं. 658 9.(1) 5 13 08/07/2010 07/07/2015 2019
39974 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पिंपळनेर र.नं. 27 9.(1) 5 13 05/04/2010 04/04/2015 2019
39975 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. हिरडव र.नं. 173 9.(1) 5 13 05/12/2010 04/12/2015 2019
39976 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. गुंजखेड र.नं. 511 9.(1) 5 13 30/04/2010 29/04/2015 2019
39977 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वढव र.नं. 563 9.(1) 5 13 14/12/2010 13/12/2015 2019
39978 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दाभा र.नं. 227 9.(1) 5 13 02/03/2010 01/03/2016 2019
39979 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वेणी र.नं. 621 9.(1) 5 13 06/07/2010 05/07/2015 2019
39980 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. आरडव र.नं. 174 9.(1) 5 13 06/08/2010 05/08/2015 2019
39981 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. जांबुल र.नं. 867 9.(1) 5 13 26/10/2010 25/10/2015 2019
39982 अमरावती बुलडाणा लोणार सुलतानपूर विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. सुलतानपूर र.नं. 1144 9.(1) 5 13 18/05/2010 17/05/2015 2019
39983 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. बोरखेडी र.नं. 1094 9.(1) 5 13 19/05/2010 18/05/2015 2019
39984 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. खळेगांव र.नं. 919 9.(1) 5 13 27/12/2010 26/12/2015 2019
39985 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. कारेगांव र.नं. 1152 9.(1) 5 13 06/01/2010 05/01/2015 2019
39986 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. बीबी र.नं. 1258 9.(1) 5 13 30/04/2010 29/04/2015 2019
39987 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. चोरपांग्रा र.नं. 667 9.(1) 5 13 23/10/2010 22/10/2015 2019
39988 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मांडवा र.नं. 1124 9.(1) 5 13 22/12/2010 21/12/2015 2019
39989 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. ब्राम्हण चिकणा र.नं. 920 9.(1) 5 13 18/04/2010 17/05/2015 2019
39990 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. महार चिकणा र.नं. 922 9.(1) 5 13 18/08/2010 17/08/2015 2019
39991 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पिंप्री खंदारे र.नं. 921 9.(1) 5 13 14/12/2010 13/12/2015 2019
39992 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. हत्ता र.नं. 1110 9.(1) 5 13 18/01/2010 17/01/2015 2019
39993 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. किनगांव जट्टू र.नं. 1148 9.(1) 5 13 19/01/2011 18/01/2016 2019
39994 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वझर आघाव र.नं. 1095 9.(1) 5 13 07/08/2011 06/08/2016 2019
39995 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. भुमराळा र.नं. 1068 9.(1) 5 13 23/12/2010 22/12/2015 2019
39996 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. तांबोळा र.नं. 53 9.(1) 5 13 02/03/2010 01/03/2015 2019
39997 अमरावती बुलडाणा लोणार लोणार तालुका शेतकी सहकारी खरेदी विक्री समिती मर्या. लोणार र.नं. 107 38 6 17 07/06/2006 06/06/2011 2019
39998 अमरावती यवतमाळ आर्णी श्री गजानन कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या आर्णी‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39999 अमरावती यवतमाळ आर्णी आप्पास्वामी कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या पिंपळनेर‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40000 अमरावती यवतमाळ आर्णी महालक्ष्मी कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या बोरगांव दा.‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40001 अमरावती यवतमाळ आर्णी बळीराजा पशु कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या आर्णी‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40002 अमरावती यवतमाळ आर्णी योगायोग कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या आर्णी‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40003 अमरावती यवतमाळ आर्णी स्वामी समर्थ कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या चिखली‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40004 अमरावती यवतमाळ आर्णी सर्वज्ञ कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या जवळा‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40005 अमरावती यवतमाळ आर्णी श्री स्वामी समर्थ कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या मुकिंदपुर‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40006 अमरावती यवतमाळ आर्णी विश्वसिंधु जैव इंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या आर्णी‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40007 अमरावती यवतमाळ आर्णी संचिता औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या आर्णी‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40008 अमरावती यवतमाळ आर्णी श्री महिला औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या सायखेडा ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40009 अमरावती यवतमाळ घाटंजी अभिनव महाकाली जैवइंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. साखरा खु. ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40010 अमरावती यवतमाळ घाटंजी अभिनव श्रीकृष्ण जैवइंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. वघारा. ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40011 अमरावती यवतमाळ घाटंजी अभिनव कृषीमित्र जैवइंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पांढुर्णा खु. ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40012 अमरावती यवतमाळ घाटंजी अभिनव नृसिंह जैवइंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. अंजी (नृ) ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40013 अमरावती यवतमाळ घाटंजी श्रीकृष्ण कृषी प्रक्रिया औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या. राजेगांव (टी) ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40014 अमरावती यवतमाळ घाटंजी अभिनव एकलव्य जैवइंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. कुर्ली ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40015 अमरावती यवतमाळ घाटंजी जगदंबा पाणी वापर सहकारी संस्था मर्या झटाळा 0 5 11 25/11/2014 24/11/2019 2019
40016 अमरावती यवतमाळ घाटंजी चोरकुंड पाणी वापर सहकारी संस्था मर्या चोरकुंड 0 5 11 26/11/2014 25/11/2019 2019
40017 अमरावती यवतमाळ घाटंजी घाटंजी हमाल कामगार सहकारी संस्था मर्या घाटंजी 0 5 11 26/11/2014 25/11/2019 2019
40018 अमरावती यवतमाळ घाटंजी अर्णव मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या अंजी (नृ) 0 5 11 2019
40019 अमरावती यवतमाळ घाटंजी निर्मल मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या चांदापुर (आश्रम) 0 5 11 2019
40020 अमरावती यवतमाळ झरी जामणी जय भवाणी हमाल कामगार सहकारी संस्था मर्या मुकुटबन 42(1) 5 11 19/11/2014 04/12/2019 2019